EDUPOINT

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach v rôznych mestách po celom Slovensku sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom si zdieľajú príklady najlepšej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Sme súčasťou siete EDUpointov v Prešove.

Vzdelávania v rámci EDUpointu sú bezplatné.

EDUpointy vznikli vďaka myšlienke Nadácie Pontis.
Dnes ich spravuje Komenského inštitút s podporou MŠVVaM SR.


EDU pointy nájdete v rôznych kútoch Slovenska. Vznikali postupne od roku 2017 v spolupráci s lokálnymi organizáciami, či samosprávami. Vďaka nim sa vytvoril priestor, kam učitelia môžu už niekoľko rokov prichádzať za vzdelávaním a svojim ďalším profesijným rozvojom, inšpirovaním, či sieťovaním sa. 

Spolupracujeme s ostatnými EDUpointmi:

  EDUpoint Trnava

EDUpoint Lučenec

EDUpoint Komárno

EDUpoint Zvolen