V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie, videonahrávka z webinára (na 4 týždne) a podporný metodický materiál, ak je súčasťou vzdelávania.

Webináre – online kurzy

Deň pred webinárom Vám pošleme pripomienkový mail, aby ste na webinár nezabudli. Link na webinár (youtube) alebo prihlasovacie údaje (Zoom, Teams) Vám pošleme 30 minút pred začiatkom webinára na Váš mail.

Po úspešnej registrácii Vám v samostatnom maili bude odoslaná zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky platobné podklady. Prosíme Vás o správne vyplnenie variabilného symbolu, inak Vaša platba nebude spárovaná a nebudeme ju môcť akceptovať. Po uskutočnení webinára Vám pošleme ostrú faktúru. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť pred realizáciou webinára.

V prípade záujmu o webinár zo záznamu nám napíšte na: info@edusteps.sk

Predčitateľská gramotnosť v materskej škole II.

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Cieľom webinára nie je naučiť deti v materskej škole čítať písmenká a slová, ale vzbudiť v nich lásku ku knihám. Na základe prezentovaných aktivít sa kniha pre dieťa stane zdrojom potešenia, fantázie a osobného rozvoja. Vďaka knihám nerozvíjame u detí len poznanie, ale aj city, empatiu a prežívanie reálneho sveta. Preto je dôležité, aby si deti knihy obľúbili a tešili sa na ich čítanie. Na webinári si ukážeme aktivity na oživenie čítania knihy, ako nezablúdiť v knižnom lese a kde všade sa dá inšpirovať.  

Cena: 12,00€

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík žiaka/dieťaťa, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je dôležitou časťou aj pri vytváraní atestačného portfólia. Na webinári odznejú konkrétne ukážky pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp a ďalších možnostiach pedagogickej diagnostiky, ktorú učiteľ bežne v triede vykonáva.

Cena: 12,00€

Pedagogický asistent – Ako spolupracovať s učiteľmi

Termín: 28.05.2024

18:00 – 19:00

Od asistentov sa automaticky očakáva, že dokážu spolupracovať s každým. Prax však ukazuje, že to nie je celkom tak. Je nemenej dôležité s akým nastavením prichádza do procesu vzájomnej kooperácie aj učiteľ. Povieme si ako budovať vzájomnú spoluprácu, zadefinujeme si rôzne typy učiteľov a priblížime si, akým spôsobom je možné nájsť spoločné prieniky. Zanalyzujeme si konkrétne prekážky, ktoré asistentom zvyknú brániť v budovaní vzťahu s učiteľmi a nebudú chýbať praktické rady ako si s nimi poradiť. 

Cena: 12,00€

Plán profesijného
rozvoja

Vzdelávanie v ľubovoľnom

čase a termíne

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Ukážeme si ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť ročný plán vzdelávania. Webinár je určený pre všetkých PZ/OZ, pre ktorých profesijný rozvoj nie je formalitou. Súčasťou webinára sú ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb. Plán profesijného rozvoja je zároveň súčasťou atestačného portfólia, preto je dôležité vedieť ho správne nastaviť. Po prezretí webinára budete mať k dispozícii materiály a certifikát.

Cena: 12,00€

Rozvíjanie kritického myslenia na 1. stupni ZŠ – 1. časť

Vzdelávanie v ľubovoľnom

čase a termíne

Na prvom stupni by sa mali u žiakov vytvárať predpoklady ku kritickému mysleniu, ktoré vedú k celoživotným zručnostiam a ďalšiemu vzdelávaniu. Aby sa kritické myslenie dostalo do tried a do vyučovania, je nutné, aby sa s jednotlivými metódami a postupmi oboznámili samotní učitelia a aby si ich vyskúšali v praxi. Jedine takýmto spôsobom, ich môžu efektívne využívať. Na webinári sa budeme venovať metódam a stratégiám rozvíjania kritického myslenia, ktoré sú vhodné na prácu so žiakmi na 1. stupni základnej školy.  Po prezretí webinára budete mať k dispozícii materiály na stiahnutie a certifikát.

Cena: 12,00€

Portfólio pedagogického zamestnanca

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Čoraz častejšie sa stretávame v školskom prostredí s pojmom “portfólio pedagogického zamestnanca”. Ale nie všetci presne vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas webinára sa budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si ukážeme, ktoré dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si profesijné portfólio. Vysvetlíme si rozdiel medzi portfóliom PZ a atestačným portfóliom a nebudú chýbať ani praktické ukážky. Po prezretí webinára budete mať k dispozícii materiály na stiahnutie a certifikát.

Cena: 12,00€

Metódy aktívneho učenia sa
žiakov

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Aktívne učenie sa je zjednodušene povedané, všetko to, čo robí žiak v triede okrem pasívneho počúvania učiteľovho vysvetľovania. Pedagóg je v tomto prípade pomocníkom, ktorý sprevádza procesom učenia. Najdôležitejšie na aktívnom učení sa, je však to, že žiaci nielen aktívne pracujú, ale súčasne aj rozmýšľajú nad tým, čo robia. Na webinári sa budeme zaoberať metódou jigsaw, kooperatívnym učením sa induktívnym spôsobom, mapovaním dôsledkov a príčin, kreatívnou matricou a Cornellovým systémom písania poznámok.  Po prezretí získate certifikát.

Cena: 12,00€

Aktivity na triednické hodiny pre
I. stupeň ZŠ

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Triednické hodiny na I. stupni sú priestorom, kedy môže učiteľ vyplniť čas aktivitami, ktoré vytvárajú príjemnú a uvoľnenú atmosféru a vďaka ktorým sa môžu ešte viac spoznať, naučiť sa navzájom si dôverovať, komunikovať a empaticky sa navzájom vnímať. Medziľudské vzťahy sú dôležitou súčasťou našich životov, preto je veľmi dôležitá prevencia pri rozvíjaní sociálnych zručností. Je to zároveň priestor, kedy môže učiteľ so žiakmi prebrať aj témy, ktoré sú aktuálne a ku ktorým sa počas vyučovania nedostane.  Po prezretí webinára budete mať k dispozícii a certifikát.

Cena: 12,00€

Aktivity na triednické hodiny pre II. stupeň ZŠ

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Triednické hodiny by nemali slúžiť len na organizačné a administratívne úkony – sú vzácnym priestorom, ktorý triedny učiteľ môže využiť na vedenie triedy k férovosti a rešpektujúcej komunikácií. Je to priestor, kedy učiteľ môže spoznávať nielen osobnosti žiakov, ale aj ich záujmy, vzťahy a vytvárať tak priestor pre vzájomnú interakciu. Na webinári ponúkneme niekoľko tipov a nápadov ako triednickú hodinu zvládnuť aj na II. stupni ZŠ, tak, aby to nebola pre žiakov nuda a nebrali to ako povinné sedenie po vyučovaní.   Po prezretí webinára získate certifikát.

Cena: 12,00€

Ako zvládnuť skupinové
vyučovanie

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Skupinové vyučovanie je jednou z koncepcií inkluzívneho vzdelávania, ktoré je veľmi prínosné a je protikladom klasického riadenia vyučovacieho procesu. Výsledky prieskumov z praxe ukazujú, že organizovať žiakov do skupín nestačí. Aby skupinové vyučovanie malo požadovaný efekt, mali by sme poznať jeho podstatu – ako vytvárať skupiny, ako učiť v skupinách alebo aké úskalia môžeme očakávať. Zoznámime sa s metódami STAD, TGT, Mozaikou a alternatívnymi spôsobmi hodnotenia.  Po prezretí webinára budete mať k dispozícii a certifikát.

Cena: 12,00€

Quizizz – interaktívne tvorenie kvízov a ich využitie

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Najatraktívnejšie digitálne aplikácie vo výučbe z pohľadu žiaka sú online kvízy. Prax nám ukazuje, že nahradenie písomnej práce v papierovej forme digitálnym kvízom znamená vtiahnuť žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu, zvýšiť jeho motiváciu a zmeniť bežnú hodinu na zážitok a radosť z poznávania. Na webinári si ukážeme ako pripraviť kvíz na platforme Quizizz, ako ukladať a získavať výsledky žiakov, ako pracovať s kvízom v papierovej forme bez použitia mobilov, ako vytvoriť flashkarty na upevnenie učiva a ďalšie tipy.  Po prezretí webinára získate certifikát.

Cena: 12,00€

Didaktické hry a aktivity
s QR kódmi

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Didaktické hry sú spojením hry a vyučovania. Zároveň obohacujú a prehlbujú vedomosti žiakov. Ak chceme zmeniť učenie na zážitok, využime moderné nástroje na vytváranie didaktických hier. Odhaľme nové poznatky ukryté v QR kódoch, vytvorme zaujímavé problémové úlohy a pripravme aktivity, v ktorých prepojíme myslenie s poznaním. Na webinári si ukážeme aktivity s QR kódmi naprieč rôznymi predmetmi. Cieľom webinára je zoznámiť sa s QR kódmi – tvorbou, používaním, využitím a prínosom vo vyučovaní. Po prezretí webinára budete mať k dispozícii a certifikát.

Cena: 12,00€

Umelá inteligencia vo vyučovaní I. – úvod

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Umelá inteligencia sa stáva súčasťou každodenného života, vrátane vzdelávania. Školstvo potrebuje s touto zmenou pracovať a profitovať z toho, čo ponúkajú nové technológie. Zároveň je potrebné žiakov pripraviť na to, čo tieto technológie znamenajú pre osobný aj pracovný život a ako s nimi bezpečne a zmysluplne zaobchádzať. Na túto zmenu by sa mali pripraviť aj učitelia a včas zareagovať, aby sa čo najrýchlejšie udomácnili v role prieskumníkov, ktorí vstupujú na územie neznámej krajiny. Po prezretí webinára budete mať k dispozícii a certifikát.

Cena: 12,00€

Umelá inteligencia vo vyučovaní II. – rola pomocníka

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Veľkú pozornosť v poslednej dobe vzbudzuje aplikácia ChatGPT, ktorá je generátorom prediktívneho textu využívajúc umelú inteligenciu. Dokáže odpovedať na rôzne typy otázok, no nie vždy celkom presne. Niekedy je odpoveď “výmyslom” a dezinformáciou. Odpovede je preto potrebné overovať. Má k dispozícii množstvo textov, ktoré sú však obmedzené a na ich základe poskytuje najpravdepodobnejšie odpovede. Chat GPT a podobné aplikácie sú fenomén, ktorý zasiahne do mnohých sfér ľudského života.  Po prezretí získate certifikát.

Cena: 12,00€

Aplikácia Wordwall vo
vyučovaní

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Webinár- Aplikácia Wordwall vo vyučovaní je určený pre všetkých učiteľov, ktorí chcú inovovať svoje vyučovacie metódy a zapojiť žiakov prostredníctvom interaktívnych aktivít do vo procesu. Zoznámime sa s aplikáciou Wordwall – nástrojom, ktorý umožňuje vytváranie zábavných a vzdelávacích aktivít. Zameriame sa na praktické ukážky využitia aplikácie v rôznych predmetoch a vekových skupinách, pričom vám poskytneme návody na tvorbu vlastných aktivít prispôsobených potrebám a záujmom vašich žiakov. Po prezretí webinára získate certifikát.

Cena: 12,00€

Aktivity na rozvíjanie finančnej gramotnosti v MŠ

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Väčšina psychológov odporúča venovať pozornosť téme peňazí vo výchove a vzdelávaní detí už od útleho detstva, kedy deti začínajú vnímať peniaze. Nie je potrebné podrobne im vysvetľovať celý finančný systém, ale je potrebné upriamiť ich pozornosť predovšetkým na pochopenie zmyslu peňazí a vytvorenie správneho vzťahu k financiám. Rozvoj finančnej gramotnosti začína niekoľkými lekciami zo života, ktorých chápanie môžeme podporiť hrovými aktivitami. Webinár je zameraný na praktické námety rozvíjania FG.  Po prezretí webinára získate certifikát.

Cena: 12,00€

Portfólio pedagogického zamestnanca pre MŠ

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Čoraz častejšie sa stretávame v školskom prostredí s pojmom “portfólio pedagogického zamestnanca”. Ale nie všetci presne vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas webinára sa budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si ukážeme, ktoré dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si profesijné portfólio. Vysvetlíme si rozdiel medzi portfóliom PZ a atestačným portfóliom a nebudú chýbať ani praktické ukážky.  Po prezretí získate certifikát.

Cena: 12,00€

Čo by mala vedieť učiteľka MŠ zo zákona o PZ?

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní

Zákonu o pedagogických zamestnancoch by mal rozumieť každý pedagóg, či odborný zamestnanec, nevynímajúc pedagógov materskej školy. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa vieme v ňom orientovať. Webinár je spracovaný jednoduchou a prístupnou formou a je venovaný najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú pracovno-právnych vzťahov, práv pedagógov, profesijného rozvoja, aktualizačných vzdelávaní, inovačných vzdelávaní, funkčných vzdelávaní, atestácií a zmien v zákone od 01.01.2022.  Po prezretí webinára získate certifikát.

Cena: 12,00€

Tvorenie hier na interaktívnej tabuli pre deti v MŠ I.

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Interaktívna tabuľa je dnes už bežnou súčasťou takmer v každej triede. Na webinári ponúkneme niekoľko tipov a nápadov na didaktické hry pre deti v MŠ, aby ju mohli učitelia v MŠ využívať efektívne. Učiteľ je predsa nositeľom zmien vo vzdelávaní, preto je dôležité v dnešnej dobe vedieť pripraviť aj zaujímavý a atraktívny digitálny vzdelávací obsah. Budeme pracovať s aplikáciou Learningapps, naučíme sa vytvárať interaktívne aktivity a hry vhodné pre deti predškolského veku.  Po prezretí webinára budete mať k dispozícii certifikát.

Cena: 12,00€

Tvorenie hier na interaktívnej tabuli pre deti v MŠ II.

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Interaktívna tabuľa je dnes už bežnou súčasťou takmer v každej triede. Na webinári ponúkneme niekoľko tipov a nápadov na didaktické hry pre deti v MŠ, aby ju mohli učitelia v MŠ využívať efektívne. Učiteľ je predsa nositeľom zmien vo vzdelávaní, preto je dôležité v dnešnej dobe vedieť pripraviť aj zaujímavý a atraktívny digitálny vzdelávací obsah. Budeme pracovať s aplikáciou Educaplay, naučíme sa vytvárať interaktívne aktivity a hry vhodné pre deti predškolského veku.  Po prezretí webinára budete mať k dispozícii  certifikát.

Cena: 12,00€

Predčitateľská gramotnosť v materskej škole I.

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Deti omnoho skôr ako nastúpia do školy pochopia, že čítanie a písanie je pre nás zdrojom dôležitých informácií a aj vďaka tomu dokážeme spoznávať okolitý svet. Predčitateľská gramotnosť je najdôležitejšia pre rozvoj všeobecnej gramotnosti dieťaťa a má vplyv na to, či dieťa rozumie čítanému textu. Nielen významu slov, ale aj ich kontextu a súvislostiam. Vzdelávanie je popretkávané nápadmi na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, jej implementácie do vzdelávacieho procesu a tipmi ako vytvoriť vhodné predčitateľské prostredie. 

Cena: 12,00€

Canva pre učiteľov – 
1. časť

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Ak tvoríme pre žiakov nové hry, pracovné listy alebo testy, iste chceme, aby to bolo aj po vizuálnej stránke pre žiakov atraktívne. Grafický nástroj Canva ponúka množstvo možností ako si prácu uľahčiť a pritom vytvoriť krásne vzdelávacie materiály. Na webinári si ukážeme všetko krok po kroku – od registrácie pre učiteľov až po samotnú tvorbu základných materiálov. Zároveň si ukážeme zopár tipov ako pracovať s týmto nástrojom aj priamo so žiakmi. Webinár je vhodný pre učiteľov 1. a 2. stupňa. stredných škôl, či všetkých tvorivých ľudí.

Cena: 12,00€

Canva pre učiteľov –
2. časť

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Druhé pokračovanie webinára o práci v grafickom nástroji Canva bude zamerané na pokročilejšie funkcie. Ukážeme si ako môžeme spolupracovať s kolegami alebo žiakmi na rôznych projektoch, ako môžeme upravovať fotografie tak, aby nám sedeli do dizajnu, ktorý vytvárame. Nástroj Canva ponúka množstvo funkcií, ktoré nám môžu uľahčiť prácu a prípravy na vyučovacie hodiny. Budeme spoločne vytvárať vzorové materiály a postupne si vysvetlíme jednotlivé kroky. Webinár je určený pre všetkých učiteľov.

Cena: 12,00€

Canva pre učiteľov –
3. časť

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Tretia časť zo série “Canva pre učiteľov” bude zameraná na tvorbu prezentácií a videí. Ukážeme si praktické ukážky ako vytvoriť zaujímavé prezentácie a videá, ktoré môžete využiť na svojich hodinách ako učebný materiál alebo ako projektové výstupy. Súčasťou webinára bude aj vkladanie vlastných fotografií, obrázkov, zvukových záznamov a videoukážok do predpripravených materiálov. Webinár je vhodný pre učiteľov, ktorí absolvovali predošlé časti alebo majú už s Canvou základné skúsenosti.

Cena: 12,00€

Ako sa nestratiť v 
 rozvoji

webinár si môžete pozrieť

zo záznamu

Inovačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, atestačné vzdelávanie… ako sa v tom má učiteľ vyznať? Webinár je spracovaný jednoduchou formou a je venovaný najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja učiteľa a vzdelávaní, ktoré učiteľ môže absolvovať – za akých podmienok a iným dôležitým paragrafom zo zákona o PZ/OZ, ktoré vymedzujú pôsobenie učiteľa v škole. Webinár je určený pre všetkých PZ/OZ. Zodpovedali sme aj na mnohé otázky účastníkov k danej problematike.

Cena: 0,00€

Úlohy a kolekcie
na Viki

webinár si môžete pozrieť

zo záznamu

V spolupráci s MŠVVaM SR sme pripravili webinár zameraný na efektívne využitie digitálneho vzdelávacieho prostredia VIKI. Na webinári sa zameriame na praktické aspekty práce s úlohami, vrátane tvorby vlastných úloh, či kolekcií, ich zadávanie žiakom a na spôsoby ako efektívne a spravodlivo hodnotiť ich výkony. Webinár je vhodný nielen pre skúsených pedagógov, ale aj pre tých, ktorí ešte len začínajú, no hľadajú nové spôsoby ako obohatiť svoje vyučovacie stratégie prostredníctvom personalizovaných vzdelávacích materiálov.

Cena: 0,00€

Informačný seminár k súťaži na Viki -Príklady dobrej praxe

webinár si môžete pozrieť

zo záznamu

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť a zapojte sa do celoslovenskej súťaže pre učiteľov. Traja víťazi v každej kategórií budú odmenení finančnou odmenou v hodnote 1000€, 800€ a 500€. Na webinári vám poskytneme podrobný náhľad do pravidiel a súťaže priamo od organizátorov. Zameriame sa na to, ako pripraviť a nahrať súťažnú kolekciu spolu s prihláškou, aby bola vaša práca, čo najatraktívnejšia pre porotu. Okrem toho vám organizátori poskytnú cenné odporúčania a tipy od poroty, ktoré vám pomôžu zvýšiť vaše šance na úspech.

Cena: 0,00€

Ako jednoducho porozumieť novému
školskému kurikulu

webinár si môžete pozrieť

zo záznamu

Cieľom webinára je nielen informovať, ale aj inšpirovať učiteľov, aby s novým školským kurikulom pracovali čo najefektívnejšie, pričom využijú jeho potenciál pre zvýšenie kvality a efektivity výučby. Webinár je určený pre všetkých učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako jednoducho a efektívne porozumieť novému školskému kurikulu a využiť ho v prospech svojich žiakov. Súčasťou vzdelávania sú ukážky dobrej praxe, ktoré súvisia so zmenami používaných metód a foriem vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Cena: 0,00€

Atestačné portfólio I. –
štruktúra

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Atestačné portfólio je pojem, ktorý intenzívne rezonuje medzi učiteľmi a odbornými zamestnancami. Počas webinára budeme hovoriť o kľúčových učiteľských kompetenciách a profesijných štandardoch PZ/OZ vydaných MŠVVaM SR a ako súvisia s tvorbou atestačného portfólia. Ukážeme si štruktúru atestačného portfólia, ako do neho zaraďovať relevantné dôkazy a aké zmeny priniesol zákon o PZ/OZ. Webinár je vhodný pre učiteľov MŠ, ZŠ aj SŠ. Po prezretí webinára budete mať k dispozícii aj certifikát.

Cena: 12,00€

Stratégie riešenia problémového správania v materskej škole

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Cieľom webinára je prejsť spôsoby správneho definovania prejavov problémového správania a najčastejších funkcií, ktoré sú dôležité pre stanovenie efektívnych stratégií na odstránenie problémového správania sa dieťaťa. Oboznámime sa s ABC analýzou správania, funkciami správania a základnými princípmi, ktoré ovplyvňujú výskyt nežiadúceho správania. Budeme sa venovať aj proaktívnym stratégiám s cieľom eliminovať výskyt problémového správania v materskej škole.

Cena: 12,00€

Dôležitosť čítania a ako zatraktívniť čítanie tínedžerom

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Čítanie kníh by sme nemali podceňovať v žiadnom veku. Na webinári si povieme prečo je čítanie dôležité a prečo sa často mládeži čítať nechce? Čo môžeme urobiť my ako učitelia, aby sme im k čítaniu priviedli? Diskutovať budeme o dôvodoch, prečo je čítanie nevyhnutné intelektuálny a emočný rast žiakov a študentov ale aj o najnovších trendoch v literatúre pre mládež. Zároveň si povieme o kreatívnych metódach a predstavíme si niektoré aktivity, ktoré môžete využiť, aby ste mladých ľudí priviedli k čítaniu kníh.

Cena: 12,00€

Vyučovanie s Minecraftom – inšpirácie pre každý predmet

webinár si môžete pozrieť

zo záznamu

Využime svet detí na preberanie jednotlivých tém vo výučbe. Minecraft je zaujímavý svet plný fantázie, obrovských možností a príležitostí. Ponúka vopred pripravené lekcie takmer v každom predmete. Ukážeme si niektoré témy, ktoré sú spracované v prostredí hry Minecraft Education – pozrieme sa do sveta chémie, bojiska prvej svetovej vojny alebo riešenia matematických problémov v starovekej pyramíde. Webinár je vhodný najmä pre začiatočníkov, ktorí chcú priniesť do triedy opäť niečo nové a kreatívne.

Cena: 0,00€

Atestačné portfólio II. –
výber dôkazov

zakúpenie zo záznamu

súčasťou je certifikát o absolvovaní 

Voľné pokračovanie webinára “Atestačné portfólio I. – štruktúra”, v ktorom prezentujeme konkrétne dôkazy z pedagogickej praxe k jednotlivým oblastiam a kompetenciám atestačného portfólia. Neviete, aký materiál zaradiť do atestačného portfólia, ako vyzerá atestácia po novom? Pomôžeme Vám zorientovať sa v základných pojmoch, v kompetenčnom profile pedagogického a odborného zamestnanca vo všetkých troch oblastiach – 1. dieťa/žiak, 2. výchovno-vzdelávací proces, 3. profesijný rozvoj

Cena: 12,00€