Webináre – online kurzy

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie, videonahrávka z webinára a podporný metodický materiál, ak je súčasťou vzdelávania.

Deň pred webinárom Vám pošleme pripomienkový mail, aby ste na webinár nezabudli. Link na webinár Vám pošleme 30 minút pred začiatkom webinára na Váš mail.

Po úspešnej registrácii Vám v samostatnom maili bude odoslaná zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky platobné podklady. Prosíme Vás o správne vyplnenie variabilného symbolu, inak Vaša platba nebude spárovaná a nebudeme ju môcť akceptovať. Po uskutočnení webinára Vám pošleme ostrú faktúru. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť pred realizáciou webinára.

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na ZŠ a SŠ

Termín: 07.02.2023

18:00 – 19:00

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík žiaka/dieťaťa, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je dôležitou časťou aj pri vytváraní atestačného portfólia. Na webinári odznejú konkrétne ukážky pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa ZŠ a SŠ, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp a ďalších možnostiach pedagogickej diagnostiky.

Cena: 12,00€

Ako zvládnuť skupinové
vyučovanie II.

Termín: 08.02.2023

18:00 – 19:00

Webinár je určený učiteľom anglického jazyk 1. a 2. stupňa základnej školy avšak aktivity si vedia prispôsobiť aj učitelia stredných škôl a iných predmetov. Na webinári si ukážeme ako môžeme počas jednej hodiny ponúknuť žiakom rôzne aktivity, kde budú spolupracovať, riešiť úlohy alebo pracovať na projekte. Takýto spôsob vyučovania pomôže žiakom, ktorí potrebujú motivovať, boja sa prejaviť pred triedou alebo chcú zažiť na hodine viac rôznych aktivít. Webinár bude viesť účastníčka Komenského inštitútu

Cena: 12,00€

Stratégie riešenia problémového správania v MŠ

Termín: 10.02.2023

18:00 – 19:00

Cieľom webinára je prejsť spôsoby správneho definovania prejavov problémového správania a najčastejších funkcií, ktoré sú dôležité pre stanovenie efektívnych stratégií na odstránenie problémového správania sa dieťaťa. Oboznámime sa s ABC analýzou správania, funkciami správania a základnými princípmi, ktoré ovplyvňujú výskyt nežiadúceho správania. Budeme sa venovať aj proaktívnym stratégiám s cieľom eliminovať výskyt problémového správania v MŠ.

Cena:12,00€

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ

Termín: 21.02.2023

18:00 – 19:00

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík dieťaťa, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je nevyhnutnou učiteľskou kompetenciou pri nastavovaní učebného prostredia. Na webinári si ukážeme príklady pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľky MŠ, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, pedagogickú diagnostiku u predškoláka, budeme hovoriť o problematike rozšírenej poruchy pozornosti, ADHD, portfóliu dieťaťa.

Cena: 0,00€

Ako lepšie riadiť školu –
otázky a hĺbkovanie

Termín: 22.02.2023

18:00 – 19:30

Každý riaditeľ a učiteľ môže efektívne riadiť kolektív – či už je to pedagogický zbor alebo triedny kolektív. Riadenie školy a triedy je založené na správnom kladení otázok. Na webinári si ukážeme, aké je dôležité vedieť klásť  správne otvorené, ale aj uzavreté otázky. Dobrý manažér – riaditeľ vie položiť otázky tak, že svojich kolegov nimi pozná a zároveň riadi. Na základe správne položených otázok by kolega učiteľ mal vedieť, čo má robiť a čo od neho vedenia očakáva.

Cena: 15,00€

Metódy aktívneho učenia sa
žiakov

Termín: 23.02.2023

18:00 – 19:00

Aktívne učenie sa je zjednodušene povedané, všetko to, čo robí žiak v triede okrem pasívneho počúvania učiteľovho vysvetľovania. Najdôležitejšie na aktívnom učení sa, je však to, že žiaci nielen aktívne pracujú, ale súčasne aj rozmýšľajú nad tým, čo robia. Na webinári sa budeme zaoberať metódou jigsaw, kooperatívnym učením sa induktívnym spôsobom, mapovaním dôsledkov a príčin, zoraďovaním myšlienok, kreatívnou matricou a Cornellovým systémom písania poznámok

Cena: 12,00€

Google disk a formuláre –
jednoduché tipy pre učiteľov

Termín: 24.02.2023

18:00 – 19:00

Gmail je bezplatná emailová služba, ktorú využíva množstvo užívateľov. Má integrovaných niekoľko aplikácií, ktoré sú praktické a využiteľné nielen vo vyučovacom procese. Jedným z najvšestrannejších nástrojov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na vytváranie prieskumov, kvízov alebo dotazníkov sú Google formuláre, ktoré sú súčasťou tejto webovej sady. Na webinári sa krok po kroku naučíme ako využívať Google disk a ako využiť funkcionalitu formulárov vo výchovno-vzdelávacom procese. Zároveň nadobudnete ďalšie digitálne zručnosti.

Cena: 12,00€

Ako pripraviť pre žiakov
dobrý test

Termín: 27.02.2023

18:00 – 19:00

Súčasťou hodnotenia žiakov je aj hodnotenie formou rôznych testov a testovacích úloh, ktoré nemusia byť pre žiakov strašiakom. Je veľmi dôležité, aby bol test nastavený správne a spĺňal určité zásady na to, aby žiaci dosahovali dobré výsledky. Na webinári si povieme ako vytvoriť test vhodný pre každého žiaka, ako netrestať za každú jednu chybu a ako žiakom pomôcť, aby boli úspešní. Webinár bude lektorovať účastníčka ročného programu Komenského inštitútu a je vhodný pre učiteľov základnej školy aj strednej školy.

Cena: 12,00€

Aktivity na rozvíjanie finančnej gramotnosti v MŠ

Termín: 28.02.2023

18:00 – 19:00

Väčšina psychológov odporúča venovať pozornosť téme peňazí vo výchove a vzdelávaní detí už od útleho detstva, kedy deti začínajú vnímať peniaze. Nie je potrebné podrobne im vysvetľovať celý finančný systém, ale je potrebné upriamiť ich pozornosť predovšetkým na pochopenie zmyslu peňazí a vytvorenie správneho vzťahu k financiám. Rozvoj finančnej gramotnosti začína niekoľkými lekciami zo života, ktorých chápanie môžeme podporiť hrovými aktivitami. Webinár je zameraný na praktické námety rozvíjania FG.

Cena: 12,00€

Digitálne nástroje a aktivity na zatraktívnenie vyučovania I.

Termín: 01.03.2023

18:00 – 19:00

Ako udržať pozornosť žiakov a zvýšiť zároveň aj ich motiváciu počas vyučovania? Ako vzdelávať tak, aby sa žiaci nenudili a neboli len pasívnymi poslucháčmi? Toto sú časté otázky, na ktoré sa počas webinára pokúsime odpovedať praktickými aktivitami a úlohami. Ukážeme si aktivity, ktoré podporujú spoluprácu, zvyšujú motiváciu a predstavíme si aj zaujímavé výučbové platformy, ktoré môžu učitelia počas hodín využívať ako napríklad Actionbound, StoryJumper/Book Creator,Brainstormer…

Cena: 12,00€

Tvorenie interaktívnej prezentácie a učebného obsahu I.

Termín: 07.03.2023

18:00 – 19:00

Nič nedokáže žiakov uspať tak rýchlo ako nudná prezentácia. Dynamické vizuálne spracovanie informácií však dokáže žiakov prebudiť a získať si ich pozornosť v každom kroku prezentácie. Stačí si vybrať ten správny program na prezentácie, a zvládnete to ľavou zadnou. Počas webinára Vám ukážeme niekoľko možností ako pripraviť atraktívnu interaktívnu prezentáciu s využitím ďalších možností zatraktívnenia vyučovania. Prejdeme si možnosti prezentovania cez aplikáciu GOCONQR.

Cena: 12,00€

Ako lepšie riadiť školu -pokročilá komunikácia

Termín: 08.03.2023

18:00 – 19:30

Hlavným cieľom webinára je zdokonaliť a rozvinúť komunikačné schopnosti a zručnosti za účelom efektívneho riadenia konfliktov a tvorby dobrej atmosféry na pracovisku, eliminovať stres, ktorého dôvodom je častokrát neefektívna komunikácia, poukážeme na rozdiely pozitívnej a negatívnej komunikácie, vytvoríme zoznam slov, ktoré rozhodujú pri komunikácii o jej úspechu alebo neúspechu a budeme sa zaoberať aj argumentáciou a transparentnou komunikáciou.

Cena: 15,00€

Plán profesijného
rozvoja

Termín: 09.03.2023

18:00 – 19:00

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Ukážeme si ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť ročný plán vzdelávania. Súčasťou webinára sú ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb. Plán profesijného rozvoja je zároveň súčasťou atestačného portfólia, preto je dôležité vedieť ho správne nastaviť.

Cena: 12,00€

Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby

Termín: 14.03.2023

18:00 – 19:00

Formatívne hodnotenie a jeho implementácia môže zmeniť to, ako učitelia učia, ako sa učia žiaci a aká je klíma v triede v oveľa väčšej miere, ako to dokážu známky. Je to jedna z najdôlezitejších foriem pomoci žiakovi zo strany učiteľa. Formatívne hodnotenie nie je žiadnou novinkou,je zamerané na podporu ďalšieho efektívneho učenia sa žiaka a preto je potrebné venovať mu pozornosť. Webinár bude viesť účastníčka Komenského inštitútu

Cena: 12,00€

Tvorenie hier na interaktívnej tabuli pre deti v MŠ II.

Termín: 16.03.2023

18:00 – 19:00

Interaktívna tabuľa je dnes už bežnou súčasťou takmer v každej triede. Na webinári ponúkneme niekoľko tipov a nápadov na didaktické hry pre deti v MŠ, aby ju mohli učitelia v MŠ využívať efektívne. Učiteľ je predsa nositeľom zmien vo vzdelávaní, preto je dôležité v dnešnej dobe vedieť pripraviť aj zaujímavý a atraktívny digitálny vzdelávací obsah. Budeme pracovať s aplikáciou Educaplay, naučíme sa vytvárať interaktívne aktivity vhodné pre deti v MŠ.

Cena: 12,00€

Portfólio pedagogického
zamestnanca

Termín: 21.03.2023

18:00 – 19:00

Čoraz častejšie sa stretávame v školskom prostredí s pojmom „portfólio pedagogického zamestnanca“ Ale nie všetci presne vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas webinára sa budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si ukážeme, ktoré dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si profesijné portfólio. Vysvetlíme si rozdiel medzi portfóliom PZ a atestačným portfóliom.

Cena: 12,00€

Ako lepšie riadiť školu –
Time management

Termín: 22.03.2023

18:00 – 19:30

Efektivita, produktivita, time management… aj v školách sú tieto pojmy novodobým trendom. Častokrát od učiteľov počúvame, že nestíhajú, sú pod tlakom a pracujú od rána do večera. Každý z nás má denne k dispozícii 24 hodín. Je na každom, čo za tých 24 hodín stihne. Na webinári si povieme o tom ako si nastaviť priority, ako si zorganizovať pracovný kalendár, ako eliminovať stratený čas na pracovisku a ako si naplánovať jednotlivé úlohy tak, aby sme svoj čas čo najefektívnejšie využili.

Cena: 15,00€

My heading is
awesome

Termín: 09.03.2023

18:00 – 19:00

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur. Viderer feugiat at pro, mea aperiam

Cena: 12,00€