EDUPOINT Prešov

Vzdelávania v rámci EDUPOINTU sú bezplatné vďaka podpore Nádacie Pontis.

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach organizovaných v Prešove sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie.

Srdečne Vás pozývame na bezplatné stretnutia v rámci Edupointu – Prešov

KEDY: 12.12.2023 od 18:00 – 19:00 
KDE: online webinár

Úskalia pedagogického
asistenta

Pedagogický asistent má svoje povinnosti, ale aj základné ľudské práva. Úskalia, s ktorými sa vo svojej praxi stretáva, majú svoje riešenia. Na webinári si povieme v čom spočíva náplň práce pedagogického asistenta a kde končia jej hranice. Pozrieme sa na platnú legislatívu a ako je to so zmluvami cez projekt POP3. Dozviete sa ako pracovať so žiakom v odpore a ako si vytvárať vzťahy s kolegami. Webinár je vhodný pre pedagogických asistentov MŠ, ZŠ, SŠ, školské podporné tímy, učiteľov ako i riaditeľov a vedenia škôl.

KEDY: 11.12.2023 od 18:00 – 19:30
KDE: online webinár

Ako sa nestratiť v profesijnom rozvoji

Inovačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, atestačné vzdelávanie… ako sa v tom má učiteľ vyznať? Webinár je spracovaný jednoduchou formou a je venovaný najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja učiteľa a vzdelávaní, ktoré učiteľ môže absolvovať – za akých podmienok a iným dôležitým paragrafom zo zákona o PZ/OZ, ktoré vymedzujú pôsobenie učiteľa v škole. Webinár je určený pre všetkých PZ/OZ. Účastníci budú mať dostatočný priestor na otázky k danej problematike.

KEDY: 09.11.2023 od 18:00 – 19:00 hod.
KDE: online – webinár

Čitateľské stratégie vo vyučovaní

Naši žiaci sa dennodenne stretávajú s veľkým množstvom rôznych textov. Častokrát ich čítajú len povrchne a unikajú im súvislosti, či hlbší význam. Na webinári si predstavíme vybrané čitateľské stratégie: 3P, RAP, čítanie medzi riadkami, silueta literárnej postavy, story mapa, book report a čítacie kruhy: Zároveň si ukážeme ako tieto stratégie použiť vo výučbe slovenského jazyka a literatúry na základnej, či strednej škole, prípadne iných predmetoch. Súčasťou webinára budú ukážky z praxe, pracovné listy a šablóny.

KEDY: 08.11.2023
KDE: zasadačka Mestského úradu v Prešove, Jarkova 24

Umelá inteligencia vo
vyučovaní

Umelá inteligencia sa stáva súčasťou každodenného života, vrátane vzdelávania. Školstvo potrebuje s touto zmenou pracovať a profitovať z toho, čo ponúkajú nové technológie. Zároveň je potrebné žiakov pripraviť na to, čo tieto technológie znamenajú pre osobný aj pracovný život a ako s nimi bezpečne a zmysluplne zaobchádzať. Na túto zmenu by sa mali pripraviť aj učitelia a včas zareagovať, aby sa čo najrýchlejšie udomácnili v role prieskumníkov, ktorí vstupujú na územie neznámej krajiny. Na workshope si predstavíme zaujímavé nástroje umelej inteligencie ako je ChatGPT, Deepl, Craiyon, TTSmaker, GoogleLens, budeme využívať AI prekladač, generovať príbehy, či kvízy….

Na stretnutie si prineste notebook.

KEDY: 09.10.2023 od 14:00 – 17:00 hod.
KDE: zasadačka Mestského úradu v Prešove, Jarkova 24

Únikové hry vo
vyučovaní

Chcete zmeniť bežný výklad učiva na pútavé dobrodružstvo a objavovanie? Je vašim pedagogickým cieľom nasmerovať žiaka k aktívnej samostatnej práci, k objavovaniu, vyhľadávaniu informácií a k vytváraniu trvalej pamäťovej stopy? Tvorba únikových hier je cestou k naplneniu týchto cieľov. Ukážeme si ako vytvoriť zaujímavú únikovú hru tak, aby to zvládol každý učiteľ. Prechod z miestnosti do miestnosti, odomykanie zámkov pomocou objavených kľúčov a zábavné učenie sa hrou prinesie zaručený úspech. Počet voľných miest na workshop je obmedzený.

Na stretnutie si prineste notebook.

KEDY: 14.09.2023 od 16:00 – 17:30 hod.
KDE: online – webinár

Kreatívne formy
hodnotenia

V školskom prostredí sa častokrát stretávame s tým, že nevieme ako žiakov ohodnotiť tak, aby sme im ukázali aj spôsoby ako sa zlepšiť. Počas webinára si ukážeme niekoľko techník a spôsobov ako sa vyhnúť prehnanému známkovaniu, ale aj napriek tomu mať dostatok dôkazov o učení. Súčasťou webinára budú aj praktické ukážky ako si vytvoriť rôzne šablóny a pomôcky k hodnoteniu žiakov, podávaniu spätnej väzby, ale aj sebahodnoteniu. 

KEDY: 11.09.2023
KDE: ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou

Ponorka v tíme

Poznáte to? Čím sme dlhšie v nejakom kolektíve a vykonávame svoju prácu, tým sa zvyšuje šanca, že sa s kolegami v niečom nezhodneme. resp. že sa naše pohľady začnú odlišovať. Ponorka v tíme je komplexný rozvojový program pre zamestnancov škôl, ktorý sa zameriava na zlepšenie pracovného prostredia pomocou zážitkového učenia, gamifikácie a moderných nástrojov rozvoja ľudí. Každý kolektív je špecifický – aktivity sú zamerané na riešenie konkrétnych oblastí – od medzigeneračných problémov, cez klímu v škole a motiváciu členov kolektívu až po budovanie jeho identity a hodnôt. Okrem skvalitňovania pracovného prostredia sa program zameriava aj na osobnostný rozvoj pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy a ich interpersonálne zručnosti. (soft skills)

KEDY: 03.05.2023 od 16:00 – 17:30 hod.
KDE: online – webinár

Platforma Zmudri a jej zapojenie do výučby

Cieľom webinára je oboznámenie učiteľov s konceptom platformy Zmudri a praktickými ukážkami práce s touto platformou. Zameriame sa na ukážky metodík, na ich využiteľnosť počas vyučovania, ale aj ich flexibilitu prispôsobenia sa pri iných typoch výuky (online vzdelávanie). Zároveň si prejdeme aj dôvody, prečo sa prihlásiť do intenzívneho programu Zmudri do škôl a aké výhody to pre školu, učiteľov a žiakov prináša.

KEDY: 19.04.2023 od 18:00 – 19:30 hod.
KDE: online – webinár

Smartbooks – inteligentný vzdelávací systém

Zaujímajú vás inovácie vo vzdelávaní? Na podujatí si predstavíme inteligentný vzdelávací systém, ktorý pomáha efektívnym spôsobom výučby získavať vedomosti a rozvíjať schopnosti žiakov za kratší čas a bez nevyhnutnej pomoci dospelého. Žiak sa ľahko naučí tému a vedomosti si sám aj overí. Smartbooks obsahuje učivo 0-9. ročníka ZŠ spracované podľa učebných osnov MŠVVaŠ SR. Podporuje samostatné učenie sa a navyše digitálne prostredie prináša dynamizáciu a gamifikáciu úloh.

Hlavný partner