Aktualizačné vzdelávanie pre ZŠ a SŠ

Aktualizačné vzdelávania prebiehajú v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách podľa nižšie uvedeného harmonogramu alebo podľa dohody. Momentálne prebiehajú online formou a sú určené najmä pre celé pedagogické kolektívy. V cene vzdelávania je zahrnuté vypracovanie povinnej dokumentácie, lektorovanie, nahrávka zo vzdelávania a metodický materiál.

Cena za 2-hodinové online vzdelávanie závisí od počtu pedagogických zamestnancov.  Cena za prezenčné vzdelávanie podľa dohody.

do 5 PZ – 60€

do 10 PZ – 120€

do 20 PZ – 240€

do 30 PZ – 320€

do 40 PZ – 360€

nad 40 PZ – 400€

(ceny sú uvedené s DPH)

Tvorenie didaktických hier pomocou šablón PowerPointu

Hlavný cieľ programu:

Posilniť kompetencie učiteľa pri príprave zaujímavého vzdelávacieho materiálu, pri ktorom nebude chýbať interakcia a ktorý pozitívne ovplyvní motiváciu žiakov a efektivitu učenia. Rozšíriť metodologickú výbavu učiteľa a zatraktívniť jednotlivé fázy vyučovacej hodiny. Posilniť kompetencie učiteľa spojené so sebavzdelávaním.

Obsah vzdelávania:

PowerPoint a jeho využitie, tvorba didaktických hier – pexeso, koleso šťastia, let balónom, mapy príbehu a 3D modely, Milionár, Jeopardy, postupné odhaľovanie obrázka, Piškôrky, Koncentrácia, Aukcia, Bludisko…, ukážky využitia didaktických hier v jednotlivých predmetoch, predpripravené šablóny

Najbližší termín realizácie:

01.07.2022 (10:30 – 12:30)

Kvízy a ich využitie vo
výchovno – vzdelávacom procese

Hlavný cieľ programu:

Posilniť a prehĺbiť zručnosti učiteľa pri príprave a tvorbe zážitkového výučbového materiálu prostredníctvom digitálnych nástrojov a aplikácií. Posilniť kompetencie učiteľa pri plánovaní, realizácií a hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozšíriť metodologickú výbavu učiteľa a zatraktívniť fázy vyučovacej hodiny.

Obsah vzdelávania:

Kvízy – Quizizz, Quizlet, GoConqr a ich využitie v rôznych fázach vyučovacej hodiny, vytvorenie osobného účtu v aplikáciách, základná orientácia v aplikáciách – základné pojmy v anglickom jazyku, tvorba kvízových otázok – výber z možností, pravda-nepravda, puzzle …, reporty – výsledky žiakov

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky

Hlavný cieľ programu:

Obnovenie a rozšírenie kompetencií učiteľa pri používaní metód a nástrojov  pedagogickej diagnostiky na identifikáciu vývinových a individuálnych charakteristík žiaka, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa žiaka a sociokultúrneho kontextu vývinu žiaka pre potreby bežnej pedagogickej školskej praxe.

Obsah vzdelávania:

Typy pedagogickej diagnostiky, etapy pedagogickej diagnosticky, základné diagnostické metódy, pozorovanie, rodinná anamnéza, sociometrické metódy, štandardizovaný a neštandardizovaný dotazník, diagnostika na základe pojmových máp, portfólio žiaka, príklady diagnostiky z priamej pedagogickej praxe.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Škola
21.storočia I.

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti v realizácii dištančného vzdelávania v školskej praxi a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov vo výchovno – vzdelávacom procese, posilniť digitálne zručnosti v tvorbe kvízov, kurzov, pojmových máp, prezentácií a rozširovať vedomosti v oblasti virtuálnej reality.

Obsah vzdelávania:

Online nástroje na tvorbu e-úloh – Kahoot, QR kódy, virtuálna realita a digitálny učebný obsah, Merge Cube, nástroje efektívnej dištančnej výučby v podmienkach našich škôl, GoConqr – flashkarty, pojmové mapy, kvízy, prezentácie – vytváranie kurzov a prepájanie úloh do interaktívnych celkov

Najbližší termín realizácie:

23.06.2022 ( 16:00 – 18:00)

Škola
21.storočia II.

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti v realizácii dištančného vzdelávania v školskej praxi a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov vo výchovno – vzdelávacom procese, posilniť digitálne zručnosti v tvorbe kvízov, kurzov, pojmových máp, prezentácií a rozširovať vedomosti v oblasti virtuálnej reality.

Obsah vzdelávania:

Online nástroje na tvorbu e-úloh – Socrative, Educa Play, vytváranie digitálneho učebného obsahu prostredníctvom interaktívnych úloh, pochopenie podstaty vzdelávania novej generácie žiakov, rozvíjanie tvorivosti a kooperácie, meetingwords, tvorba online pracovných listov, interaktívne šablóny PowerPointu

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Využitie nástrojov MS Teams
počas dištančného vyučovania

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti v realizácii dištančného vzdelávania v školskej praxi a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov na plánovanie a realizáciu dištančného vzdelávania prostredníctvom platformy MS Teams, posilniť kompetencie učiteľa spojené so sebavzdelávaním.

Obsah vzdelávania:

MS Teams – komunikácia so študentmi, vedenie online hodiny, zdieľanie obsahu, priradené úlohy, online schôdza a jej možnosti, tipy a triky pre online hodinu, aktivácia čakárne, stiahnutie dochádzky, tvorba úloh a kvízov, prideľovanie úloh, hodnotenie úlohy, externé aplikácie a ich prepojenie s MS Teams

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Kritické myslenie
v školskej praxi I.

Hlavný cieľ programu:

Zlepšiť argumentáciu a prácu s informáciami, získať nové vedomosti v oblasti kritického myslenia, naučiť sa zámerne navodzovať aktivity žiakov cez situácie a úlohy, ktoré nedovoľujú tvoriť myšlienkové stereotypy, naučiť sa aktívne zapájať žiakov do učenia a viesť ich k objavovaniu, identifikovať mylné predstavy žiakov a prispievať k ich efektívnemu učeniu.

Obsah vzdelávania:

Čo znamená kriticky myslieť, metódy kritického myslenia falošné správy – fake news a dezinformácie, hoaxy, konšpiračné teórie, nástroje a techniky na boj proti dezinformáciám, kritické a analytické myslenie, testy kritického myslenia, overovanie zdrojov cez online nástroje

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Kritické myslenie
v školskej praxi II.

Hlavný cieľ programu:

Zlepšiť argumentáciu a prácu s informáciami, získať nové vedomosti v oblasti kritického myslenia, naučiť sa zámerne navodzovať aktivity žiakov cez situácie a úlohy, ktoré nedovoľujú tvoriť myšlienkové stereotypy, naučiť sa aktívne zapájať žiakov do učenia a viesť ich k objavovaniu, identifikovať mylné predstavy žiakov a prispievať k ich efektívnemu učeniu.

Obsah vzdelávania:

Praktické vzdelávacie aktivity na rozvíjanie kritického myslenia, kladenie otázok, metóda dvojitého zápisníka, Red model, rozlišovanie neutrálnych a hodnotiacich výrazov, mozaika, vyvodzovanie záverov, manuál základných krokov kritického myslenia a ďalšie tipy na prácu s argumentami a zdrojmi

Najbližší termín realizácie:

01.07.2022 (08:00 – 10:00)

Interaktívna tabuľa a
softvér ActivInspire

Hlavný cieľ programu:

Prehĺbiť a získať nové vedomosti a zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou za účelom skvalitnenia a zatraktívnenia zážitkového výchovno – vzdelávacieho procesu, prehĺbiť a rozšíriť zručnosti pri využití softvéru ActivInspire s variabilnými úlohami, posilniť digitálnu gramotnosť pri plánovaní a relizáciií výchovno – vzdelávacieho procesu

Obsah vzdelávania:

Interaktívna tabuľa – úvod, možnosti, variabilita využitia nástrojov vo výučbe, ActivInspire – o programe, základné možnosti softvéru, ActivInspire – rozšírené možnosti softvéru (vkladanie učebného obsahu, použitie účinných nástrojov na stimulovanie pozornosti dieťaťa…)

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Projektové
vyučovanie I.

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti v implementácii projektového vyučovania v školskej praxi a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov na zvýšenie atraktivity a zážitkovosti vyučovacieho procesu, implementovať projektové  vyučovanie do Školského vzdelávacieho programu.

Obsah vzdelávania:

Postavenie projektového vyučovanie v modernej škole, zmena úlohy učiteľa a žiaka v projektovom vyučovaní, základné princípy, ciele a metodika projektového vyučovania, projektové vyučovanie v pedagogickej praxi, digitálne nástroje v projektovom vyučovaní, príprava vyučovacej hodiny v rámci projektového vyučovania 

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Projektové
vyučovanie II.

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti v implementácii projektového vyučovania v školskej praxi a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov na zvýšenie atraktivity a zážitkovosti vyučovacieho procesu, implementovať projektové vyučovanie do Školského vzdelávacieho programu.

Obsah vzdelávania:

Skupinové vyučovanie, podstata skupinového vyučovania, metóda STAD, metóda TGT, učenie formou skladania, ako deliť žiakov do skupín, úloha učiteľa pri skupinovom vyučovaní, úskalia skupinového vyučovania, hodnotenie a spätná väzba, evalvačné aktivity, sebareflexia

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Ako motivovať žiakov
počas dištančného vzdelávania

Hlavný cieľ programu:

Prehĺbiť kompetencie učiteľa v posilňovaní motivácie žiakov počas dištančného vyučovania, rozšíriť zručnosti pri používaní online nástrojov a aplikácii, ktoré zvyšujú záujem žiakov o učenie sa, posilniť digitálne kompetencie učiteľa pri plánovaní, realizácii a hodnotení zadaných úloh počas dištančného vyučovania.

Obsah vzdelávania:

Interaktívne šablóny PowerPointu, vytváranie digitálnych únikových hier – Escape rooms, Google prezentácie, Flippity, príprava a tvorba online interaktívnych učebných zdrojov, prezentácie, sekvencie a kurzy, praktické nápady na aktivity so žiakmi počas dištančného vyučovania, virtuálne priepustky z online hodiny

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Čo by mal učiteľ vedieť
zo zákona o PZ/OZ

Hlavný cieľ programu:

Obnoviť znalosti a vedomosti v oblasti práce a postavenia pedagogického a odborného zamestnanca v rámci platnej legislatívy. Posilniť právne povedomie učiteľa poznaním zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmien, ktoré nadobudli platnosť novelizáciou zákona od 01.01.2022. Aplikovať zmeny v zákone v bežnej práci učiteľa.

Obsah vzdelávania:

Pracovno-právne vzťahy v škole, nadčasová práca PZ/OZ, zmeny v profesijnom rozvoji a plán profesijného rozvoja, zmeny v adaptačnom a aktualizačnom vzdelávaní, preukazovanie bezúhonnosti, centrálny register, príplatok za profesijný rozvoj, inovačné vzdelávanie, nové kategórie PZ/OZ…

Najbližší termín realizácie:

27.06.2022 (17:00 – 19:00)

Mediálna
gramotnosť

Hlavný cieľ programu:

Posilniť kompetencie učiteľa v oblasti mediálnej gramotnosti prostredníctvom aktivít, ktoré podporujú mediálnu gramotnosť žiakov, vytvoriť si vlastné stratégie pre prácu s médiami, integrovať témy mediálnej gramotnosti do jednotlivých predmetov, posilniť kompetenciu kriticky myslieť, prepojiť existujúci mediálny obsah so záujmami žiakov.

Obsah vzdelávania:

Kompetencie mediálnej gramotnosti, výhody vzdelávania mediálnej gramotnosti, príklady praktických aktivít, digitálna gramotnosť, hoaxy, ako si overiť informácie na internete, kyberšikana, digitálne produkty a ich využívanie, médiá a ich vplyv, vývoj mediálnej situácie na Slovensku

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Office 365 – Sway,
Forms, OneNote

Hlavný cieľ programu:

Rozšíriť digitálne kompetencie učiteľa používaním nástrojov balíka Office 365, rozšíriť zručnosti učiteľa pri príprave digitálneho výučbového materiálu, získať nové vedomosti a zručnosti v realizácii dištančného vzdelávania v školskej praxi, posilňovať záujem žiakov dynamickým vizuálnym spracovaním informácií a interaktívnymi úlohami.

Obsah vzdelávania:

Office 365 – balík bezplatných nástrojov pre učiteľov. Sway – tvorba jednoduchej a rýchlej prezentácie, vytvorenie bulletinu, prenos digitálneho obsahu do prezentácie, MS Forms – príprava kvízu a úloh pre žiakov, vyhodnotenie odovzdaných úloh, OneNote – práca v digitálnom interaktívnom zošite

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Storytelling – príbehy
a ich význam vo vyučovaní

Hlavný cieľ programu:

Získať nové zručnosti pri implementácii príbehov do výchovno – vzdelávacieho procesu,prehĺbiť učiteľské komunikačné kompetencie a zručnosti, viesť žiakov k diskusii a komunikácii, posilniť digitálne zručnosti v používaní digitálnych nástrojov na prerozprávanie príbehov pomocou online nástrojov, posilňovať záujem žiakov o čítanie.

Obsah vzdelávania:

Rozprávanie príbehov v dejinách ľudstva, príbeh a jeho postavenie v edukácii a v rozvoji všeobecnej gramotnosti žiaka, praktické príklady storytellingu vo výchove a vzdelávaní, digitálny storytelling, mapy príbehu, príbehy cez online nástroje: thinglink, issuu, storyjumper, animoto…

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Finančná
gramotnosť

Hlavný cieľ programu:

Získať a prehĺbiť kompetencie učiteľa ZŠ v implementácii a aplikácii finančnej gramotnosti ako prierezovej témy vo výchovno – vzdelávacom procese, rozšíriť zručnosti a metodické stratégie pri aplikácii finančnej gramotnosti v ŠkVP, používať metódy a nástroje rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov na základnej škole.

Obsah vzdelávania:

Finančná gramotnosť a jej miesto v edukácii, základné ciele aplikácie finančnej gramotnosti vo výchovno – vzdelávacom procese, finančná gramotnosť – ako ju učiť?, aktivity na učenie finančnej gramotnosti a vedenie k zodpovednosti v spravovaní vlastných financií

Najbližší termín realizácie:

04.07.2022 (13:00 – 15:00)

Rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti a zručnosti v aplikácii pedagogických stratégii implementácie rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov vo výchovno – vzdelávacom procese a ovládať metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti, používať metódy kritického myslenia, implementovať metódy a témy čitateľskej gramotnosti do ŠkVP

Obsah vzdelávania:

Čitateľská gramotnosť v prostredí školy, implementácia čitateľskej gramotnosti do vyučovacieho procesu, metódy na rozvoj čitateľskej gramotnosti – rola učiteľa, čitateľská zručnosť a čitateľská stratégia, kriticky čítať znamená kriticky myslieť, nápady a tipy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

Najbližší termín realizácie:

15.06.2022 (17:00 – 19:00)

Atestačné
portfólio

Hlavný cieľ programu:

Obnoviť a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní vlastného sebarozvoja a postupu do vyššieho kariérneho stupňa na základe osvojenia si kompetencií vyššieho kariérneho stupňa. Posilniť vedomosti učiteľa v koncepcii profesijného rozvoja a platnej školskej legislatívy, motivovať učiteľa k vlastnému profesijnému rastu

Obsah vzdelávania:

Profesijné portfólio PZ/OZ, profesijné štandardy, atestačné portfólio – štruktúra, tvorba, výber dôkazov do atestačného portfólia, základné oblasti atestačného portfólia, učiteľské kompetencie – ciele profesijného rozvoja učiteľa, preukazovanie kompetencií, dotazník na identifikáciu vzdelávacích potrieb

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Portfólio pedagogického
zamestnanca

Hlavný cieľ programu:

Posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľa v tvorbe a príprave portfólia pedagogického zamestnanca ako základu plánovania profesijného rastu, reflexie vlastnej pedagogickej praxe, motivácie a prevencie proti vyhoreniu a príprave podkladov k ďalšiemu vyhotoveniu prezentačného, atestačného a manažérskeho portfólia.

Obsah vzdelávania:

Súvisiaca školská legislatíva, ciele tvorby portfólia, dosah a význam pre profesijný rozvoj, druhy portfólia – všeobecné, prezentačné, atestačné, kooperačné, manažérske, zásady tvorby a štruktúra portfólia pedagogického zamestnanca, výber relevantných dokumentov, ilustračné vzory dokumentov

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Plán profesijného
rozvoja

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti v oblasti platnej školskej legislatívy –plán profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca podľa novej legislatívy, ročný plán vzdelávania učiteľa podľa novej legislatívy, kompetenčný profil PZ podľa novej legislatívy a implementácia poznatkov do reálnej praxe učiteľa na škole

Obsah vzdelávania:

Plán profesijného rozvoja PZ/OZ podľa novej legislatívy, plán profesijného rozvoja školy, hlavné ciele a vízie plánu profesijného rozvoja školy, kompetenčný profil PZ/OZ, autoevalvácia PZ/OZ so zameraním na stanovenie si cieľov profesijného rozvoja a posilnenia učiteľských kompetencií, tvorba ročného plánu

Najbližší termín realizácie:

09.06.2022 (16:00 – 18:00)

Teambuilding pre kolektív
učiteľov

Hlavný cieľ programu:

Rozšírenie kompetencií učiteľa pri stotožnení sa s rolou učiteľa, s cieľmi a hodnotami školy, na ktorej učiteľ pôsobí. Posilnenie kompetencií tímovej spolupráce, dôvery v rámci školského kolektívu a efektívnej spolupráce pri napĺňaní cieľov školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy a plánu profesijného rozvoja školy.

Obsah vzdelávania:

Ciele teambuildingu – spolupráca, komunikácia, Aktivity teambuildingu – abeceda v praxi, kvíz, hľadá sa žiak, prezentujem svoju školu, po čom túži učiteľ… Ako sa stotožniť so školou, kolektívom, ako efektívne spolupracovať v rámci kolektívu a posúvať sa vpred, rozvíjanie zručností v oblasti tímovej spolupráce

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

Stratégie riešenia problémového
správania

Hlavný cieľ programu:

Posilniť kompetencie učiteľa zamerané na funkčný behaviorálny prístup v riešení problémového správania u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na vývinové poruchy a poruchy autistického spektra. Oboznámiť sa s využívaním proaktívnych statégií a eliminovaním výskutu problémového správania.

Obsah vzdelávania:

Význam funkčného behaviorálneho prístupu v riešení problémového správania u detí a žiakov so ŠVVP, ABC analýza správania, základné princípy, ktoré ovplyvňujú výskyt problémového správania, spôsob zmeny motivácie u detí so ŠVVP, proaktívne stratégie na riešenie problémového správania

Najbližší termín realizácie:

04.07.2022 (08:00 – 10:00)