Aktualizačné vzdelávanie pre SŠ

Aktualizačné vzdelávania prebiehajú v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách podľa nižšie uvedeného harmonogramu alebo podľa dohody. Sú určené pre celé pedagogické kolektívy. V cene vzdelávania je zahrnuté vypracovanie povinnej dokumentácie podľa platnej legislatívy, lektorovanie a nahrávka zo vzdelávania.

Cena za 2-hodinový program (kurikulum, inklúzia, profesijný rozvoj) / 3-hodinový program (digitalizácia) závisí od počtu pedagogických zamestnancov. Pri prezenčnom vzdelávaní cena dohodou.                       

V školskom roku 2023/2024 sme pre Vás pripravili ponuku aktualizačných vzdelávaní podľa odporúčaní MŠVVaM SR zverejnenými v Sprievodcovi školským rokom 2023/2024.

do 5 PZ – 70€

do 10 PZ – 130€

do 20 PZ – 240€

do 30 PZ – 320€

do 40 PZ – 360€

nad 40 PZ – 400€

(ceny sú s DPH)

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Umelá inteligencia
vo vyučovaní I.

Anotácia programu:

Umelá inteligencia sa stáva súčasťou každodenného života, vrátane vzdelávania. Školstvo potrebuje s touto zmenou pracovať a profitovať z toho, čo ponúkajú nové technológie. Zároveň je potrebné študentov pripraviť na to, čo tieto technológie znamenajú pre osobný aj pracovný život a ako s nimi bezpečne a zmysluplne zaobchádzať. Na túto zmenu by sa mali pripraviť aj učitelia a včas zareagovať, aby sa čo najrýchlejšie udomácnili v role prieskumníkov, ktorí vstupujú na územie neznámej krajiny. V poslednej dobe veľkú pozornosť vzbudzuje aj aplikácia ChatGPT, s ktorou sa naučíme pracovať. 

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Metódy aktívneho
učenia sa

Anotácia programu:

Aktívne učenie sa je zjednodušene povedané, všetko to, čo robí študent v triede okrem pasívneho počúvania učiteľovho vysvetľovania. Pedagóg je v tomto prípade pomocníkom, ktorý sprevádza procesom učenia. Najdôležitejšie na aktívnom učení sa je však to, že študenti nielen aktívne pracujú, ale súčasne rozmýšľajú nad tým, čo robia. Ukážeme si zaujímavé aktivizujúce metódy – jigsaw, kooperatívne učenie sa induktívnym spôsobom, mapovanie dôsledkov a príčin, kreatívna matrica, Cornellov systém písania poznámok a ďalšie tipy a námety na aktívne učenia sa študentov.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Canva a jej využitie v školskej
praxi

Anotácia programu:

Ak tvoríme pre študentov nové aktivity, pracovné listy alebo testy, chceme, aby to bolo aj po vizuálnej stránke pre študentov atraktívne. Grafický nástroj Canva ponúka množstvo možností ako si prácu uľahčiť a pritom vytvoriť krásne vzdelávacie materiály. Na vzdelávaní sa budeme venovať základným princípom dizajnu a základným elementom grafického nástroja, príprave zdrojov, práci s knižnicou grafických šablón a ich editácií. Materiály a učebné zdroje vytvorené v Canve sa dajú jednoducho editovať, štruktúrovať do priečinkov a zdieľať prostredníctvom vytvoreného linku.  

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills –
komunikácia

Anotácia programu:

Na vzdelávaní sa budeme venovať základom správnej komunikácie, významu verbálnej a neverbálnej komunikácie, jednotlivým fázam komunikácie a na akých úrovniach komunikácia prebieha. Nevynecháme ani problémy v komunikácii a prečo z nesprávnej komunikácie vznikajú konflikty. Ukážeme si, aké je dôležité vedieť správne klásť otázky, aby sme nimi poznali svojich žiakov a zároveň ich takto riadili. Poukážeme na rozdiely pozitívnej a negatívnej komunikácie a v neposlednom rade sa budeme zaoberať aj argumentáciou.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills –
spätná väzba

Anotácia programu:

Spätná väzba je balík cenných údajov, ktorý nám pomáha korigovať cestu vpred. Zároveň je dôležitým nástrojom riadenia a udržania výkonu, či už medzi vedením školy a učiteľmi, medzi učiteľmi navzájom alebo medzi učiteľmi a žiakmi. Pozrieme sa na to, aké sú zásady dávania spätnej väzby, prečo je spätná väzba v rozhovore dôležitá a akým spôsobom používať spätnú väzbu ako rozvojový nástroj. Vysvetlíme si rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou, ako načasovať spätnú väzbu a zároveň ako ju vedieť  prijímať. 

Najbližší termín realizácie:

         podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills – 
riešenie konfliktov

Anotácia programu:

Na vzdelávaní sa budeme venovať tomu ako viesť korektné rozhovory so svojimi kolegami, prípadne s rodičmi žiakov v napätých a záťažových situáciách. Konflikty sú bežnou súčasťou fungovania každého kolektívu. Nevyhneme sa im ani v školskom prostredí. Pozrieme sa na to, ako konflikt vzniká, ako im predchádzať a ako ich riešiť, aby sme boli nestranní, pragmatickí, spravodliví a ako byť fér aj napriek tomu, že okolie férovo nehrá. Posilníme si kompetenciu byť silným lídrom, ktorý má situáciu napriek náročnej situácii pod kontrolou. 

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Projektové 
vyučovanie

Anotácia programu:

Jednou z kľúčových metód pri zavádzaní inkluzívnej školy je projektové vyučovanie. Táto metóda dáva každému študentovi šancu, učiť sa spôsobom, ktorý je pre neho najprirodzenejší a rovnako zvyšovať si vlastné kompetencie riešením reálnych životných úloh. Skupinové vyučovanie je veľmi prínosné a aby malo požadovaný efekt, mali by sme poznať jeho podstatu, ako vytvárať skupiny, ako učiť v skupinách alebo aké úskalia môžeme očakávať. Učiteľ sa zoznámi s metódami STAD, TGT, Mozaikou… Dôležitou súčasťou je aj evalvácia a alternatívne spôsoby hodnotenia študenta.

Najbližší termín realizácie:

  podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Kvízy a ich využitie vo
výchovno-vzdelávacom procese

Anotácia programu:

Najatraktívnejšie digitálne aplikácie vo výučbe z pohľadu študenta sú online kvízy. Prax nám ukazuje, že nahradenie písomnej práce v papierovej forme digitálnym kvízom znamená vtiahnuť študenta do výchovno-vzdelávacieho procesu, zvýšiť jeho motiváciu a zmeniť bežnú hodinu na zážitok a radosť z poznávania. Na vzdelávaní si ukážeme ako pripraviť kvízy v aplikáciách Quizizz, Quizlet a Kahoot, ako ukladať a získavať výsledky študentov, naučíme sa základné pojmy v angličtine a pozrieme sa na ďalšie zaujímavé možnosti využitia kvízov vo výchovno-vzdelávacom procese.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Tvorenie interaktívnej prezentácie a elektronický poznámkový zošit

Anotácia programu:

Balík Office 365 je pre učiteľov bezplatný. Obsahuje niekoľko zaujímavých online nástrojov, ktoré vie učiteľ využiť vo svojej praxi. S prezentačným nástrojom SWAY dokážeme vytvárať rýchle a jednoduché prezentácie, bulletiny zo školských akcií, prípadne prenášať obsah učiva do vizuálne zaujímavej prezentácie. Pomocou nástroja MS Forms pripravíme rýchle kvízy a úlohy, ktoré sa automaticky vyhodnotia a získame tak okamžitý prehľad o úspešnosti študentov. Ďalším nástrojom je ONE NOTE – digitálny interaktívny zošit, ktorý poskytuje viaceré možnosti využitia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Kritické myslenie v
školskej praxi I.

Anotácia programu:

Kriticky myslieť znamená čo najbližšie sa priblížiť pravdivej realite. Učiť našich študentov kriticky myslieť je jednou z najväčších výziev nášho vzdelávacieho systému v dnešnej dobe plnej dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií. Ukážeme si základné metódy kritického myslenia a ako ich implementovať do každodennej školskej praxe. Predstavíme si niekoľko užitočných platforiem – checkbot, konspiratori.sk, blbec.online… a niekoľko zaujímavých nástrojov – tineye.com, google images…, ktoré môžu študentom pomôcť uchopiť každú informáciu kriticky a zodpovedne.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Kritické myslenie v
školskej praxi II.

Anotácia programu:

Druhá časť aktualizačného vzdelávania je o overovaní a kritickom posúdení informácií v online prostredí, ale aj v bežnom živote. Študenti, ktorí sa naučia kriticky myslieť, majú sklon byť pozornejší a rozhľadenejší. Na vzdelávaní si ukážeme ďalšie metódy a stratégie rozvoja kritického myslenia študentov, budeme sa zaoberať možnými prienikmi aplikácie metód rozvoja kritického myslenia naprieč vzdelávacím systémom, predmetmi a ročníkmi. Opäť neobídeme ani užitočné online nástroje, ktoré tému kritického myslenia pomôžu učiteľovi zatraktívniť a môžu urobiť z hodiny zážitok a potešenie.

Najbližší termín realizácie:

      podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Moderné trendy v hodnotení a skúšaní

Anotácia programu:

Spätná väzba je jeden z najlepších spôsobov ako zlepšovať pozitívnu klímu v triede, výsledky práce študentov, odstraňovať pracovné zlozvyky a motivovať študentov k pokroku a posunom. Hodnotenie v našich školách sa však častokrát redukuje na klasifikáciu známkami, ktorá je síce potrebná, ale určite nie je jedinou formou hodnotenia. Na vzdelávaní si ukážeme aký pozitívny vplyv majú alternatívne formy hodnotenia na výkon študenta a kedy je vhodné takéto hodnotenie používať. Nezabudneme ani na pozitívny význam a dôležitosť sebahodnotenia študentov a autoevalváciu vlastnej práce.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Ako pomôcť študentom učiť sa a
zvládať stres

Anotácia programu:

Učenie nás sprevádza po celý život. Porozumieť jeho významu a poznať možnosti učenia sú nevyhnutným predpokladom pre úspešný štart do života. Študent by mal poznať seba samého, učiteľ jeho učebné štýly a preferencie. Len vtedy si študent dokáže osvojiť taký spôsob učenia, ktorý bude efektívny a bude mať pozitívny vplyv na jeho výsledky. Budeme sa venovať rôznym metódam podporujúcim učenie sa, ale aj ako vytvoriť emocionálnu pohodu a ako pracovať so stresom. Nebudú chýbať ani praktické aktivity, rady tipy a nápady ako pomôcť študentom pri učení sa.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody       

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Čo by mal učiteľ vedieť
zo zákona o PZ/OZ

Anotácia programu:

Zákonu o pedagogických zamestnancoch by mal rozumieť každý pedagóg. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa v ňom vieme orientovať. Vzdelávanie je spracované jednoduchou zrozumiteľnou formou a je venované najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú pracovno-právnych vzťahov, profesijného rozvoja, aktualizačných vzdelávaní, inovačných vzdelávaní, atestácií a zmien v zákone od 01.01.2022.  Cieľom vzdelávania je obnoviť znalosti a vedomosti v oblasti práce a postavenia pedagogického a odborného zamestnanca v rámci platnej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Portfólio pedagogického zamestnanca

Anotácia programu:

Čoraz častejšie sa stretávame v školskom prostredí s pojmom “portfólio pedagogického zamestnanca” Nie všetci však presne vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas vzdelávania sa budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si ukážeme aké dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si profesijné portfólio. Cieľom vzdelávania je posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľa v tvorbe a príprave portfólia ako základu plánovania profesijného rastu.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Plán profesijného
rozvoja

Anotácia programu:

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Na vzdelávaní si ukážeme ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť zmysluplný ročný plán vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú ilustračné ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb.  Vzdelávanie je určené tým, pre ktorých profesijný rozvoj nie je formalitou. Jeho cieľom je získať nové vedomosti v oblasti platnej školskej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

    podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Atestačné
portfólio

Anotácia programu:

Atestačné portfólio je pojem, ktorý dnes intenzívne rezonuje medzi učiteľmi a odbornými zamestnancami. Počas vzdelávania budeme hovoriť o kľúčových učiteľských kompetenciách a profesijných štandardoch PZ/OZ vydaných MŠVVaŠ SR a ako súvisia s tvorbou atestačného portfólia. Ukážeme si štruktúru atestačného portfólia, ako do neho zaraďovať relevantné dôkazy a aké zmeny priniesol zákon o PZ/OZ. Na vzdelávaní odprezentujeme dôkazy z pedagogickej praxe k jednotlivým oblastiam a kompetenciám atestačného portfólia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Metódy a nástroje
pedagogickej diagnostiky

Anotácia programu:

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík študenta, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je nevyhnutnou učiteľskou kompetenciou pri nastavovaní učebného prostredia pre každého individuálneho študenta. Počas vzdelávania si ukážeme konkrétne príklady pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp , rodinnej anamnéze a dôležitosti a význame vytvárania študentského portfólia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Prevencia a eliminácia
prejavov šikanovania

Anotácia programu:

Šikana nepatrí do škôl ani do života našich študentov, žiaľ sa s ňou v školskej praxi stretávame pomerne často. Cieľom vzdelávania je pomôcť učiteľovi zorientovať sa v tejto problematike a obnoviť si kompetencie v prevencii šikany na školách, jej odhaľovaniu a riešeniu problémových situácií. Pozrieme sa na najčastejšie motívy agresívneho správania, základné princípy problémového správania so zameraním na šikanu v školách, metódy eliminácie problémového správania a šikany, ako pracovať so skupinou, triedou pri prevencii a ako monitorovať klímu v triede za účelom prevencie a odhaľovania šikany.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Digitálne únikové
hry

Anotácia programu:

Chcete zmeniť bežný výklad učiva na pútavé dobrodružstvo a objavovanie? Je vašim pedagogickým cieľom nasmerovať študenta k aktívnej samostatnej práci, k objavovaniu, vyhľadávaniu informácií a k vytváraniu trvalej pamäťovej stopy? Tvorba digitálnych únikových hier pomocou digitálnych nástrojov Flippity, Prezi a Google prezentácie je cestou k naplneniu týchto cieľov. Ukážeme si ako vytvoriť zaujímavú únikovú hru tak, aby to zvládol každý učiteľ. Prechod z miestnosti do miestnosti, odomykanie zámkov pomocou objavených kľúčov a zábavné učenie hrou prinesie zaručený úspech.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Využitie nástrojov
MS Teams I.

Anotácia programu:

Posilnenie zručností na vedenie dištančného vzdelávania je nevyhnutným predpokladom profesijného rozvoja učiteľa v digitálnej oblasti. Prostredníctvom vzdelávania pripravíme učiteľa na výnimočné situácie ale aj bežné zvládanie  vyučovania. Predstavíme si prostredie aplikácie MS Teams – ako komunikovať so študentmi, ako viesť online hodinu, ako si vytvoriť triedy a priraďovať úlohy, ako naplánovať a zorganizovať hodinu, ako kontrolovať dochádzku, aktivovať čakáreň, či ďalšie tipy na prácu s aplikáciou. 

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Využitie nástrojov
MS Teams II.

Anotácia programu:

Vzdelávanie je určené pre učiteľov, ktorí už majú základné skúsenosti s aplikáciou. Budeme sa venovať možnostiam zdieľania obrazovky a priraďovaniu úloh cez externé aplikácie. – Kahoot, Prezi,… Ukážeme si možnosti práce s Whiteboard – tabuľou a ako si zorganizovať prácu počas online hodiny. Naučíme sa tvoriť kvízy, pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť hlasovanie počas online hodiny, či skontrolovať odovzdané úlohy. Nebudú chýbať aj ďalšie tipy a triky, ktoré uľahčia učiteľovi prácu v aplikácii MS Teams a skvalitnia výchovno-vzdelávací proces.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Digitalizácia učebného
obsahu I.

Anotácia programu:

Príprava a tvorba digitálneho výučbového materiálu je zručnosť, ktorá je nevyhnutná pri transformácii školského kurikula a charakterizuje moderného učiteľa 21.storočia. Počas vzdelávania si ukážeme ako pracovať v zaujímavom digitálnom nástroji GoConqr – príprava flash kariet, pojmových máp, kvízov a prezentácií a ich vzájomné prepájanie na tejto platforme. V druhej časti si ukážeme prácu na platforme Liveworksheets, v ktorej si učitelia môžu pripraviť vizuálne a zážitkovo zaujímavé pracovné listy na hodnotenie žiakov, opakovanie učiva alebo na motiváciu do novej učebnej témy.

Najbližší termín realizácie:

           podľa dohody           

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Pozitívna klíma v
triede

Anotácia programu:

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Na vzdelávaní si ukážeme ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť zmysluplný ročný plán vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú ilustračné ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb. Vzdelávanie je určené tým, pre ktorých profesijný rozvoj nie je formalitou. Jeho cieľom je získať nové vedomosti v oblasti platnej školskej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Teambuilding pre
kolektív učiteľov

Anotácia programu:

Teambuilding je metóda, ktorá prináša do kolektívov pozitívnu komunikáciu, dôveru, vzájomné bližšie spoznanie sa, motiváciu splniť spoločný cieľ a vzájomnú empatiu. Prostredníctvom praktických aktivít vytvoríme pozitívnu klímu v kolektíve, ktorá vyššie zmienené faktory podporuje. Zároveň vzdelávaním podporíme inklúziu v kolektíve učiteľov, ktorá je predpokladom úspechu pri výchove a vzdelávaní. Zlepšime si vzájomnú komunikáciu, zvýšme kreativitu, posilnime si kompetenciu riešiť problémy a popracujme na zvýšení motivácie v príjemnej atmosfére.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Čitateľské stratégie vo
vyučovaní

Anotácia programu:

Rozvinutá čitateľská gramotnosť je nevyhnutným predpokladom všeobecnej gramotnosti študentov a ich školskej úspešnosti. Digitálny vek priniesol úpadok záujmu o čítanie u mladej generácie. Je náročné pripraviť učebné prostredie, ktoré by motivovalo študentov k čítaniu. Existujú však metódy a formy výučby, aby sme to dokázali. Rovnako dôležité pre učiteľa sú stratégie, ktoré využíva na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u študentov. Predstavíme si viaceré z nich: SQ3R, SQ4R, 3-2-1, KWL, PLAN, PROR, PQRST, RAP, REAP a povieme si o dôležitosti ich striedania.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Emocionálna inteligencia a mindfulness

Anotácia programu:

Klímu školy a triedy môžeme charakterizovať ako “srdce a dušu školy”. Každý učiteľ vie, že to nie je len fráza, ale nevyhnutný predpoklad úspešného, radostného a motivujúceho učenia sa. Preto je dôležité poznať, aká je klíma v triede, či v celej škole. Ako to zistiť? Zisťujeme túto skutočnosť v triede, v ktorej učíme? Cieľom vzdelávania je predstaviť učiteľom užitočné nástroje na meranie klímy v triede. Zároveň si pedagógovia obnovia kompetencie potrebné na túto činnosť a osvoja si základné zásady tvorby pozitívnej klímy v triede, v ktorej pedagogicky a

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody