Všeobecné obchodné podmienky

(účinné od 01.01.2020)

 

1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi občianskym združením Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219, DIČ:2120932110, IBAN: SK91 8330 0000 0024 0219 1718 zapísaný v registri Ministerstva vnútra registračným číslom VVS/1-900/90-55675, e-mail: info@edusteps.sk, tel. č. +421 908 984 229, +421 908 232 410 (ďalej len „organizátor“) a účastníkom pri poskytovaní služby, ktorej podmienky sú zverejnené na internetovej stránke  https://www.edusteps.sk/.

 

Pobočky organizátora:

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 

1.2. Zmluva medzi organizátorom a účastníkom je uzavretá platným prijatím návrhu.

1.3. Za platné prijatie návrhu sa považuje podanie prihlášky účastníkom prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke organizátora https://www.edusteps.sk/ (ďalej „webová stránka organizátora“) a pripísaním finančnej čiastky na účet organizátora uvedenej pri registrácii.

1.4. V prípade, že k uzatvoreniu zmluvy nedôjde v priestoroch organizátora, ale prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, riadia sa tieto VOP režimom zásielkového predaja v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

1.5. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami špecifikovanými v čl. 1 ods. 1.7 v organizátorom určenom čase, resp. dohodnutej lehote podľa § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., a teda účastník nemôže odstúpiť od zmluvy inak a v lehote ako je to uvedené v týchto VOP.

1.6. Účastník podaním prihlášky prostredníctvom registračného formulára uvedeného na webovej stránke organizátora potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok ako aj poučenie o ochrane osobných údajov, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je účastník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upovedomený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

1.7 Organizátor poskytuje nasledovné služby:

Webináre – online kurzy, inovačné vzdelávanie, spolupracuje pri realizácii aktualizačných vzdelávaní pre pedagogických a odborných zamestnancov,  spolupracuje, realizuje a lektoruje aktualizačné vzdelávanie pre školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou a zriaďovateľov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity, realizuje semináre, workshopy, realizuje prezenčné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov a pracovníkov s mládežou.

1.8. Účastníkom webinára/kurzu je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Účastník pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje osobné údaje (meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné, nutné pre bezproblémové vybavenie prihlášky, poprípade údaje, ktoré budú uvedené na účtovných a vzdelávacích dokladoch). Účastník vyhlasuje, že všetky ním uvedené informácie sú pravdivé a ich poskytnutie je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

Účastníkmi aktualizačného vzdelávania sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení.  Právne vzťahy v rozsahu aktualizačného vzdelávania sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Účastníkmi inovačného vzdelávania sú pedagogickí a odborní zamestnanci podľa schválených akreditovaných programov inovačných vzdelávaní.

1.9. Najneskôr do 14 kalendárnych dní sa organizátor skontaktuje s účastníkom. Overí prihlášku účastníka, úhradu organizátorom predpísanej finančnej čiastky, spôsob dodania služby a oznámi predpokladaný termín plnenia účastníkovi. Aktuálna cena, spôsob a detaily pre úhradu sú uvedené v registračnom formulári na webovej stránke organizátora.

1.10. Termín dodania služby závisí od počtu prihlásených účastníkov do konkrétneho webinára/kurzu, v konkrétnom termíne a na konkrétnom mieste.

1.11. Organizátor odporúča, aby sa účastník ešte pred zaslaním prihlášky oboznámil s popisom webinára/kurzu, cieľmi webinára/kurzu a požadovanými predpokladmi. Na reklamácie vzniknuté z týchto dôvodov organizátor nebude brať ohľad. Počas účasti na webinári/kurze organizátor odporúča, aby účastník postupoval podľa pokynov a odporúčaní lektora.

1.12. Účastník, ktorý absolvuje 100%  z časového rozsahu webinára/kurzu a splní ostatné stanovené podmienky určené organizátorom, dostane pri ukončení certifikát/osvedčenie o absolvovaní webinára/kurzu, resp. potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní. Pre získanie osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania je potrebné absolvovať minimálne 80% z časového rozsahu výučby a zároveň splniť ostatné stanovené podmienky určené organizátorom. Účastník má takto nárok na jeden originál. Na základe požiadavky môže organizátor vystaviť účastníkovi potvrdenie o účasti na webinári/kurze.

 

2. Cena a platobné podmienky

2.1. Po uzatvorení zmluvy podľa čl. 1 ods. 1.3. vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť organizátorom určenú cenu organizátorovi webinára/kurzu na bankový účet oznámený elektronicky po registrácii.

2.2. Cena služby/kurzu je stanovená cenníkom organizátora pre jednotlivé typy webinárov/kurzov. Ceny uvedené pri registrácii môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena webinára/kurzu bude vždy uvedená pri registrácii účastníka. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena webinára/kurzu zodpovedá cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke organizátora. Účastník webinára/kurzu má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH, v zákonnej sadzbe a všetkými ďalšími poplatkami.

2.3. Účastník je povinný uhradiť platbu bankovým prevodom alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho IBAN: SK91 8330 0000 0024 0219 1718 najneskôr do 14 kalendárnych dní od elektronického oznámenia organizátora o detailoch platby.

2.4. Ak účastník po uzatvorení zmluvy požiada o zmenu termínu webinára/kurzu, organizátor webinára/kurzu pokiaľ mu to umožňujú prevádzkové možnosti takúto zmenu povolí, resp. sa s účastníkom dohodne na náhradnom termíne.

2.5. Podmienky pre vrátenie uhradených poplatkov za webinár/kurz a storno poplatky sú nasledovné:

Uhradené poplatky za poskytované služby v zmysle čl. 1 ods. 1.7 organizátor účastníkovi nevracia s výnimkou choroby, smrti účastníka alebo včasného odhlásenia sa z webinára pred jeho začiatkom.

 

3. Ďalšie podmienky

3.1. Vzdelávacie aktivity prebiehajú obvykle v skupinách. Minimálny počet účastníkov webinára/kurzu je 10 účastníkov. Aktualizačné vzdelávanie sa uskutoční minimálne pre jeden kolektív pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, bez ohľadu na ich počet. Maximálny počet účastníkov je spravidla obmedzený kapacitou prednáškovej miestnosti, pokiaľ organizátor neurčí inak.

3.2. Ak sa o webinári/kurze zaujíma väčší počet záujemcov ako je ich maximálny počet v skupine, miesto získavajú účastníci v takom poradí, v akom uhradili cenu za webinár/kurz, resp. predložili platný doklad o úhrade (potvrdenie banky o vklade na bankový účet organizátora, bankový výpis o bezhotovostnom prevode). V prípade nejasnosti si organizátor overí postupnosť platieb na základe bankového výpisu.

3.3. V prípade, ak účastník poplatok uhradil, ale vzhľadom na vyššie uvedený postup sa dostal mimo poradia prijatých účastníkov, navrhne mu organizátor iný termín, v ktorom je možné webinár/kurz absolvovať.

3.4. Organizátor si vyhradzuje právo presunúť termín konania webinára/kurzu pri nenaplnení minimálnej veľkosti študijnej skupiny a z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. „vyššia moc”, prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie lektora, odhlásenie väčšieho počtu účastníkov, atď.). V tomto prípade to bude čo najskôr oznámené prihláseným účastníkom a zároveň bude dohodnutý nový termín.

3.5. Ďalšie podmienky:

Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí organizátor.Plnenia, ktoré nie sú uvedené v registračnom formulári a vo VOP nie sú garantované zo strany organizátora.Účastník súhlasí, že dohodnutý termín webinára/kurzu je možné meniť len spôsobom uvedeným v čl. 2 ods. 2.4 týchto VOP.Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci skupín a lektorov.V prípade akejkoľvek absencie účastníka nebudú mu tieto zameškané hodiny spätne preplatené.V prípade neskoršieho nástupu účastníka na webinár/kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo. 

4. Povinnosti účastníka

4.1. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať režim výučby tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor webinára/kurzu právo pre daný deň vylúčiť účastníka z webinára/kurzu bez nároku na vrátenie alikvotnej časti už zaplatených poplatkov.

4.2. Účastník je ďalej povinný plniť zadané úlohy, rešpektovať druh a spôsob získavania skúseností počas výučby podľa pokynov lektora.

4.3. Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s prezenčnou účasťou na webinári/kurze. V prípade spôsobenia škody je organizátor oprávnený uplatňovať voči účastníkovi webinára/kurzu náhradu škody.

 

5. Ukončenie zmluvného vzťahu a právo na odstúpenie od zmluvy

5.1. Vzťah medzi organizátorom a účastníkom sa skončí ukončením webinára/kurzu a zaplatením celkovej ceny za jeho poskytnutie. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné školenie ukončiť:

dohodou uzatvorenou medzi organizátorom a účastníkom,jednostranným ukončením webinára/kurzu zo strany účastníka,odstúpením účastníka za podmienok dohodnutých v týchto VOP. 

5.2. Dohoda – organizátor a účastník pre účely dohody o ukončení účasti na webinári/kurze môžu využiť písomnú formu ako aj prostriedky elektronickej komunikácie (napr. e-mail), ktoré musia obsahovať zhodný prejav vôle smerujúci k ukončeniu zmluvného vzťahu.

5.3. Jednostranné ukončenie webinára/kurzu zo strany účastníka – účastník je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného organizátorovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť webinár/kurz. Pre určenie termínu ukončenia webinára/kurzu a záväzkov voči organizátorovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia účastníka organizátorovi (skutočnosť, či sa účastník zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia výučby a záväzkov voči organizátorovi význam).  Webinár/kurz je pre účastníka v tomto prípade ukončený dňom, v ktorom bolo organizátorovi doručené oznámenie. Účastníkovi pri jednostrannom ukončení webinára/kurzu nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie webinára/kurzu, resp. je aj naďalej povinný zaplatiť cenu webinára/kurzu, prípadne alikvotnú časť ceny webinára/kurzu.

5.4. Odstúpenie účastníka – účastník je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak organizátor stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených v týchto VOP. V prípade odstúpenia od zmluvy si organizátor nebude nárokovať, resp. vráti účastníkovi alikvotnú čiastku ceny odo dňa ukončenia výučby do termínu riadneho ukončenia výučby za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení zo strany účastníka. Účastník má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej finančnej čiastky len v prípade, ak organizátor neotvorí webinár/kurz v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zmeny termínu konania webinára/kurzu.

 

6. Záručná doba

6.1. Na webináre/kurzy nie je poskytovaná záručná doba, nakoľko to v akom rozsahu nadobudne účastník vedomosti závisí vo veľkom rozsahu od neho samotného. Organizátor však garantuje, že počas webinára/kurzu budú dodržané všetky podmienky pre realizáciu webinára/kurzu s výnimkou udalostí uvedených v čl. 3 ods. 3.4.

 

6.2. Organizátor zodpovedá účastníkovi za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky účastníkom, ak došlo k akceptácii objednávky,poskytnutie služby bez vád, ktoré majú vplyv na výsledok, ktorým je úspešné ukončenie webinára/kurzu,dodanie služby v množstve a kvalite podľa objednávky za predpokladu, že došlo k jej akceptácii. 

7. Reklamačný poriadok

7.1. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu u organizátora.

7.2. Za nesprávne poskytnutú službu nemožno považovať nedostatky spôsobené samotným účastníkom alebo iným účastníkom, resp. subjektívne vnímané nedostatky účastníkom, ktoré nemajú zásadný vplyv na poskytovanú službu a jej výsledok, ktorým je úspešné absolvovanie webinára/kurzu.

7.3. Ak by účastníkovi nevyhovoval priebeh webinára/kurzu z dôvodu, na základe ktorého si bude chcieť uplatniť reklamáciu, má právo na reklamáciu preukázateľnou formou u organizátora. Reklamácia účastníka je vždy individuálne posudzovaná. Organizátor reklamáciu prešetrí v lehote do 30 dní a účastníkovi oznámi stanovisko písomnou formou. Opodstatnene reklamované nedostatky, budú odstránené podľa možností organizátora bezodkladne.

7.4. Menej závažné dôvody, pripomienky alebo nápady môže účastník oznámiť aj elektronickou formou napr. e-mailom na adresu uvedenú v čl. 1 ods. 1.1.

7.5. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré nemajú pôvod u neho, prípadne majú pôvod u účastníka.

 

8. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

8.1. Účastník poskytuje organizátorovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné, nutné pre bezproblémové vybavenie prihlášky, poprípade údaje, ktoré budú uvedené na účtovných a vzdelávacích dokladoch.

8.2. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov. Pred odoslaním registračného formulára Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Účastník súhlasí, že pre získanie certifikátu o absolvovaní webinára alebo osvedčenia/potvrdenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť tieto VOP a osvedčenie, potvrdenie alebo certifikát mu bude vydaný až po uhradení celej ceny webinára/kurzu.

9.2. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví účastníka webinára/kurzu, ktoré vznikli počas webinára/kurzu.

9.3. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke  www.edusteps.sk.

9.4. Ak sa niektorý článok, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie VOP stane neplatným, alebo neúčinným platí, že tento článok, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie je úplne oddeliteľné od ostatných článkov, alebo od ostatnej časti článku predmetného dokumentu a teda ostatné ustanovenia VOP zostávajú naďalej v plnej platnosti a účinnosti.