V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie, videonahrávka z webinára (na 4 týždne) a podporný metodický materiál, ak je súčasťou vzdelávania.

Webináre – online kurzy

Deň pred webinárom Vám pošleme pripomienkový mail, aby ste na webinár nezabudli. Link na webinár (youtube) alebo prihlasovacie údaje (Zoom) Vám pošleme 30 minút pred začiatkom webinára na Váš mail.

Po úspešnej registrácii Vám v samostatnom maili bude odoslaná zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky platobné podklady. Prosíme Vás o správne vyplnenie variabilného symbolu, inak Vaša platba nebude spárovaná a nebudeme ju môcť akceptovať. Po uskutočnení webinára Vám pošleme ostrú faktúru. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť pred realizáciou webinára.

Vianočné aktivity na hodinách anglického jazyka

Termín: 01.12.2023

18:00 – 19:00

Predvianočné obdobie si môžeme spríjemniť aj v škole a vytvoriť tak čarovnú atmosféru na hodinách. K učeniu cudzieho jazyka patrí aj spoznávanie kultúry anglicky hovoriacich krajín. Práve vianočné zvyky sú jednou z možností ako môžeme žiakov nadchnúť pre niečo nové. Na webinári si ukážeme ako vytvoriť adventný kalendár plný aktivít pre žiakov rôznych vekových kategórií. Súčasťou webinára sú aktivity vhodné na diskusiu, projektové hodiny, či aktivity vhodné na precvičovanie gramatiky. Webinár je určený učiteľom 1. a 2. stupňa ZŠ.

Cena: 12,00€

Aplikácia Wordwall
vo vyučovaní

Termín: 04.12.2023

18:00 – 19:00

Wordwall je obľúbeným online nástrojom, ktorý umožňuje učiteľom vytvárať interaktívne a zábavné vzdelávacie aktivity. S jeho pomocou môžu pedagógovia vytvárať rôzne typy aktivít a didaktických hier určených na zlepšenie výučby a zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu. Nástroj ponúka rôzne šablóny na vytváranie úloh, ktoré sú interaktívne, takže žiaci môžu aktívne zasahovať do procesu učenia sa. Všetky aktivity sa dajú ľahko zdieľať s ostatnými a učiteľ môže sledovať učebné výsledky a pokroky všetkých žiakov. 

Cena: 12,00€

Ako lepšie riadiť školu -Linkedin – propagácia školy

Termín: 06.12.2023

18:00 – 19:30

Webinár je venovaný propagácii škôl cez sociálnu sieť LinkedIn, platformu určenú pre profesionálov a odborníkov. Spoznajte, prečo je dôležité zastúpenie vašej inštitúcie na tejto platforme, ako efektívne budovať osobnú značku a posilňovať svoj vplyv v komunite expertov nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. V rámci webinára sa dotkneme krokov na vytvorenie atraktívneho profilu, optimalizáciu obsahu a možností na nadviazanie hodnotných profesionálnych vzťahov. Otvorte dvere novým príležitostiam.

Cena: 15,00€

Atestačné portfólio II.
– výber dôkazov

Termín: 07.12.2023

16:00 – 17:00

Voľné pokračovanie webinára “Atestačné portfólio I. – štruktúra”, v ktorom prezentujeme konkrétne dôkazy z pedagogickej praxe k jednotlivým oblastiam a kompetenciám atestačného portfólia. Neviete, aký materiál zaradiť do atestačného portfólia, ako vyzerá atestácia po novom? Pomôžeme Vám zorientovať sa v základných pojmoch, v kompetenčnom profile pedagogického a odborného zamestnanca vo všetkých troch oblastiach – 1. dieťa/žiak, 2. výchovno-vzdelávací proces, 3. profesijný rozvoj. 

Cena: 12,00€

Canva pre učiteľov
–  3.časť

Termín: 08.12.2023

18:00 – 19:00

Tretia časť zo série “Canva pre učiteľov” bude zameraná na tvorbu prezentácií a videí. Ukážeme si praktické ukážky ako vytvoriť zaujímavé prezentácie a videá, ktoré môžete využiť na svojich hodinách ako učebný materiál alebo ako projektové výstupy. Súčasťou webinára bude aj vkladanie vlastných fotografií, obrázkov, zvukových záznamov a videoukážok. Webinár je vhodný pre učiteľov, ktorí absolvovali predošlé časti alebo majú už s Canvou základné skúsenosti. Tešíme sa na ďalšie spoločné online stretnutie. 

Cena: 12,00€

Ako sa nestratiť v
profesijnom rozvoji

Termín: 11.12.2023

18:00 – 19:00

Inovačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, atestačné vzdelávanie… ako sa v tom má učiteľ vyznať? Webinár je spracovaný jednoduchou formou a je venovaný najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja učiteľa a vzdelávaní, ktoré učiteľ môže absolvovať – za akých podmienok a iným dôležitým paragrafom zo zákona o PZ/OZ, ktoré vymedzujú pôsobenie učiteľa v škole. Webinár je určený pre všetkých PZ/OZ. Účastníci budú mať dostatočný priestor na otázky k danej problematike.

Cena: 0,00€

Úskalia pedagogického
asistenta

Termín: 12.12.2023

18:00 – 19:00

Pedagogický asistent má svoje povinnosti, ale aj základné ľudské práva. Úskalia, s ktorými sa vo svojej praxi stretáva, majú svoje riešenia. Na webinári si povieme v čom spočíva náplň práce pedagogického asistenta a kde končia jej hranice. Pozrieme sa na platnú legislatívu a ako je to so zmluvami cez projekt POP3. Dozviete sa ako pracovať so žiakom v odpore a ako si vytvárať vzťahy s kolegami. Webinár je vhodný pre pedagogických asistentov MŠ, ZŠ, SŠ, školské podporné tímy, učiteľov ako i riaditeľov a vedenia škôl.

Cena: 0,00€

Ako lepšie riadiť školu –
time management

Termín: 13.12.2023

18:00 – 19:30

Efektivita, produktivita, time management… aj v školách sú tieto pojmy novodobým trendom. Častokrát od učiteľov počúvame, že nestíhajú, sú pod tlakom a pracujú od rána do večera. Každý z nás má denne k dispozícii 24 hodín. Je na každom z nás, čo za tých 24 hodín stihneme urobiť. Na webinári si povieme o tom ako si nastaviť priority, ako si zorganizovať pracovný kalendár, ako eliminovať stratený čas na pracovisku a ako si naplánovať jednotlivé úlohy tak, aby sme svoj čas čo najefektívnejšie využili.

Cena: 15,00€

Hry a aktivity pre II. stupeň na anglický jazyk

Termín: 13.12.2023

18:00 – 19:00

Žiaci na 2.stupni základnej školy potrebujú viac motivácie a my potrebujeme vynaložiť oveľa viac energie, aby sme ich na našich hodinách nadchli a prebrali. Ak na hodinách využijeme niečo nové a iné, žiaci to veľmi ocenia a sú za to vďační. Na webinári si ukážeme aktivity a hry, ktoré podporujú kreatívne myslenie, kritické myslenie a skupinovú prácu. Aktivity sú vhodné na akúkoľvek tému a skupinu žiakov. Súčasťou webinára sú praktické ukážky aktivít z vyučovacích hodín, ktoré ilustrujú atmosféru v triede.

Cena: 12,00€

Canva pre materské
školy

Termín: 14.12.2023

18:00 – 19:00

Webinár je určený pre učiteľov materskej školy, ktorí sa chcú naučiť pracovať s grafickým programom Canva. Platforma ponúka množstvo nápadov a možností ako si uľahčiť prácu a zároveň vytvoriť krásne vzdelávacie materiály. Naučíme sa ako vytvárať atraktívne vizuálne pomôcky, interaktívne učebné materiály a kreatívne projekty, ktoré podporujú rozvoj detí v predškolskom veku.  Na webinári si ukážeme všetko krok po kroku – od registrácie pre učiteľov až po samotnú tvorbu základných materiálov. Webinár je určený pre začiatočníkov, ktorí s platformou Canva ešte nemajú žiadnu skúsenosť. 

Cena: 12,00€

Plán profesijného
rozvoja

Vzdelávanie v ľubovoľnom

čase a termíne

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Ukážeme si ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť ročný plán vzdelávania. Webinár je určený pre všetkých PZ/OZ, pre ktorých profesijný rozvoj nie je formalitou. Súčasťou webinára sú ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb. Plán profesijného rozvoja je zároveň súčasťou atestačného portfólia, preto je dôležité vedieť ho správne nastaviť. Po prezretí webinára budete mať k dispozícii materiály a certifikát.

Cena: 12,00€

Rozvíjanie kritického myslenia na 1. stupni ZŠ – 1. časť

Vzdelávanie v ľubovoľnom

čase a termíne

Na prvom stupni by sa mali u žiakov vytvárať predpoklady ku kritickému mysleniu, ktoré vedú k celoživotným zručnostiam a ďalšiemu vzdelávaniu. Aby sa kritické myslenie dostalo do tried a do vyučovania, je nutné, aby sa s jednotlivými metódami a postupmi oboznámili samotní učitelia a aby si ich vyskúšali v praxi. Jedine takýmto spôsobom, ich môžu efektívne využívať. Na webinári sa budeme venovať metódam a stratégiám rozvíjania kritického myslenia, ktoré sú vhodné na prácu so žiakmi na 1. stupni základnej školy.  Po prezretí webinára budete mať k dispozícii materiály na stiahnutie a certifikát.

Cena: 12,00€