Aktualizačné vzdelávanie pre MŠ

Aktualizačné vzdelávania prebiehajú v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách podľa nižšie uvedeného harmonogramu alebo podľa dohody. Sú určené pre celé pedagogické kolektívy. V cene vzdelávania je zahrnuté vypracovanie povinnej dokumentácie podľa platnej legislatívy, lektorovanie a nahrávka zo vzdelávania.

Od 01.10.2022 – cena za 3-hodinový program závisí od počtu pedagogických zamestnancov. Pri prezenčnom vzdelávaní cena dohodou.              

V školskom roku 2022/2023 sme pre Vás pripravili ponuku aktualizačných vzdelávaní podľa odporúčania MŠVVaŠ SR (Sprievodca školským rokom 2022/2023) zamerať obsah aktualizačného vzdelávania na školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie a digitalizáciu výchovy a vzdelávania.

do 5 PZ – 70€

do 10 PZ – 130€

do 20 PZ – 240€

do 30 PZ – 320€

nad 30 PZ – 360€

(ceny sú s DPH)

oblasť: kurikulum

Kurikulum – premena tradičnej materskej školy

Anotácia programu:

Obsahom vzdelávania je definovať pojem kurikulum a poukázať na význam transformácie národného kurikula pri premene tradičnej materskej školy na materskú školu 21. storočia. Zároveň odpovedá na otázky: koho, prečo, v čom, ako, kedy, za akých podmienok a s akými očakávaniami budeme vzdelávať. Cieľom vzdelávania je zdôrazniť dôležitosť kurikula pri plánovaní a realizácii profesijného rozvoja učiteľa a pri stanovení si cieľov sebarozvoja. Súčasťou vzdelávania sú ukážky dobrej praxe, ktoré súvisia so zmenami používaných metód a foriem.

Najbližší termín realizácie:

              27.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: inklúzia

lnkluzívne vzdelávanie v
materskej škole

Anotácia programu:

Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na základné objasnenie konceptu inkluzívnej materskej školy. Pokúsime sa nájsť odpovede na otázky, aký by mal byť inkluzívny pedagóg a prečo je dobré vytvoriť inkluzívny tím. Ukážeme si, že inkluzívne vzdelávanie neznamená „len“ integrovať deti so ŠVVP alebo marginalizovaných skupín do bežnej triedy, ale nastaviť učebné prostredie tak, aby sa každé dieťa v materskej škole cítilo bezpečne a mohlo naplno rozvinúť svoj potenciál. Vzdelávanie ponúka niekoľko praktických ukážok a námetov.

Najbližší termín realizácie:

              22.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: digitalizácia

Materská škola
21.storočia

Anotácia programu:

Škola 3. tisícročia by mala byť školou zážitkovou, interaktívnou a kooperatívnou. Cieľom vzdelávania je získať nové vedomosti a zručnosti v realizácii zážitkového vzdelávania a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov prostredníctvom používania moderných prístupov a online nástrojov. Cez praktické aktivity sa učiteľ naučí vytvárať kvízy na platforme Kahoot, tvoriť interaktívne úlohy cez aplikáciu EducaPlay, spozná čaro rozšírenej reality, naučí sa vytvárať puzzle v prostredí Jigsawplanet a zdieľať učebné materiály v online prostredí Padletu.

Najbližší termín realizácie:

      08.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: inklúzia

Projektové vyučovanie
v materskej škole

Anotácia programu:

Jednou z kľúčových metód pri zavádzaní inkluzívnej školy je projektové vyučovanie. Táto metóda dáva každému dieťaťu šancu, učiť sa spôsobom, ktorý je pre neho najprirodzenejší a rovnako zvyšovať si vlastné kompetencie riešením reálnych životných úloh. Budeme hovoriť o základných princípoch a cieľoch projektového vyučovania, ako implementovať projektovú metódu do pedagogickej praxe, v čom spočíva zmena postavenia učiteľa a dieťaťa, aké sú fázy projektu a ako pripraviť výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom projektového vyučovania.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia

lnteraktívna tabuľa asoftvér ActivInspire I. pre MŠ

Anotácia programu:

Softvér ActivInspire v sebe skrýva potenciál, o ktorom mnohí pri bežnom používaní interaktívnej tabule ani netušíme. Cieľom vzdelávania je prehĺbiť a získať nové vedomosti a zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou s využitím softvéru ActivInspire. Na vzdelávaní sa budeme krok po kroku venovať základom práce so softvérom, zoznámime sa s jednotlivými nástrojmi, naučíme sa využívať Knižnicu zdrojov, ukážeme si najviac využívané AKCIE – tvorenie pexesa, či mozaiky. Pozrieme sa na prácu so zvukovými súbormi a videom a možnosti úpravy jednotlivých objektov pomocou zmeny ich vlastností.

Najbližší termín realizácie:

         07.06.2023 (17:00 – 19:00)   

oblasť: digitalizácia

lnteraktívna tabuľa asoftvér ActivInspire II. pre MŠ

Anotácia programu:

Vzdelávanie prináša ďalšie možnosti využitia softvéru ActivInspire . V rámci vzdelávania budeme vytvárať komplexné flipcharty s prepojením a využitím viacerých funkcií programu. Zoznámime sa s ďalším nástrojom – magickým atramentom a ukážeme si možnosti jeho využitia. Nevynecháme ani ďalšie vlastnosti objektov, budeme pracovať s KONTAJNEROM a prepájať jednotlivé nástroje na vytváranie pokročilých aktivít.Súčasťou vzdelávania sú praktické aktivity a úlohy – krížovky, výukové kartičky, hľadanie slov, časová os, Vennov diagram a mnohé ďalšie.  

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj

Čo by mal učiteľ vedieť
zo zákona o PZ/OZ pre MŠ

Anotácia programu:

Zákonu o pedagogických zamestnancoch by mal rozumieť každý pedagóg. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa v ňom vieme orientovať. Vzdelávanie je spracované jednoduchou zrozumiteľnou formou a je venované najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú pracovno-právnych vzťahov, profesijného rozvoja, aktualizačných vzdelávaní, inovačných vzdelávaní, atestácií a zmien v zákone od 01.01.2022. Cieľom vzdelávania je obnoviť znalosti a vedomosti v oblasti práce a postavenia pedagogického a odborného zamestnanca v rámci platnej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

20.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: profesijný rozvoj

Portfólio pedagogického zamestnanca pre MŠ

Anotácia programu:

Čoraz častejšie sa stretávame v školskom prostredí s pojmom „portfólio pedagogického zamestnanca“ Nie všetci však presne vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas vzdelávania sa budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si ukážeme aké dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si profesijné portfólio. Cieľom vzdelávania je posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľa v tvorbe a príprave portfólia ako základu plánovania profesijného rastu.

Najbližší termín realizácie:

19.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: profesijný rozvoj

Plán profesijného
rozvoja pre MŠ

Anotácia programu:

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Na vzdelávaní si ukážeme ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť zmysluplný ročný plán vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú ilustračné ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb. Vzdelávanie je určené tým, pre ktorých profesijný rozvoj nie je formalitou. Jeho cieľom je získať nové vedomosti v oblasti platnej školskej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

01.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: profesijný rozvoj

Atestačné
portfólio pre MŠ

Anotácia programu:

Atestačné portfólio je pojem, ktorý dnes intenzívne rezonuje medzi učiteľmi a odbornými zamestnancami. Počas vzdelávania budeme hovoriť o kľúčových učiteľských kompetenciách a profesijných štandardoch PZ/OZ vydaných MŠVVaŠ SR a ako súvisia s tvorbou atestačného portfólia. Ukážeme si štruktúru atestačného portfólia, ako do neho zaraďovať relevantné dôkazy a aké zmeny priniesol zákon o PZ/OZ. Na vzdelávaní odprezentujeme dôkazy z pedagogickej praxe k jednotlivým oblastiam a kompetenciám atestačného portfólia.

Najbližší termín realizácie:

02.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: profesijný rozvoj

 Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ

Anotácia programu:

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík dieťaťa, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je nevyhnutnou učiteľskou kompetenciou pri nastavovaní učebného prostredia pre každé individuálne dieťa. Počas vzdelávania si ukážeme konkrétne príklady pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa materskej školy, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp , rodinnej anamnéze a dôležitosti a význame vytvárania detského portfólia.

Najbližší termín realizácie:

26.06.2026 (17:00 – 19:00)

oblasť: inklúzia

 -Stratégie riešenia
problémového správania v MŠ

Anotácia programu:

Vzdelávanie poukazuje na význam funkčného behaviorálneho prístupu v riešení problémového správania u detí so ŠVVP. Cieľom vzdelávania je prejsť spôsoby správneho definovania prejavov problémového správania a najčastejších funkcií, ktoré sú dôležité pre stanovenie efektívnych stratégií. Učitelia sa oboznámia s ABC analýzou správania, funkciami správania a základnými princípmi, ktoré ovplyvňujú výskyt nežiadúceho správania. Budeme sa venovať aj proaktívnym stratégiám s cieľom eliminovať výskyt problémového správania v materskej škole.

Najbližší termín realizácie:

        24.05.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: inklúzia

Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ

Anotácia programu:

Dramatická výchova súvisí s viacerými kompetenciami detskej osobnosti a prierezovo zasahuje do mnohých oblastí výchovy a vzdelávania. Prostredníctvom integrácie prostriedkov dramatickej výchovy s využitím  hier a cvičení rozvíjame emocionálne, prosociálne ale aj jazykové zručnosti detí predškolského veku. Poukážeme na význam tvorivej dramatiky u detí so ŠVVP pri začleňovaní do kolektívu a zabezpečení spolupráce detí v skupine. Súčasťou vzdelávania je Učebný zdroj o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch.

Najbližší termín realizácie:

 07.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: digitalizácia

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ

Anotácia programu:

V súčasnej pedagogickej praxi existuje viacero pedagogických inovácií prostredníctvom ktorých môžu učitelia skvalitňovať edukáciu detí. Príprava a tvorba digitálneho výučbového materiálu je zručnosť, ktorá je nevyhnutná pri transformácii školského kurikula a charakterizuje moderného učiteľa 21.storočia. Počas vzdelávania si ukážeme ako pracovať v niekoľkých digitálnych nástrojoch, ktoré zvládne používať aj menej skúsený učiteľ. Naučíme sa vytvárať hovoriace kreslené postavičky, didaktické hry a úlohy, ktoré vzbudia u detí záujem.

Najbližší termín realizácie:

         01.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: predčitateľská gramotnosť

Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy

Anotácia programu:

Rozprávky a príbehy majú v živote detí výnimočné a nezastupiteľné miesto. Komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v materskej škole predpokladá aj u učiteľov realizáciu rôznych edukačných aktivít, ktoré sú zamerané na získanie edukačne hodnotných skúseností pri poznávaní sveta, seba samého a sociokultúrnej reality. Jedným z takýchto nástrojov je aj rozprávka. Učenie dieťaťa podmieňujú okrem všeobecných faktorov aj špecifické faktory, ktoré si  rozoberieme na praktických aktivitách prostredníctvom rozprávky.

Najbližší termín realizácie:

29.05.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: predčitateľská gramotnosť

Predčitateľská gramotnosť v materskej škole

Anotácia programu:

Deti omnoho skôr ako nastúpia do školy pochopia, že čítane a písanie je pre nás zdrojom dôležitých informácií a aj vďaka tomu dokážeme spoznávať okolitý svet. Predčitateľská gramotnosť je najdôležitejšia pre rozvoj všeobecnej gramotnosti dieťaťa  a má vplyv na to, či dieťa rozumie čítanému textu. Nielen významu slov, ale aj ich kontextu a súvislostiam. Vzdelávanie je popretkávané nápadmi na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, jej implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu a tipmi ako vytvoriť vhodné predčitateľské prostredie.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť v
materskej škole

Anotácia programu:

Väčšina psychológov odporúča venovať pozornosť téme peňazí vo výchove a vzdelávaní detí už od útleho detstva, kedy deti začínajú vnímať peniaze. Nie je potrebné podrobne im vysvetľovať celý finančný systém, ale je potrebné upriamiť ich pozornosť predovšetkým na pochopenie zmyslu peňazí a vytvorenie správneho vzťahu k financiám. Rozvoj finančnej gramotnosti začína niekoľkými jednoduchými lekciami zo života, ktorých chápanie môžeme podporiť práve hrovými aktivitami, ktoré sú súčasťou aktualizačného vzdelávania.

Najbližší termín realizácie:

31.05.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: mediálna výchova

Mediálna výchova v
materskej škole

Anotácia programu:

Vplyv médií na človeka je enormný už od útleho detského veku. Je dôležité vedieť spracovať množstvo informácií, ktoré vnímame z médií a každú informáciu kriticky prehodnotiť. Ako začať s mediálnou výchovou v materskej škole? Prečo je mediálna výchova dôležitá? Mediálna výchova nie je prirodzeným procesom a mediálna gramotnosť nie je prirodzenou spôsobilosťou. Na vzdelávaní preto nebudú chýbať praktické aktivity na rozvoj mediálnej výchovy a kritického myslenia u detí s dôrazom na veľký vplyv reklamy.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia

Tvorenie hier na interaktívnej tabuli
pre deti v MŠ

Interaktívna tabuľa je dnes už bežnou súčasťou takmer každej triedy. Na vzdelávaní ponúkneme niekoľko tipov a nápadov na didaktické hry pre deti v MŠ, aby ju mohli učitelia využívať efektívne. Učiteľ je predsa nositeľom zmien vo vzdelávaní, preto je dôležité v dnešnej dobe vedieť pripraviť aj zaujímavý a atraktívny diitálny vzdelávací obsah. Budeme pracovať s aplikáciou Learning Apps a Educaplay, pričom sa spoločne naučíme vytvárať interaktívne aktivity vhodné pre deti v materskej škole.

Najbližší termín realizácie:

       26.06.2023 (17:00 – 19:00)

oblasť: digitalizácia

Tvorenie didaktických hier pomocou
PowerPointu pre MŠ

Vzdelávanie je zamerané na posilnenie digitálnych kompetencií učiteľa V MŠ.  PowerPoint zvyčajne používame na tvorbu prezentácií. Ukážeme si ďalšie možnosti, ktoré ponúkajú šablóny PowerPointu a ako môže učiteľ pripraviť zaujímavý zážitkový výučbový materiál, ktorý zaujme ždetí a pomocou ktorého osvojovanie nového učiva bude zároveň hrou. Učiteľ sa naučí vytvárať didaktické hry vhodné pre deti v MŠ. Všetky šablóny sú súčasťou vzdelávacieho materiálu, ktorý obdrží učiteľ po vzdelávaní.

Najbližší termín realizácie:

21.06.2023 (17:00 – 19:00)