Učiteľská súťaž
DIGI CHAMP 2022

Súťaž o hodnotné ceny

Súťaž je určená pre všetkých učiteľov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí majú chuť učiť moderne, interaktívne a zážitkovo.

kontakt: info@edusteps.sk

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Poznáme mená víťazov 1.ročníka súťaže DIGI CHAMP 2022.

Mgr. Anna Siváková – ZŠ Krosnianska 4, Košice

Mgr. Ibolya Straussová – ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír

RNDr. Jana Tokárová – SZŠ Masarykova 27, Michalovce

Odborná komisia mala náročnú úlohu, pretože všetky postupujúce práce boli kvalitne spracované. Záverečné prezentácie prác našich finalistov ukázali, že na Slovensku máme kvalitných učiteľov, ktorým záleží na sebavzdelávaní a na tom, aby svojim študentom vytvárali a ponúkali zážitkový digitálny výučbový obsah. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za zapojenie sa do súťaže.

Ceny sú už odovzdané v rukách víťazov

Víťazkám prvého ročníka súťaže DIGI CHAMP 2022 ešte raz srdečne blahoželáme. Zariadenia Microsoft Surface Go 3 s klávesnicou a dotykovým perom sú už odovzdané a veríme, že pani učiteľkám uľahčia prácu pri príprave zaujímavého digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Medailóniky víťazných prác

Moje mesto

Pani učiteľka Anna Siváková je učiteľka informatiky a občianskej náuky na 2.stupni ZŠ. Jej práca dokazuje, že aj predmety, ktoré sa častokrát považujú za menej dôležité, môžu byť pre žiakov obrovským prínosom a zážitkom. Nedala sa odradiť ani náročným obdobím spojeným s dištančným vzdelávaním a veľmi rýchlo sa zorientovala v online prostredí, kde vytvorila žiakom pútavý digitálny vzdelávací obsah na tému: MOJE MESTO. Táto téma je žiakom blízka, pretože hovoria a skúmajú dosiaľ nepoznané zo svojho najbližšieho okolia. Prostredníctvom vhodne zvolených úloh a aktivít si žiaci rozvíjali čitateľskú gramotnosť, dokázali spolupracovať v skupinách, hľadali svoju občiansku identitu a v neposlednom rade zvyšovali aj svoje digitálne kompetencie. Úžasným prínosom a aktivizujúcim prvkom je úniková hra- ESCAPE ROOM – ZÁHADNÝ LIST Z KOŠÍC, prostredníctvom ktorej žiaci hľadajú odpovede na preberané učivo. Vzdelávací materiál je popretkávaný interaktívnymi úlohami a je prehľadne spracovaný aj vďaka možnostiam elektronického zošita OneNote – všetko na jednom mieste. Práca je inšpiráciou pre učiteľov, ktorí sa neboja učiť moderne.

O psíčkovi a mačičke

Pani učiteľka Ibolya Straussová je učiteľka prvého stupňa, momentálne učí informatiku na 2.stupni a anglický jazyk. Do súťaže sa prihlásila s prácou O PSÍČKOVI A MAČIČKE, v ktorej veľmi pekne prepojila tri predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk a informatiku v 4.ročníku na ZŠ. Prostredníctvom projektu si žiaci rozvíjali kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, jazykové kompetencie a schopnosť samostatne myslieť. Projekt je obohatený o princíp daltonského vzdelávania. Prínosom práce je využívanie elektronického zošita OneNote, čím dokazuje, že aj žiaci na 1.stupni môžu moderné technológie využívať efektívne. Vo svojej práci myslela aj na žiakov, ktorí majú radi výzvy – čaká tam totiž na nich úloha navyše, ktorej cieľom je prinútiť žiaka hľadať samostatne riešenie informatického zadania. V práci nechýba samostatný list na spätnú väzbu od žiakov, ktorá pomáha učiteľovi lepšie uchopiť výsledky žiakov. Príprava je obohatená vlastnými videami, v ktorých žiakom vysvetľuje postupy práce. Práca pani učiteľky je kreatívna a moderná svojím obsahom ako pre žiakov tak aj pre učiteľov.

Graf kvadratickej funkcie

Pani učiteľka Jana Tokárová je učiteľkou strednej zdravotníckej školy, kde učí matematiku a informatiku. Učebný materiál, ktorý vytvorila je dôkazom, že aj tieto predmety sa dajú učiť pútavou a zaujímavou formou. Náročnú tému kvadratických funkcií spestrila interaktívnymi úlohami a kvalitne spracovanými appletmi, či videami, ktoré žiakovi umožňujú štúdium podľa vlastného tempa. Pani učiteľka sa vo svojom voľnom čase neustále vzdeláva a prenáša nové metódy a formy práce do praxe, uplatňuje autoevalvačné prvky vo výchove a vzdelávaní a neustále motivuje žiakov zážitkovými metódami. Pri téme HROMADNÁ KOREŠPONDENCIA žiakov vedie k samostatnému vytváraniu originálneho digitálneho obsahu. Obrovským prínosom najmä pre žiakov sú hodnotiace kritériá, ktoré sú definované veľmi jasne a prehľadne, čím sa nemôže stať, aby žiak nevedel za čo a ako bude hodnotený. Prehľadné spracovanie v elektronickom zošite OneNote umožňuje rýchlu orientáciu žiakom ale aj učiteľovi. Práca inšpirovala odbornú komisiu a veríme, že inšpiruje aj ďalších učiteľov pri využívaní moderných technológií a tvorbe digitálneho vzdelávacieho obsahu.

POSTUP DO FINÁLE

Do druhého finálového kola súťaže postúpilo 9 najlepších učiteľov so svojou prácou, ktorou splnili podmienky súťaže. V druhom kole odborná porota posúdi na základe odborných kritérií práce, ktoré postúpili. Následne budú súťažiaci pozvaní na online prezentáciu svojej práce, po ktorej odborná porota definitívne rozhodne o víťazoch súťaže, ktorí budú odmenení hodnotnými vecnými cenami. Súťažiacim srdečne blahoželáme a držíme prsty vo finálovom kole.

Postupujúci finalisti:

                         Mgr. Katarína Paulíková                                 RNDr. Michaela Lesajová

                         Mgr. Júlia Jánošíková                                       Mgr. Martin Cápay, PhD.

                         RNDr. Róbert Tomolya, PhD.                         Mgr. Csaba Fazekas

                         RNDr. Jana Tokárová                                       Mgr. Ibolya Straussová

                         Mgr. Anna Siváková

Predpokladaný termín prezentácie súťažných prác od 22.6 – 27.6.2022 v popoludňajších hodinách.

Súťažíme o hodnotné ceny:

Registrácia do súťaže do 31.mája 2022

 Odmeníme troch učiteľov, ktorí nám pošlú ukážku digitálneho zážitkového materiálu pre dištančné aj prezenčné vzdelávanie s využitím technológií Microsoft 365 vo forme OneNote zošita

MICROSOFT SURFACE GO 3

Kompaktný pracovný notebook a tablet   2 v 1 pomôže splniť pracovné úlohy s úplnou ľahkosťou. Notebook má vysoký výkon, pohlcujúcu grafiku, dvojjadrový procesor a dotykovú obrazovku s vysokým rozlíšením. Súčasťou výhry je klávesnica a dotykové pero.

MICROSOFT SURFACE GO 3

Kompaktný pracovný notebook a tablet 2 v 1 pomôže splniť pracovné úlohy s úplnou ľahkosťou. Notebook má vysoký výkon, pohlcujúcu grafiku, dvojjadrový procesor a dotykovú obrazovku s vysokým rozlíšením. Súčasťou výhry je klávesnica a dotykové pero.

MICROSOFT SURFACE GO 3

Kompaktný pracovný notebook a tablet 2 v 1 pomôže splniť pracovné úlohy s úplnou ľahkosťou. Notebook má vysoký výkon, pohlcujúcu grafiku, dvojjadrový procesor a dotykovú obrazovku s vysokým rozlíšením. Súčasťou výhry je klávesnica a dotykové pero.

Priebeh súťaže

Súťaž pozostáva z dvoch častí. V prvom kole učiteľ odovzdá vzdelávací materiál do 31.mája 2022. Do druhého kola postúpi 15 najlepších prác. Autori týchto vzdelávacích materiálov budú pozvaní na finálový deň, počas ktorého odprezentujú odovzdaný výučbový materiál. Troch učiteľov s najkvalitnejším výučbovým materiálom vyberie a odmení porota zložená z jedného zástupcu Edusteps, jedného Microsoft Slovakia, s.r.o. a jedného učiteľa z praxe.

Súťaž organizuje Edusteps – vzdelávacie centrum spoločnosti Microsoft pre učiteľov v spolupráci s Microsoft

Video návod