Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie l.

Program je zameraný na tvorbu kvízov, interaktívnych pracovných listov,  na získavanie spätnej väzby a hodnotenie žiakov prostredníctvom jednoduchých digitálnych nástrojov využiteľných pri prezenčnom aj dištančnom vzdelávaní.

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 29.09.2023 o 14:00

Vzdelávanie bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie ll.

Program je zameraný na tvorbu digitálnych únikových hier, interaktívnych prezentácií a online didaktických hier v online aplikáciách, ktoré prinášajú do vyučovania zážitkovosť a atraktívnosť a zanechávajú trvalú pamäťovú stopu.

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 06.10.2023 o 14:00

Vzdelávanie bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania l.

vhodné pre MŠ, 1. stupeň ZŠ a ŠKD

Program je zameraný na tvorbu interaktívnych didaktických hier, kvízov, videí, e-bookov a výučbového digitálneho obsahu pomocou aplikácií a šablón PowerPointu s využitím v edukačnom procese predprimárneho vzdelávania, na 1. stupni ZŠ a v ŠKD.

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 30.09.2023 o 08:00

Vzdelávanie bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Pripravujeme – registrácia spustená

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie lll.

Program je zameraný na tvorbu interaktívnych úloh, grafického materiálu, úpravu fotografií a videí, tvorbu prezentácií prostredníctvom digitálnych nástrojov

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 01.12.2023 o 14:00

Vzdelávanie bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi

Kritické myslenie v
školskej praxi

Program je zameraný na osvojenie si kompetencií v implementácií metód a prístupov vedúcich ku kritickému zhodnoteniu informácií a textov a na osvojenie si aktivizujúcich metód, ktoré posilňujú kritické myslenie detí a žiakov. 

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 16.11.2023 o 14:00

Vzdelávanie bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch cez platformu Zoom naživo s lektormi