Aktualizačné vzdelávanie pre MŠ

Aktualizačné vzdelávania prebiehajú v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách podľa nižšie uvedeného harmonogramu alebo podľa dohody. Sú určené pre celé pedagogické kolektívy. V cene vzdelávania je zahrnuté vypracovanie povinnej dokumentácie podľa platnej legislatívy, lektorovanie a nahrávka zo vzdelávania.

Cena za 2-hodinový program (kurikulum, inklúzia, profesijný rozvoj) / 3-hodinový program (digitalizácia) závisí od počtu pedagogických zamestnancov. Pri prezenčnom vzdelávaní cena dohodou.                              

V školskom roku 2023/2024 sme pre Vás pripravili ponuku aktualizačných vzdelávaní podľa odporúčaní MŠVVaM SR zverejnenými v Sprievodcovi školským rokom 2023/2024.


do 5 PZ – 70€

do 10 PZ – 130€

do 20 PZ – 240€

do 30 PZ – 320€

nad 30 PZ – 360€

(ceny sú s DPH)

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Tvorenie hier na interaktívnej tabuli
pre deti v MŠ

Anotácia programu:

Interaktívna tabuľa je dnes už bežnou súčasťou takmer každej triedy. Na vzdelávaní ponúkneme niekoľko tipov a nápadov na didaktické hry pre deti v MŠ, aby ju mohli učitelia využívať efektívne. Učiteľ je predsa nositeľom zmien vo vzdelávaní, preto je dôležité v dnešnej dobe vedieť pripraviť aj zaujímavý a atraktívny digitálny vzdelávací obsah. Budeme pracovať s aplikáciou Learning Apps a Educaplay, pričom sa spoločne naučíme vytvárať interaktívne aktivity vhodné pre deti v materskej škole.

Najbližší termín realizácie:

18.06.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Tvorenie didaktických hier pomocou
PowerPointu pre MŠ

Anotácia programu:

Vzdelávanie je zamerané na posilnenie digitálnych kompetencií učiteľa V MŠ. PowerPoint zvyčajne používame na tvorbu prezentácií. Ukážeme si ďalšie možnosti, ktoré ponúkajú šablóny PowerPointu a ako môže učiteľ pripraviť zaujímavý zážitkový výučbový materiál, ktorý zaujme detí a pomocou ktorého osvojovanie nového učiva bude zároveň hrou. Učiteľ sa naučí vytvárať didaktické hry vhodné pre deti v MŠ. Všetky šablóny sú súčasťou vzdelávacieho materiálu, ktorý obdrží učiteľ po vzdelávaní.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ

Anotácia programu:

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík dieťaťa, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je nevyhnutnou učiteľskou kompetenciou pri nastavovaní učebného prostredia pre každé dieťa. Počas vzdelávania si ukážeme konkrétne príklady pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa materskej školy, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp, rodinnej anamnéze a dôležitosti a význame vytvárania detského portfólia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Projektové vyučovanie
v materskej škole

Anotácia programu:

Jednou z kľúčových metód pri zavádzaní inkluzívnej školy je projektové vyučovanie. Táto metóda dáva každému dieťaťu šancu, učiť sa spôsobom, ktorý je pre neho najprirodzenejší a rovnako zvyšovať si vlastné kompetencie riešením reálnych životných úloh. Budeme hovoriť o základných princípoch a cieľoch projektového vyučovania, ako implementovať projektovú metódu do pedagogickej praxe, v čom spočíva zmena postavenia učiteľa a dieťaťa, aké sú fázy projektu a ako pripraviť výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom projektového vyučovania.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

lnteraktívna tabuľa asoftvér ActivInspire I. pre MŠ

Anotácia programu:

Softvér ActivInspire v sebe skrýva potenciál, o ktorom mnohí pri bežnom používaní interaktívnej tabule ani netušíme. Cieľom vzdelávania je prehĺbiť a získať nové vedomosti a zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou s využitím softvéru ActivInspire. Na vzdelávaní sa budeme krok po kroku venovať základom práce so softvérom, zoznámime sa s jednotlivými nástrojmi, naučíme sa využívať Knižnicu zdrojov, ukážeme si najviac využívané AKCIE – tvorenie pexesa, či mozaiky. Pozrieme sa na prácu so zvukovými súbormi a videom a možnosti úpravy jednotlivých objektov pomocou zmeny ich vlastností.

Najbližší termín realizácie:

13.06.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

lnteraktívna tabuľa asoftvér ActivInspire II. pre MŠ

Anotácia programu:

Vzdelávanie prináša ďalšie zaujímavé možnosti využitia softvéru ActivInspire. V rámci vzdelávania budeme vytvárať komplexné flipcharty s prepojením a využitím viacerých funkcií programu. Zoznámime sa s ďalším nástrojom – magickým atramentom a ukážeme si možnosti jeho využitia. Nevynecháme ani ďalšie vlastnosti objektov, budeme pracovať s KONTAJNEROM a prepájať jednotlivé nástroje na vytváranie pokročilých aktivít. Súčasťou vzdelávania sú praktické interaktívne aktivity a úlohy – krížovky, výukové kartičky, hľadanie slov, časová os, Vennov diagram a mnohé ďalšie.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Kurikulum – premena tradičnej materskej školy

Anotácia programu:

Obsahom vzdelávania je definovať pojem kurikulum a poukázať na význam transformácie národného kurikula pri premene tradičnej materskej školy na materskú školu 21. storočia. Zároveň odpovedá na otázky: koho, prečo, v čom, ako, kedy, za akých podmienok a s akými očakávaniami budeme vzdelávať. Cieľom vzdelávania je zdôrazniť dôležitosť kurikula pri plánovaní a realizácii profesijného rozvoja učiteľa a pri stanovení si cieľov sebarozvoja. Súčasťou vzdelávania sú ukážky dobrej praxe, ktoré súvisia so zmenami používaných metód a foriem.

Najbližší termín realizácie:

27.05.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

lnkluzívne vzdelávanie v
materskej škole

Anotácia programu:

Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na základné objasnenie konceptu inkluzívnej materskej školy. Pokúsime sa nájsť odpovede na otázky, aký by mal byť inkluzívny pedagóg a prečo je dobré vytvoriť inkluzívny tím. Ukážeme si, že inkluzívne vzdelávanie neznamená “len” integrovať deti so ŠVVP alebo marginalizovaných skupín do bežnej triedy, ale nastaviť učebné prostredie tak, aby sa každé dieťa v materskej škole cítilo bezpečne a mohlo naplno rozvinúť svoj potenciál. Vzdelávanie ponúka niekoľko praktických ukážok a námetov.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Materská škola
21.storočia

Anotácia programu:

Škola 3. tisícročia by mala byť školou zážitkovou, interaktívnou a kooperatívnou. Cieľom vzdelávania je získať nové vedomosti a zručnosti v realizácii zážitkového vzdelávania a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov prostredníctvom používania moderných prístupov a online nástrojov. Cez praktické aktivity sa učiteľ naučí vytvárať kvízy na platforme Kahoot, tvoriť interaktívne úlohy cez aplikáciu EducaPlay, spozná čaro rozšírenej reality, naučí sa vytvárať puzzle v prostredí Jigsawplanet a zdieľať učebné materiály v online prostredí Padletu.

Najbližší termín realizácie:

20.06.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Rozvíjanie tvorivosti a kreativity dieťaťa v materskej škole

Anotácia programu:

Tvorivosť predstavuje v modernom výchovno-vzdelávacom procese významný zdroj rozvoja osobnostného potenciálu človeka. U detí je potrebné ju najviac rozvíjať práve v predškolskom veku, kedy  sa najviac formuje osobnosť človeka. K rozvoju však nie je možné pristupovať direktívne, práve naopak. O tvorivosti nemá zmysel hovoriť, treba ju dieťaťu ukázať, dodať mu odvahu riskovať a vidieť veci z iného uhla pohľadu. Na vzdelávaní budeme hovoriť aj o tom, ako zabezpečiť tvorivú atmosféru a stimulovať tvorivý výkon dieťaťa predškolského veku.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Predškolák so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Anotácia programu:

Školská integrácia a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – tak sa volá okruh detí, ktoré potrebujú individuálny prístup. Nepatria sem len deti s poruchami učenia, ale aj deti s telesným hendikepom, deti s poruchou autistického spektra, či nadané deti. Pre úspešnosť akceptácie “odlišnosti” dieťaťa iným dieťaťom je dôležité začínať s podporou spoločného vzdelávania od raného veku. Na vzdelávaní ponúkneme rady a tipy ako vytvoriť inkluzívne prostredie, ako komunikovať s rodičmi, ako si pripraviť individuálny výchovno-vzdelávací plán a ďalšie užitočné informácie pri práci s deťmi so ŠVVP.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Finančná gramotnosť v
materskej škole

Anotácia programu:

Väčšina psychológov odporúča venovať pozornosť téme peňazí vo výchove a vzdelávaní detí už od útleho detstva, kedy deti začínajú vnímať peniaze. Nie je potrebné podrobne im vysvetľovať celý finančný systém, ale je potrebné upriamiť ich pozornosť predovšetkým na pochopenie zmyslu peňazí a vytvorenie správneho vzťahu k financiám. Rozvoj finančnej gramotnosti začína niekoľkými jednoduchými lekciami zo života, ktorých chápanie môžeme podporiť práve hrovými aktivitami, ktoré sú súčasťou aktualizačného vzdelávania.

Najbližší termín realizácie:

27.05.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Čo by mala učiteľka MŠ vedieť
zo zákona o PZ/OZ

Anotácia programu:

Zákonu o pedagogických zamestnancoch by mal rozumieť každý pedagóg. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa v ňom vieme orientovať. Vzdelávanie je spracované jednoduchou zrozumiteľnou formou a je venované najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú pracovno-právnych vzťahov, profesijného rozvoja, aktualizačných vzdelávaní, inovačných vzdelávaní, atestácií a zmien v zákone od 01.01.2022. Cieľom vzdelávania je obnoviť znalosti a vedomosti v oblasti práce a postavenia pedagogického a odborného zamestnanca v rámci platnej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

28.05.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Portfólio pedagogického zamestnanca pre MŠ

Anotácia programu:

Čoraz častejšie sa stretávame v školskom prostredí s pojmom “portfólio pedagogického zamestnanca” Nie všetci však presne vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas vzdelávania sa budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si ukážeme aké dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si profesijné portfólio. Cieľom vzdelávania je posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľa v tvorbe a príprave portfólia ako základu plánovania profesijného rastu.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Plán profesijného
rozvoja pre MŠ

Anotácia programu:

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Na vzdelávaní si ukážeme ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť zmysluplný ročný plán vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú ilustračné ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb. Vzdelávanie je určené tým, pre ktorých profesijný rozvoj nie je formalitou. Jeho cieľom je získať nové vedomosti v oblasti platnej školskej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Atestačné
portfólio pre MŠ

Anotácia programu:

Atestačné portfólio je pojem, ktorý dnes intenzívne rezonuje medzi učiteľmi a odbornými zamestnancami. Počas vzdelávania budeme hovoriť o kľúčových učiteľských kompetenciách a profesijných štandardoch PZ/OZ vydaných MŠVVaŠ SR a ako súvisia s tvorbou atestačného portfólia. Ukážeme si štruktúru atestačného portfólia, ako do neho zaraďovať relevantné dôkazy a aké zmeny priniesol zákon o PZ/OZ. Na vzdelávaní odprezentujeme dôkazy z pedagogickej praxe k jednotlivým oblastiam a kompetenciám atestačného portfólia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

 Umelá inteligencia v predprimárnom vzdelávaní

Anotácia programu:

Umelá inteligencia sa stáva súčasťou každodenného života, vrátane vzdelávania. Školstvo potrebuje s touto zmenou pracovať a profitovať z toho, čo ponúkajú nové technológie. Na túto zmenu by sa mali pripraviť aj učitelia materských škôl a včas zareagovať, aby sa čo najrýchlejšie udomácnili v role prieskumníkov, ktorí vstupujú na územie neznámej krajiny. Pozrieme sa na to aké výhody prináša umelá inteligencia do praxe učiteľov materskej školy a predstavíme tipy a námety ako môže pomôcť a zjednodušiť prípravu aktivít na rôzne témy vo výchovno-vzdelávacích oblastiach. 

Najbližší termín realizácie:

19.06.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

 -Stratégie riešenia
problémového správania v MŠ

Anotácia programu:

Vzdelávanie poukazuje na význam funkčného behaviorálneho prístupu v riešení problémového správania u detí so ŠVVP. Cieľom vzdelávania je prejsť spôsoby správneho definovania prejavov problémového správania a najčastejších funkcií, ktoré sú dôležité pre stanovenie efektívnych stratégií. Učitelia sa oboznámia s ABC analýzou správania, funkciami správania a základnými princípmi, ktoré ovplyvňujú výskyt nežiadúceho správania. Budeme sa venovať aj proaktívnym stratégiám s cieľom eliminovať výskyt problémového správania v MŠ.

Najbližší termín realizácie:

28.05.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ

Anotácia programu:

Dramatická výchova súvisí s viacerými kompetenciami detskej osobnosti a prierezovo zasahuje do mnohých oblastí výchovy a vzdelávania. Prostredníctvom integrácie prostriedkov dramatickej výchovy s využitím  hier a cvičení rozvíjame emocionálne, prosociálne ale aj jazykové zručnosti detí predškolského veku. Poukážeme na význam tvorivej dramatiky u detí so ŠVVP pri začleňovaní do kolektívu a zabezpečení spolupráce detí v skupine. Súčasťou vzdelávania je Učebný zdroj o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch.

Najbližší termín realizácie:

18.06.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ

Anotácia programu:

V súčasnej pedagogickej praxi existuje viacero pedagogických inovácií prostredníctvom ktorých môžu učitelia skvalitňovať edukáciu detí. Príprava a tvorba digitálneho výučbového materiálu je zručnosť, ktorá je nevyhnutná pri transformácii školského kurikula a charakterizuje moderného učiteľa 21.storočia. Počas vzdelávania si ukážeme ako pracovať v niekoľkých digitálnych nástrojoch, ktoré zvládne používať aj menej skúsený učiteľ. Naučíme sa vytvárať hovoriace kreslené postavičky, didaktické hry a úlohy, ktoré vzbudia u detí záujem.

Najbližší termín realizácie:

25.06.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy

Anotácia programu:

Rozprávky a príbehy majú v živote detí výnimočné a nezastupiteľné miesto. Komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v materskej škole predpokladá aj u učiteľov realizáciu rôznych edukačných aktivít, ktoré sú zamerané na získanie edukačne hodnotných skúseností pri poznávaní sveta, seba samého a sociokultúrnej reality. Jedným z takýchto nástrojov je aj rozprávka. Učenie dieťaťa podmieňujú okrem všeobecných faktorov aj špecifické faktory, ktoré si  rozoberieme na praktických aktivitách prostredníctvom rozprávky.

Najbližší termín realizácie:

13.06.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Predčitateľská gramotnosť v materskej škole I.

Anotácia programu:

Deti omnoho skôr ako nastúpia do školy pochopia, že čítane a písanie je pre nás zdrojom dôležitých informácií a aj vďaka tomu dokážeme spoznávať okolitý svet. Predčitateľská gramotnosť je najdôležitejšia pre rozvoj všeobecnej gramotnosti dieťaťa  a má vplyv na to, či dieťa rozumie čítanému textu. Nielen významu slov, ale aj ich kontextu a súvislostiam. Vzdelávanie je popretkávané nápadmi na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, jej implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu a tipmi ako vytvoriť vhodné predčitateľské prostredie.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Predčitateľská gramotnosť v materskej škole II.

Anotácia programu:

Cieľom vzdelávania nie je naučiť deti v materskej škole čítať písmenká a slová, ale vzbudiť v nich lásku ku knihám. Na základe prezentovaných aktivít sa kniha pre dieťa stane zdrojom potešenia, fantázie a osobného rozvoja. Vďaka knihám nerozvíjame u detí len poznanie, ale aj city, empatiu a prežívanie reálneho sveta. Preto je dôležité, aby si deti knihy obľúbili a tešili sa na ich čítanie. Na vzdelávaní si ukážeme praktické aktivity na oživenie čítania knihy, ako vytvoriť správnu atmosféru, ako nezablúdiť v knižnom lese, ako sa hrať so slovíčkami a obrázkami z kníh, ako si vymýšľať nové príbehy a kde všade sa dá inšpirovať.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Mediálna výchova v
materskej škole

Anotácia programu:

Vplyv médií na človeka je enormný už od útleho detského veku. Je dôležité vedieť spracovať množstvo informácií, ktoré vnímame z médií a každú informáciu kriticky prehodnotiť. Ako začať s mediálnou výchovou v materskej škole? Prečo je mediálna výchova dôležitá? Mediálna výchova nie je prirodzeným procesom a mediálna gramotnosť nie je prirodzenou spôsobilosťou. Na vzdelávaní preto nebudú chýbať praktické aktivity na rozvoj mediálnej výchovy a kritického myslenia u detí s dôrazom na veľký vplyv reklamy.

Najbližší termín realizácie:

25.06.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills –
komunikácia

Anotácia programu:

Na vzdelávaní sa budeme venovať základom správnej komunikácie, významu verbálnej a neverbálnej komunikácie, jednotlivým fázam komunikácie a na akých úrovniach komunikácia prebieha. Nevynecháme ani problémy v komunikácii a prečo z nesprávnej komunikácie vznikajú konflikty. Ukážeme si, aké je dôležité vedieť správne klásť otázky, aby sme nimi poznali svojich kolegov, deti, rodičov a zároveň ich takto riadili. Poukážeme na rozdiely pozitívnej a negatívnej komunikácie a v neposlednom rade sa budeme zaoberať aj argumentáciou.

Najbližší termín realizácie:

    podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills –
spätná väzba

Anotácia programu:

Spätná väzba je balík cenných údajov, ktorý nám pomáha korigovať cestu vpred. Zároveň je dôležitým nástrojom riadenia a udržania výkonu, či už medzi vedením školy a učiteľmi, medzi učiteľmi navzájom alebo medzi učiteľmi a deťmi. Pozrieme sa na to, aké sú zásady dávania spätnej väzby, prečo je spätná väzba v rozhovore dôležitá a akým spôsobom používať spätnú väzbu ako rozvojový nástroj. Vysvetlíme si rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou, ako načasovať spätnú väzbu a zároveň ako ju vedieť prijímať. 

Najbližší termín realizácie:

  28.05.2024 (17:00 – 19:00)

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills –
riešenie konfliktov

Anotácia programu:

Na vzdelávaní sa budeme venovať tomu ako viesť korektné rozhovory so svojimi kolegami, prípadne s rodičmi detí v napätých a záťažových situáciách. Konflikty sú bežnou súčasťou fungovania každého kolektívu. Nevyhneme sa im ani v školskom prostredí. Pozrieme sa na to, ako konflikt vzniká, ako im predchádzať a ako ich riešiť, aby sme boli nestranní, pragmatickí, spravodliví a ako byť fér aj napriek tomu, že okolie férovo nehrá. Posilníme si kompetenciu byť silným lídrom, ktorý má situáciu napriek náročnej situácii pod kontrolou. 

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody