Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie l.

Program je zameraný na tvorbu kvízov, interaktívnych pracovných listov,  na získavanie spätnej väzby a hodnotenie žiakov prostredníctvom jednoduchých digitálnych nástrojov využiteľných pri prezenčnom aj dištančnom vzdelávaní.

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 19.04.2024 o 14:00

Vzdelávanie prebieha v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie ll.

Program je zameraný na tvorbu digitálnych únikových hier, interaktívnych prezentácií a online didaktických hier v online aplikáciách, ktoré prinášajú do vyučovania zážitkovosť a atraktívnosť a zanechávajú trvalú pamäťovú stopu.

Skupina je uzatvorená

Vzdelávanie prebieha v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie lll.

Program je zameraný na tvorbu interaktívnych úloh, grafického materiálu, úpravu fotografií a videí, tvorbu prezentácií prostredníctvom digitálnych nástrojov

Skupina je uzatvorená

Vzdelávanie prebieha v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania l.

vhodné najmä pre MŠ, 1. stupeň ZŠ, ŠKD a pedagogických asistentov

Program je zameraný na tvorbu interaktívnych didaktických hier, kvízov, videí, e-bookov a výučbového digitálneho obsahu pomocou aplikácií a šablón PowerPointu s využitím v edukačnom procese predprimárneho vzdelávania, na 1. stupni ZŠ a v ŠKD.

Skupina je uzatvorená

Vzdelávanie prebieha v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Kritické myslenie v
školskej praxi

Program je zameraný na osvojenie si kompetencií v implementácií metód a prístupov vedúcich ku kritickému zhodnoteniu informácií a textov a na osvojenie si aktivizujúcich metód, ktoré posilňujú kritické myslenie detí a žiakov. 

Skupiny sú uzatvorené

Vzdelávanie prebieha v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Digitálny storytelling ako nástroj
pedagogickej inovácie 

Program je zameraný na osvojenie metód a techník digitálneho storytellingu, ktorý je vhodným nástrojom na budovanie postojov žiakov a zároveň im pomáha facilitovať ich postoje k zložitým témam, čím podporuje aj lepšie zapamätanie si učiva.

Predpokladaný termín otvorenia skupiny je 25.04.2024

Vzdelávanie prebieha v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Mnemotechniky a myšlienkové mapy
vo vyučovaní

Program sa sústredí na osvojovanie mnemotechník a tvorenie myšlienkových máp, ktoré pomáhajú žiakom efektívnejšie organizovať informácie, zlepšovať pamäť a dosahovať hlbšie porozumenie učiva. Tieto metódy podporujú kritické myslenie, stimulujú kreativitu a rozvíjajú základné kognitívne schopnosti.

Predpokladaný termín otvorenia skupiny je 26.04.2024

Vzdelávanie prebieha v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi