Aktualizačné vzdelávanie pre ZŠ

Aktualizačné vzdelávania prebiehajú v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách podľa nižšie uvedeného harmonogramu alebo podľa dohody. Sú určené pre celé pedagogické kolektívy. V cene vzdelávania je zahrnuté vypracovanie povinnej dokumentácie podľa platnej legislatívy, lektorovanie a nahrávka zo vzdelávania.

Cena za 2-hodinový program (kurikulum, inklúzia, profesijný rozvoj) / 3-hodinový program (digitalizácia) závisí od počtu pedagogických zamestnancov. Pri prezenčnom vzdelávaní cena dohodou.                           

V školskom roku 2023/2024 sme pre Vás pripravili ponuku aktualizačných vzdelávaní podľa odporúčaní MŠVVaM SR zverejnenými v Sprievodcovi školským rokom 2023/2024.

do 5 PZ – 70€

do 10 PZ – 130€

do 20 PZ – 240€

do 30 PZ – 320€

do 40 PZ – 360€

nad 40 PZ – 400€

(ceny sú s DPH)

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Umelá inteligencia
vo vyučovaní I.

Anotácia programu:

Umelá inteligencia sa stáva súčasťou každodenného života, vrátane vzdelávania. Školstvo potrebuje s touto zmenou pracovať a profitovať z toho, čo ponúkajú nové technológie. Zároveň je potrebné žiakov pripraviť na to, čo tieto technológie znamenajú pre osobný aj pracovný život a ako s nimi bezpečne a zmysluplne zaobchádzať. Na túto zmenu by sa mali pripraviť aj učitelia a včas zareagovať, aby sa čo najrýchlejšie udomácnili v role prieskumníkov, ktorí vstupujú na územie neznámej krajiny. V poslednej dobe veľkú pozornosť vzbudzuje aj aplikácia ChatGPT, s ktorou sa naučíme pracovať. 

Najbližší termín realizácie:

13.06.2024 (15:00 – 17:00)

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Metódy aktívneho učenia sa
žiakov

Anotácia programu:

Aktívne učenie sa je zjednodušene povedané, všetko to, čo robí žiak v triede okrem pasívneho počúvania učiteľovho vysvetľovania. Pedagóg je v tomto prípade pomocníkom, ktorý sprevádza procesom učenia. Najdôležitejšie na aktívnom učení sa je však to, že žiaci nielen aktívne pracujú, ale súčasne rozmýšľajú nad tým, čo robia. Ukážeme si zaujímavé aktivizujúce metódy – jigsaw, kooperatívne učenie sa induktívnym spôsobom, mapovanie dôsledkov a príčin, kreatívna matrica, Cornellov systém písania poznámok a ďalšie tipy a námety na aktívne učenia sa žiakov.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Canva a jej využitie v školskej
praxi

Anotácia programu:

Ak tvoríme pre žiakov nové hry, pracovné listy alebo testy, chceme, aby to bolo aj po vizuálnej stránke pre žiakov atraktívne. Grafický nástroj Canva ponúka množstvo možností ako si prácu uľahčiť a pritom vytvoriť krásne vzdelávacie materiály. Na vzdelávaní sa budeme venovať základným princípom dizajnu a základným elementom grafického nástroja, príprave zdrojov, práci s knižnicou grafických šablón a ich editácií. Materiály a učebné zdroje vytvorené v Canve sa dajú jednoducho editovať, štruktúrovať do priečinkov a zdieľať prostredníctvom  vytvoreného linku.  

Najbližší termín realizácie:

20.06.2024 (15:00 – 17:00)

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills –
komunikácia

Anotácia programu:

Na vzdelávaní sa budeme venovať základom správnej komunikácie, významu verbálnej a neverbálnej komunikácie, jednotlivým fázam komunikácie a na akých úrovniach komunikácia prebieha. Nevynecháme ani problémy v komunikácii a prečo z nesprávnej komunikácie vznikajú konflikty. Ukážeme si, aké je dôležité vedieť správne klásť otázky, aby sme nimi poznali svojich žiakov a zároveň ich takto riadili. Poukážeme na rozdiely pozitívnej a negatívnej komunikácie a v neposlednom rade sa budeme zaoberať aj argumentáciou.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills –
spätná väzba

Anotácia programu:

Spätná väzba je balík cenných údajov, ktorý nám pomáha korigovať cestu vpred. Zároveň je dôležitým nástrojom riadenia a udržania výkonu, či už medzi vedením školy a učiteľmi, medzi učiteľmi navzájom alebo medzi učiteľmi a žiakmi. Pozrieme sa na to, aké sú zásady dávania spätnej väzby, prečo je spätná väzba v rozhovore dôležitá a akým spôsobom používať spätnú väzbu ako rozvojový nástroj. Vysvetlíme si rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou, ako načasovať spätnú väzbu a zároveň ako ju vedieť  prijímať. 

Najbližší termín realizácie:

   podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Rozvíjanie soft skills – 
riešenie konfliktov

Anotácia programu:

Na vzdelávaní sa budeme venovať tomu ako viesť korektné rozhovory so svojimi kolegami, prípadne s rodičmi žiakov v napätých a záťažových situáciách. Konflikty sú bežnou súčasťou fungovania každého kolektívu. Nevyhneme sa im ani v školskom prostredí. Pozrieme sa na to, ako konflikt vzniká, ako im predchádzať a ako ich riešiť, aby sme boli nestranní, pragmatickí, spravodliví a ako byť fér aj napriek tomu, že okolie férovo nehrá. Posilníme si kompetenciu byť silným lídrom, ktorý má situáciu napriek náročnej situácii pod kontrolou. 

Najbližší termín realizácie:

23.05.2024 (16:00 – 18:00)

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Tvorenie didaktických hier pomocou šablón PowerPointu

Anotácia programu:

Vzdelávanie je zamerané na posilnenie digitálnych kompetencií učiteľa. PowerPoint zvyčajne používame na tvorbu prezentácií. Na vzdelávaní si ukážeme ďalšie možnosti, ktoré ponúkajú šablóny PowerPointu a ako môže učiteľ pripraviť pútavý zážitkový výučbový materiál, ktorý zaujme žiakov a pomocou ktorého osvojovanie nového učiva bude zároveň hrou. Učiteľ sa naučí vytvárať a pripravovať didaktické hry – pexeso, koleso šťastia, bludisko, milionár, jeopardy, let balónom, aukcia, piškôrky, fotoflash … Všetky šablóny sú súčasťou vzdelávacieho materiálu, ktorý obdrží učiteľ po vzdelávaní.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Projektové
vyučovanie I.

Anotácia programu:

Jednou z kľúčových metód pri zavádzaní inkluzívnej školy je projektové vyučovanie. Táto metóda dáva každému žiakovi šancu, učiť sa spôsobom, ktorý je pre neho najprirodzenejší a rovnako zvyšovať si vlastné kompetencie riešením reálnych životných úloh. Budeme hovoriť o základných princípoch a cieľoch projektového vyučovania, ako implementovať projektovú metódu do pedagogickej praxe, v čom spočíva zmena postavenia učiteľa a žiaka, aké sú fázy projektu a ako pripraviť vyučovaciu hodinu prostredníctvom projektového vyučovania, tak, aby bola pre žiaka zmysluplná.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Projektové
vyučovanie II.

Anotácia programu:

Skupinové vyučovanie je jednou z koncepcií inkluzívneho vzdelávania, ktoré je veľmi prínosné a je protikladom klasického riadenia vyučovacieho procesu. Výsledky prieskumov z praxe ukazujú, že organizovať žiakov do skupín, v ktorých pracujú, nestačí. Aby skupinové vyučovanie malo požadovaný efekt, mali by sme poznať jeho podstatu, ako vytvárať skupiny, ako učiť v skupinách alebo aké úskalia môžeme očakávať. Učiteľ sa zoznámi s metódami STAD, TGT, Mozaikou… Dôležitou súčasťou je aj evalvácia a alternatívne spôsoby hodnotenia žiaka, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou vyučovania.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Kvízy a ich využitie vo
výchovno-vzdelávacom procese

Anotácia programu:

Najatraktívnejšie digitálne aplikácie vo výučbe z pohľadu žiaka sú online kvízy. Prax nám ukazuje, že nahradenie písomnej práce v papierovej forme digitálnym kvízom znamená vtiahnuť žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu, zvýšiť jeho motiváciu a zmeniť bežnú hodinu na zážitok a radosť z poznávania. Na vzdelávaní si ukážeme ako pripraviť kvízy v aplikáciách Quizizz, Quizlet  a GoConqr, ako ukladať a získavať výsledky žiakov, naučíme sa základné pojmy v angličtine a pozrieme sa na ďalšie zaujímavé možnosti využitia kvízov.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Tvorenie interaktívnej prezentácie a elektronický poznámkový zošit

Anotácia programu:

Balík Office 365 je pre učiteľov bezplatný. Obsahuje niekoľko zaujímavých online nástrojov, ktoré vie učiteľ využiť vo svojej praxi. S prezentačným nástrojom SWAY dokážeme vytvárať rýchle a jednoduché prezentácie, bulletiny zo školských akcií, prípadne prenášať obsah učiva do vizuálne zaujímavej prezentácie. Pomocou nástroja MS Forms pripravíme rýchle kvízy a úlohy, ktoré sa automaticky vyhodnotia a získame tak okamžitý prehľad o úspešnosti žiakov. Ďalším nástrojom je ONE NOTE – digitálny interaktívny zošit, ktorý poskytuje viaceré možnosti využitia.

Najbližší termín realizácie:

20.06.2024 (16:00 – 18:00)

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Stratégie riešenia
problémového správania

Anotácia programu:

Vzdelávanie poukazuje na význam funkčného behaviorálneho prístupu v riešení problémového správania u detí a žiakov so ŠVVP. Cieľom vzdelávania je prejsť spôsoby správneho definovania prejavov problémového správania a najčastejších funkcií, ktoré sú dôležité pre stanovenie efektívnych stratégií. Učitelia sa oboznámia s ABC analýzou správania, funkciami správania a základnými princípmi, ktoré ovplyvňujú výskyt nežiadúceho správania. Budeme sa venovať aj proaktívnym stratégiám s cieľom eliminovať výskyt problémového správania.

Najbližší termín realizácie:

18.06.2024 (16:00 – 18:00)

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Kritické myslenie v
školskej praxi I.

Anotácia programu:

Kriticky myslieť znamená čo najbližšie sa priblížiť pravdivej realite. Učiť našich žiakov kriticky myslieť je jednou z najväčších výziev nášho vzdelávacieho systému v dnešnej dobe plnej dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií. Ukážeme si základné metódy kritického myslenia a ako ich implementovať do každodennej školskej praxe. Predstavíme si niekoľko užitočných platforiem – checkbot,konspiratori.sk, blbec.online… a niekoľko zaujímavých nástrojov – tineye.com, google images…, ktoré môžu žiakom pomôcť uchopiť každú informáciu kriticky a zodpovedne.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Kritické myslenie v 
školskej praxi II.

Anotácia programu:

Druhá časť aktualizačného vzdelávania je o overovaní a kritickom posúdení informácií v online prostredí, ale aj v bežnom živote. Žiaci, ktorí sa naučia kriticky myslieť, majú sklon byť pozornejší a rozhľadenejší. Na vzdelávaní si ukážeme ďalšie metódy a stratégie rozvoja kritického myslenia žiakov, budeme sa zaoberať možnými prienikmi aplikácie metód rozvoja kritického myslenia naprieč vzdelávacím systémom, predmetmi a ročníkmi. Opäť neobídeme ani užitočné online nástroje, ktoré tému kritického myslenia pomôžu učiteľovi zatraktívniť a môžu urobiť z hodiny zážitok a potešenie.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Moderné trendy v hodnotení a skúšaní

Anotácia programu:

Spätná väzba je jeden z najlepších spôsobov ako zlepšovať pozitívnu klímu v triede, výsledky práce žiakov, odstraňovať pracovné zlozvyky a motivovať žiakov k pokroku a posunom. Hodnotenie v našich školách sa však častokrát redukuje na klasifikáciu známkami, ktorá je síce potrebná, ale určite nie je jedinou formou hodnotenia. Na vzdelávaní si ukážeme aký pozitívny vplyv majú alternatívne formy hodnotenia na výkon žiaka a kedy je vhodné takéto hodnotenie používať. Nezabudneme ani na pozitívny význam a dôležitosť sebahodnotenia žiakov a autoevalváciu vlastnej práce.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Kurikulum – premena tradičnej
školy

Anotácia programu:

Obsahom vzdelávania je definovať pojem kurikulum a poukázať na význam transformácie národného kurikula pri premene tradičnej školy na školu 21. storočia. Zároveň odpovedá na otázky: koho, prečo, v čom, ako, kedy, za akých podmienok a s akými očakávaniami budeme vzdelávať. Cieľom aktualizačného vzdelávania je zdôrazniť dôležitosť kurikula pri plánovaní a realizácii profesijného rozvoja učiteľa a pri stanovení si cieľov sebarozvoja. Súčasťou vzdelávania sú ukážky dobrej praxe, ktoré súvisia so zmenami používaných metód a foriem vo výchovno-vzdelávacom procese.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Inkluzívne vzdelávanie
v praxi

Anotácia programu:

Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na základné objasnenie konceptu inkluzívnej školy. Ako na škole vytvoriť vhodné prostredie inkluzívnej školy, aké sú predpoklady a požiadavky na aplikáciu inklúzie v školách, aké sú požiadavky na obsah a formu výučby a čo sa očakáva od učiteľa v inkluzívnej škole. Ukážeme si, že inkluzívne vzdelávanie neznamená “len” integrovať žiakov so ŠVVP alebo marginalizovaných skupín do bežnej triedy, ale nastaviť učebné prostredie tak, aby sa každý žiak v škole cítil bezpečne a mohol naplno rozvinúť svoj potenciál.

Najbližší termín realizácie:

19.06.2024 (16:00 – 18:00)

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Škola
21. storočia I.

Anotácia programu:

Škola 3. tisícročia by mala byť školou zážitkovou, interaktívnou a v neposlednom rade aj kooperatívnou. Cieľom vzdelávania je získať nové vedomosti a zručnosti pri realizácii zážitkového vyučovania a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov prostredníctvom moderných prístupov a online nástrojov. Cez praktické aktivity sa učiteľ naučí vytvárať kvízy na platforme Kahoot, tvoriť interaktívne úlohy cez aplikáciu Educaplay, spozná čaro rozšírenej reality, naučí sa vytvárať puzzle v prostredí Jigsawplanet a zdieľať učebné materiály cez online nástenku – Padlet.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Ako motivovať žiakov počas vyučovania

Anotácia programu:

lAko udržať pozornosť žiaka a zvýšiť jeho motiváciu počas vyučovania? Ako vzdelávať tak, aby sa žiak nenudil a nebol len pasívnym poslucháčom na hodine? Toto sú časté otázky, na ktoré sa pokúsime počas vzdelávania odpovedať ukážkami praktických aktivít. Ukážeme si rôzne tipy úloh na zvýšenie motivácie žiakov – energizery, didaktické hry s využitím QR kódov… Predstavíme si aj zaujímavé výučbové platformy, ktoré môžu učitelia počas hodín využívať. V neposlednom rade budeme hovoriť aj o medzigeneračnej priepasti.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Ako pomôcť žiakom učiť sa a
zvládať stres

Anotácia programu:

Učenie nás sprevádza po celý život. Porozumieť jeho významu a poznať možnosti učenia sú nevyhnutným predpokladom pre úspešný štart do života. Žiak by mal poznať seba samého, učiteľ jeho učebné štýly a preferencie. Len vtedy si žiak dokáže osvojiť taký spôsob učenia, ktorý bude efektívny a bude mať pozitívny vplyv na jeho výsledky. Budeme sa venovať rôznym metódam podporujúcim učenie sa, ale aj ako vytvoriť emocionálnu pohodu a ako pracovať so stresom. Nebudú chýbať ani praktické aktivity, rady tipy a nápady ako pomôcť žiakom pri učení sa.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Bezpečnosť v online
priestore

Anotácia programu:

V dnešnej dobe je prístup na internet jednoduchší než kedykoľvek predtým. Žiaci vyhľadávajú informácie na internete, kontaktujú sa a komunikujú so svojimi kamarátmi cez sociálne siete, pracujú na počítači – vytvárajú kvízy, projektové zadania, zúčastňujú sa videokonferencií, či hrajú rôzne hry. V online priestore na nich striehne veľa nástrah, na ktoré by sme ich mali ako učitelia pripraviť. Cieľom vzdelávania je minimalizovať riziká digitálneho priestoru v školskom prostredí a prehĺbiť digitálne kompetencie učiteľa v bezpečnom užívaní online priestoru.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Čo by mal učiteľ vedieť
zo zákona o PZ/OZ

Anotácia programu:

Zákonu o pedagogických zamestnancoch by mal rozumieť každý pedagóg. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa v ňom vieme orientovať. Vzdelávanie je spracované jednoduchou zrozumiteľnou formou a je venované najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú pracovno-právnych vzťahov, profesijného rozvoja, aktualizačných vzdelávaní, inovačných vzdelávaní, atestácií a zmien v zákone od 01.01.2022. Cieľom vzdelávania je obnoviť znalosti a vedomosti v oblasti práce a postavenia pedagogického a odborného zamestnanca v rámci platnej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Portfólio pedagogického
zamestnanca

Anotácia programu:

Čoraz častejšie sa stretávame v školskom prostredí s pojmom “portfólio pedagogického zamestnanca” Nie všetci však presne vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas vzdelávania sa budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si ukážeme aké dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si profesijné portfólio. Cieľom vzdelávania je posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľa v tvorbe a príprave portfólia ako základu plánovania profesijného rastu.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody 

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Plán profesijného
rozvoja

Anotácia programu:

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Na vzdelávaní si ukážeme ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť zmysluplný ročný plán vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú ilustračné ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb. Vzdelávanie je určené tým, pre ktorých profesijný rozvoj nie je formalitou. Jeho cieľom je získať nové vedomosti v oblasti platnej školskej legislatívy.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: profesijný rozvoj (2 hodiny)

Atestačné
portfólio

Anotácia programu:

Atestačné portfólio je pojem, ktorý dnes intenzívne rezonuje medzi učiteľmi a odbornými zamestnancami. Počas vzdelávania budeme hovoriť o kľúčových učiteľských kompetenciách a profesijných štandardoch PZ/OZ vydaných MŠVVaŠ SR a ako súvisia s tvorbou atestačného portfólia. Ukážeme si štruktúru atestačného portfólia, ako do neho zaraďovať relevantné dôkazy a aké zmeny priniesol zákon o PZ/OZ. Na vzdelávaní odprezentujeme dôkazy z pedagogickej praxe k jednotlivým oblastiam a kompetenciám atestačného portfólia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Metódy a nástroje
pedagogickej diagnostiky

Anotácia programu:

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík žiaka, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je nevyhnutnou učiteľskou kompetenciou pri nastavovaní učebného prostredia pre každého individuálneho žiaka. Počas vzdelávania si ukážeme konkrétne príklady pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp , rodinnej anamnéze a dôležitosti a význame vytvárania žiackeho portfólia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Prevencia a eliminácia prejavov
šikanovania

Anotácia programu:

Šikana nepatrí do škôl ani do života našich žiakov, žiaľ sa s ňou v školskej praxi stretávame pomerne často. Cieľom vzdelávania je pomôcť učiteľovi zorientovať sa v tejto problematike a obnoviť si kompetencie v prevencii šikany na školách, jej odhaľovaniu a riešeniu problémových situácií. Pozrieme sa na najčastejšie motívy agresívneho správania, základné princípy problémového správania so zameraním na šikanu v školách, metódy eliminácie problémového správania a šikany, ako pracovať so skupinou, triedou pri prevencii a ako monitorovať klímu v triede za účelom prevencie a odhaľovania šikany.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire I.

Anotácia programu:

Softvér ActivInspire v sebe skrýva potenciál, o ktorom mnohí pri bežnom používaní interaktívnej tabule ani netušíme. Cieľom vzdelávania je prehĺbiť a získať nové vedomosti a zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou s využitím softvéru ActivInspire. Na vzdelávaní sa budeme krok po kroku venovať základom práce so softvérom, zoznámime sa s jednotlivými nástrojmi, naučíme sa využívať Knižnicu zdrojov, ukážeme si najviac využívané AKCIE – tvorenie pexesa, či mozaiky. Pozrieme sa na prácu so zvukovými súbormi a videom a možnosti úpravy jednotlivých objektov pomocou zmeny ich vlastností.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire II.

Anotácia programu:

Vzdelávanie prináša ďalšie možnosti využitia softvéru ActivInspire. V rámci vzdelávania budeme vytvárať komplexné flipcharty s prepojením a využitím viacerých funkcií programu. Zoznámime sa s ďalším nástrojom – magickým atramentom a ukážeme si možnosti jeho využitia. Nevynecháme ani ďalšie vlastnosti objektov, budeme pracovať s KONTAJNEROM a prepájať jednotlivé nástroje na vytváranie pokročilých aktivít. Súčasťou vzdelávania sú praktické aktivity a úlohy – krížovky, výukové kartičky, hľadanie slov, časová os, Vennov diagram a mnohé ďalšie, ktoré oživia vyučovacie hodiny.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Digitálne únikové
hry

Anotácia programu:

Chcete zmeniť bežný výklad učiva na pútavé dobrodružstvo a objavovanie? Je vašim pedagogickým cieľom nasmerovať žiaka k aktívnej samostatnej práci, k objavovaniu, vyhľadávaniu informácií a k vytváraniu trvalej pamäťovej stopy? Tvorba digitálnych únikových hier pomocou digitálnych nástrojov Flippity, Prezi a Google prezentácie je cestou k naplneniu týchto cieľov. Ukážeme si ako vytvoriť zaujímavú únikovú hru tak, aby to zvládol každý učiteľ. Prechod z miestnosti do miestnosti, odomykanie zámkov pomocou objavených kľúčov a zábavné učenie hrou prinesie zaručený úspech.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Emocionálna inteligencia a sociálne zručnosti

Anotácia programu:

Emocionálna inteligencia determinuje rôzne stránky nášho života ako aj komunikáciu s inými ľuďmi, naše správanie, riešenie rôznych situácií, vyjadrovanie a spôsob nadväzovania kontaktov. Pripisuje sa jej veľký význam v kľúčových oblastiach a je nesmierne dôležitá aj v školskom prostredí.  Rovnako na budovanie a udržiavanie priateľstiev dieťa potrebuje celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa nikto nenarodí. Vyvíjajú sa postupne a pomaly. Cieľom vzdelávania je spoznať aspekty emocionálnej inteligencie a využiť ich v prospech učenia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Využitie nástrojov
MS Teams I.

Anotácia programu:

Posilnenie zručností na vedenie dištančného vzdelávania je nevyhnutným predpokladom profesijného rozvoja učiteľa v digitálnej oblasti. Prostredníctvom vzdelávania pripravíme učiteľa na výnimočné situácie ale aj bežné zvládanie dištančného vyučovania. Predstavíme si prostredie aplikácie MS Teams – ako komunikovať so žiakmi, ako viesť vyučovaciu hodinu v online priestore, ako si vytvoriť triedy a priraďovať úlohy, ako naplánovať a zorganizovať hodinu, ako kontrolovať dochádzku,  aktivovať čakáreň, či ďalšie tipy na prácu s aplikáciou. 

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Využitie nástrojov
MS Teams II.

Anotácia programu:

Vzdelávanie je určené pre učiteľov, ktorí už majú základné skúsenosti s aplikáciou. Budeme sa venovať možnostiam zdieľania obrazovky a priraďovaniu úloh cez externé aplikácie. – Kahoot, Prezi, Youtube… Ukážeme si možnosti práce s Whiteboard – tabuľou a ako si zorganizovať prácu počas online hodiny. Naučíme sa tvoriť kvízy, pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť hlasovanie počas online hodiny, či skontrolovať odovzdané úlohy. Nebudú chýbať aj ďalšie tipy a triky, ktoré uľahčia učiteľovi prácu v aplikácii MS Teams a skvalitnia výchovno-vzdelávací proces.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Digitalizácia učebného
obsahu I.

Anotácia programu:

Príprava a tvorba digitálneho výučbového materiálu je zručnosť, ktorá je nevyhnutná pri transformácii školského kurikula a charakterizuje moderného učiteľa 21.storočia. Počas vzdelávania si ukážeme ako pracovať v zaujímavom digitálnom nástroji GoConqr – príprava flash kariet, pojmových máp, kvízov a prezentácií a ich vzájomné prepájanie na tejto platforme. V druhej časti si ukážeme prácu na platforme Liveworksheets, v ktorej si učitelia môžu pripraviť vizuálne a zážitkovo zaujímavé pracovné listy na hodnotenie žiakov, opakovanie učiva alebo na motiváciu do novej učebnej témy.

Najbližší termín realizácie:

       podľa dohody

oblasť: digitalizácia (3 hodiny)

Digitalizácia učebného
obsahu II.

Anotácia programu:

Pokračovanie vzdelávania, ktoré posilňuje kompetencie učiteľa v digitálnej oblasti. Budeme sa venovať tvorbe digitálneho výučbového obsahu pomocou digitálneho nástroja: Learningapps – ide o novú generáciu z aplikácií, ktorá bola vyvinutá priamo pre potreby a podporu učiteľov na tvorenie interaktívnych úloh. Nástroj, ktorý vás prekvapí variabilitou využitia malých interaktívnych jednotiek, ktoré zaujímavo dopĺňajú mozaiku bežnej vyučovacej hodiny. Naučíme sa tvoriť obľúbenú hru – Milionára, Konské dostihy, zvukové pexeso, doplňovačky, spájačky a ďalšie interaktívne úlohy.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Pozitívna klíma
v triede

Anotácia programu:

Klímu školy a triedy môžeme charakterizovať ako “srdce a dušu školy”. Každý učiteľ vie, že to nie je len fráza, ale nevyhnutný predpoklad úspešného, radostného a motivujúceho učenia sa. Preto je dôležité poznať aká je klíma v triede, či v celej škole. Ako to zistiť? Zisťujeme túto skutočnosť v triede, v ktorej učíme? Cieľom vzdelávania je predstaviť učiteľom užitočné nástroje na meranie klímy v triede. Zároveň si pedagógovia obnovia kompetencie potrebné na túto činnosť a osvoja si základné zásady tvorby pozitívnej klímy v triede, v ktorej pedagogicky a výchovne pôsobia.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Teambuilding pre kolektív
učiteľov

Anotácia programu:

Teambuilding je metóda, ktorá prináša do kolektívov pozitívnu komunikáciu, dôveru, vzájomné bližšie spoznanie sa, motiváciu splniť spoločný cieľ a vzájomnú empatiu. Prostredníctvom praktických aktivít vytvoríme pozitívnu klímu v kolektíve, ktorá vyššie zmienené faktory podporuje. Zároveň vzdelávaním podporíme inklúziu v kolektíve učiteľov, ktorá je predpokladom úspechu pri výchove a vzdelávaní. Zlepšime si vzájomnú komunikáciu, zvýšme kreativitu, posilnime si kompetenciu riešiť problémy a popracujme na zvýšení motivácie v príjemnej atmosfére.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na I.stupni ZŠ

Anotácia programu:

Vedieť čítať a písať patrí medzi základné ľudské zručnosti už od nepamäti. Avšak zatiaľ, čo v minulosti stačilo žiakovi rozvíjať iba tieto zručnosti, dnes tomu tak ie je. Žiaci sa dennodenne stretávajú s množstvom informácií, ktoré ich nútia nielen textu porozumieť, ale ho aj analyzovať a posúdiť jeho faktickosť. Vhodnou formou na 1.stupni ZŠ  je integrované projektové vyučovanie, ktoré prepája jazykovú, slohovú a literárnu zložku. Rovnako dôležité je v škole vytvoriť podnetné čitateľské prostredie, ktoré žiakov motivuje k čítaniu a práci s textom.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Metódy a stratégie rozvíjania
čitateľskej gramotnosti

Anotácia programu:

Rozvinutá čitateľská gramotnosť je nevyhnutným predpokladom všeobecnej gramotnosti u žiakov a ich školskej úspešnosti. Digitálny vek priniesol úpadok záujmu o čítanie u mladej generácie. je náročné pripraviť učebné prostredie, ktoré by motivovalo žiakov k čítaniu. Existujú však metódy a formy výučby, aby sme to dokázali. Rovnako dôležité pre učiteľa sú stratégie, ktoré využíva na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov. Predstavíme si viaceré z nich: SQ3R, SQ4R, 3-2-1, KWL, PLAN, PROR, PQRST, RAP, REAP a povieme si o dôležitosti ich striedania.

Najbližší termín realizácie:

25.06.2024 (16:00 – 18:00)

oblasť: inklúzia (2 hodiny)

Storytelling – príbehy a ich
význam vo vyučovaní

Anotácia programu:

Storytelling neznamená len rozprávanie príbehov, je to aj spôsob komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi. Existuje od nepamäti a je pevnou súčasťou ľudskej civilizácie. Príbehy nám pomáhajú pochopiť okolitý svet, rozvíjajú všeobecnú gramotnosť človeka, jeho kritické myslenie, komunikačné zručnosti a kreativitu. Je to metóda, ktorú učiteľ môže používať od MŠ až do dospelosti svojich študentov. Ukážeme si tradičné techniky storytellingu, ale aj tie ktoré sú kombinované s digitálnymi technológiami tak, aby žiaci získali zručnosti na nahrávanie, editáciu, zdieľanie a prezentáciu svojich príbehov.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Mediálna gramotnosť v
školskej praxi

Anotácia programu:

Vplyv médií na človeka je enormný už od útleho detského veku. je dôležité vedieť spracovať množstvo informácií, ktoré vnímame z médií a každú informáciu kriticky prehodnotiť. Čo to znamená byť mediálne gramotný? Aký je vplyv médií na život človeka? Akým spôsobom média pracujú? Ako zobrazujú realitu? Ako rozvíjať mediálnu gramotnosť u žiakov? Ukážeme si praktické aktivity a metódy, ktoré dávajú odpovede na tieto otázky a spôsoby ako ich môžeme využívať vo výchovno-vzdelávacom procese. Zároveň si povieme v ktorých predmetoch je vhodné aplikovať túto prierezovú tému.

Najbližší termín realizácie:

podľa dohody

oblasť: kurikulum (2 hodiny)

Finančná gramotnosť
v ZŠ

Anotácia programu:

Finančná gramotnosť je prierezová téma, ktorá by mala byť uplatňovaná naprieč všetkými vzdelávacími oblasťami a predmetmi. Viesť žiakov k zodpovednému správaniu pri spravovaní financií a ochrane vlastnej finančnej situácie je jeden z hlavných cieľov vzdelávania. Ukážeme si aké je miesto finančnej gramotnosti v systéme vzdelávania, ako a kde ju učiť v jednotlivých predmetoch a predstavíme si zaujímavé aktivity na implementáciu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu a ako viesť žiakov k zodpovednosti pri spravovaní vlastných financií. Vzdelávanie je plné praktických aktivít.

Najbližší termín realizácie:

23.05.2024 (16:00 – 18:00)