Aktualizačné vzdelávanie pre MŠ

Aktualizačné vzdelávania prebiehajú v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách podľa nižšie uvedeného harmonogramu alebo podľa dohody. Momentálne prebiehajú online formou a sú určené najmä pre celé pedagogické kolektívy. V cene vzdelávania je zahrnuté vypracovanie povinnej dokumentácie, lektorovanie, nahrávka zo vzdelávania a metodický materiál.

Cena za 2-hodinové online vzdelávanie závisí od počtu pedagogických zamestnancov. Cena za prezenčné vzdelávanie podľa dohody.

do 5 PZ – 60€

do 10 PZ – 120€

do 20 PZ – 240€

do 30 PZ – 320€

nad 30 PZ – 360€

(ceny sú uvedené s DPH)

Rozprávka a príbeh
v edukácii MŠ

Hlavný cieľ programu:

Posilniť učiteľské kompetencie v oblasti realizácie rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí MŠ prostredníctvom čítania a rozprávania rozprávok -príbehov, prehĺbiť schopnosť vytvárať vzťah detí ku knihám, aktívne počúvať, komunikovať a rozvíjať osobnosť dieťaťa, implementovať rozprávku – príbeh do TVVP MŠ

Obsah vzdelávania:

Rozprávka, príbeh – špecifické faktory rozvoja kompetencií detí MŠ, tvorba plánov vých. – vzdelávacej činnosti s rozprávaním príbehov, praktické aktivity s rozprávkami, rozvoj detských zručností a kľúčových kompetencií, zážitkové aktivity prostredníctvom rozprávok a príbehov

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Plán profesijného
rozvoja

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti v oblasti platnej školskej legislatívy –plán profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca podľa novej legislatívy, ročný plán vzdelávania učiteľa podľa novej legislatívy, kompetenčný profil PZ podľa novej legislatívy a implementácia poznatkov do reálnej praxe učiteľa na škole

Obsah vzdelávania:

Plán profesijného rozvoja PZ/OZ podľa novej legislatívy, plán profesijného rozvoja školy na tri roky, hlavné ciele a vízie plánu profesijného rozvoja školy, kompetenčný profil PZ/OZ, autoevalvácia PZ/OZ so zameraním na stanovenie si cieľov profesijného rozvoja a posilnenia učiteľských kompetencií, tvorba ročného plánu

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Interaktívna tabuľa a
softvér ActivInspire

Hlavný cieľ programu:

Prehĺbiť a získať nové vedomosti a zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou za účelom skvalitnenia a zatraktívnenia zážitkového výchovno – vzdelávacieho procesu, prehĺbiť a rozšíriť zručnosti pri využití softvéru ActivInspire s variabilnými úlohami, posilniť digitálnu gramotnosť pri plánovaní a relizáciií výchovno – vzdelávacieho procesu

Obsah vzdelávania:

Interaktívna tabuľa – úvod, možnosti, variabilita využitia nástrojov vo výučbe, ActivInspire – o programe, základné možnosti softvéru, ActivInspire – rozšírené možnosti softvéru (vkladanie učebného obsahu, použitie účinných nástrojov na stimulovanie pozornosti dieťaťa…)

Najbližší termín realizácie:

25.08.2022 (17:00 – 19:00)

Finančná gramotnosť
v materskej škole

Hlavný cieľ programu:

Získať a prehĺbiť kompetencie učiteľa MŠ v implementácii a aplikácii finančnej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní, implementovať tému finančná gramotnosť do Školského vzdelávacieho programu, napĺňať Školský vzdelávací program uplatňovaním nových poznatkov a zručností v oblasti finančnej gramotnosti detí.

Obsah vzdelávania:

Finančná gramotnosť a jej miesto v edukácii detí predprimárneho vzdelávania, základné ciele aplikácie finančnej gramotnosti do výchovy a vzdelávania detí materskej školy, finančná gramotnosť – ako ju učiť?, vhodné aktivity na učenie finančnej gramotnosti pre 3-6 ročné deti

Najbližší termín realizácie:

31.08.2022 (17:00 – 19:00)

Metódy a nástroje
pedagogickej diagnostiky

Hlavný cieľ programu:

Obnovenie a rozšírenie kompetencií učiteľa pri používaní metód a nástrojov   pedagogickej diagnostiky na identifikáciu vývinových a individuálnych charakteristík žiaka, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa žiaka a sociokultúrneho kontextu vývinu žiaka pre potreby bežnej pedagogickej školskej praxe.

Obsah vzdelávania:

Typy pedagogickej diagnostiky, etapy pedagogickej diagnosticky, základné diagnostické metódy, pozorovanie, rodinná anamnéza, sociometrické metódy, štandardizovaný a neštandardizovaný dotazník, diagnostika na základe pojmových máp, portfólio žiaka, príklady diagnostiky z priamej pedagogickej praxe.

Najbližší termín realizácie:

24.08.2022 (17:00 – 19:00)

Projektové vyučovanie
v materskej škole

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti v implementácii projektového vyučovania v školskej praxi a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov na zvýšenie atraktivity a zážitkovosti vyučovacieho procesu, prehĺbiť kompetencie spojené s projektovým vyučovaním

Obsah vzdelávania:

Postavenie projektového vyučovanie v modernej škole, zmena úlohy učiteľa a dieťaťa v projektovom vyučovaní, základné princípy, ciele a metodika projektového vyučovania, projektové vyučovanie v pedagogickej praxi, digitálne nástroje v projektovom vyučovaní, príprava výchovnej činnosti v rámci projektového vyučovania

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Predčitateľská gramotnosť
v materskej škole

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti v aplikácii pedagogických stratégii rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí vo výchovno – vzdelávacom procese a ovládať metódy rozvoja predčitateľskej gramotnosti v MŠ, implementovať metódy a témy predčitateľskej gramotnosti do Školského vzdelávacieho programu, prehĺbiť zručnosti pre rozvoj kritického myslenia u detí.

Obsah vzdelávania:

Predčitateľská gramotnosť v prostredí MŠ, implementácia predčitateľskej gramotnosti do vyučovacieho procesu, metódy na rozvoj predčitateľskej gramotnosti – rola učiteľa, nápady a tipy pre rozvoj predčitateľskej gramotnosti, tvorba prostredia podporujúceho predčitateľskú gramotnosť

Najbližší termín realizácie:

30.08.2022 (17:00 – 19:00)

Dramatické techniky vo
výchove a vzdelávaní MŠ

Hlavný cieľ programu:

Hlavným cieľom programu je prehĺbiť kompetencie učiteľa MŠ pri aplikácii dramatických techník vo výchove a vzdelávaní MŠ za účelom rozvoja kľúčových kompetencií personálnych, komunikačných a prosociálnych detí a predškolákov, posilniť zážitkové vyučovanie v MŠ, posilniť učiteľské zručnosti rozvoja harmonickej detskej osobnosti.

Obsah vzdelávania:

Postavenie dramatických techník v MŠ, význam dramatickej výchovy vo výchove a vzdelávaní materskej školy, príprava pedagóga na realizáciu dramatických techník, metódy a techniky dramatickej výchovy, edukačné aktivity s využitím dramatických techník, tvorivá dramatika u detí so ŠVVP.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Mediálna výchova v
materskej škole

Hlavný cieľ programu:

Získať a prehĺbiť kompetencie učiteľa MŠ v implementácii a aplikácii mediálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní, implementovať tému mediálna gramotnosť do Školského vzdelávacieho programu, napĺňať Školský vzdelávací program uplatňovaním nových poznatkov a zručností v oblasti mediálnej gramotnosti detí.

Obsah vzdelávania:

Čo to vlastne médiá sú, mediálna gramotnosť u detí v MŠ, ako začať učiť predškoláka mediálnu gramotnosť, praktické edukačné aktivity, reklama v médiách a jej pôsobenie na deti, fotografia v predprimárnom vzdelávaní, vhodná mediálna ponuka pre deti, mediálne detstvo

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Materská škola
21.storočia

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti pri používaní digitálnych nástrojov a aplikácíi, prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov vo výchovno – vzdelávacom procese, posilniť digitálne zručnosti v tvorbe kvízov, pojmových máp, prezentácií a rozširovať vedomosti v oblasti virtuálnej reality pre deti.

Obsah vzdelávania:

Online nástroje na tvorbu e-úloh – Kahoot, QR kódy, LearningApps, Jigsawplanet, kreslení avatari – kreslené postavičky, virtuálna realita a digitálny učebný obsah, Merge Cube, význam a postavenie projektového vyučovania v školskej praxi, nástroje efektívnej výučby v podmienkach našich škôliek – Beeboti

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

 Čo by mal učiteľ vedieť zo
zákona o PZ/OZ

Hlavný cieľ programu:

Obnoviť znalosti a vedomosti v oblasti práce a postavenia pedagogického a odborného zamestnanca v rámci platnej legislatívy. Posilniť právne povedomie učiteľa poznaním zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmien, ktoré nadobudli platnosť novelizáciou zákona od 01.01.2022. Aplikovať zmeny v zákone v bežnej práci učiteľa.

Obsah vzdelávania:

Pracovno-právne vzťahy v škole, nadčasová práca PZ/OZ, zmeny v profesijnom rozvoji a plán profesijného rozvoja, zmeny v adaptačnom a aktualizačnom vzdelávaní, preukazovanie bezúhonnosti, centrálny register, príplatok za profesijný rozvoj, inovačné vzdelávanie, nové kategórie PZ/OZ…

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

 -Rozvíjanie tvorivost v
materskej škole – jarné aktivity

Hlavný cieľ programu:

Posilniť kompetencie učiteľa MŠ v oblasti vlastnej tvorivosti a v oblasti tvorivého myslenia detí predškolského veku so zameraním na inovatívne metódy a prístupy v predprimárnom vzdelávaní s cieľom poukázať na bariéry rozvoja tvorivosti, ich prekonávanie a tvorivé riešenie problémových situácií v materskej škole.

Obsah vzdelávania:

Rozvoj tvorivosti v edukačnom procese materskej školy a v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, tvorivosť učiteľa a tvorivosť dieťaťa, tvorivé myslenie, prvky tvorivosti, bariéry rozvoja tvorivosti a ich prekonávanie, nápady na tvorivé hry, aktivity a pracovné listy s využitím jarnej tematiky

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody