Naši lektori

zakladateľka organizácie, odborný garant, lektor

PaedDr. Katarína Hvizdová

Pedagogička, ambasádorka programu eTwinning, členka programu Microsoft Innovative Educator Expert


Vyštudovala elementárnu pedagogiku pre prvý stupeň základnej školy a anglický jazyk. Pracovala ako učiteľka základnej školy vo Svidníku, kde učila anglický jazyk, informatiku a nadaných žiakov. V roku 2019 založila OZ Edusteps, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mládeže a dospelých a inovatívnymi prístupmi vo výchovno-vzdelávacom procese. V súčasnosti je riaditeľkou OZ Edusteps  a odborným garantom vzdelávacích programov. Zaoberá sa najmä implementovaním moderných metód a informačných technológií do vyučovania.  Pri svojej práci používa alternatívne vzdelávacie metódy so zameraním na učenie zážitkom, modelové situácie a praktické tréningy. Zároveň je dlhoročnou ambasádorkou programu eTwinning, v ktorom vedie kurzy, workshopy, semináre a webináre na národnej aj medzinárodnej úrovni, je absolventkou Komenského inštitútu a lektorkou Akadémie vzdelávania. Vo voľnom čase rada číta, chodí do prírody, športuje a venuje sa kreatívnym činnostiam.

lektor

Mgr. Zuzana Diová

Pedagogička, tvorca učebných materiálov a vzdelávacích didaktických obsahov


Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite. Pracuje ako učiteľka anglického jazyka na 1. aj 2. stupni v Prešove na Základnej škole Važeckej. Neustále na sebe pracuje a vzdeláva sa v nových metódach a spôsoboch vyučovania. Svoje skúsenosti s online vyučovaním spracovala aj do svojej práce NOPS (Najlepšie odborné a pedagogické skúsenosti). Aktívne sa zapája do rôznych projektov, ako napr.: organizovanie letných táborov, jarných a letných škôl, skúšanie nových metód vyučovania momentálne Jolly Phonics v 1. ročníku. Tento školský rok je jednou z účastníkov IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa LEAF) a snaží sa zmeniť svoj spôsob vyučovania na viac zážitkové a kooperatívne. Vo voľnom čase rada športuje, číta a tvorí digitálny vzdelávací obsah pre svoju fb stránku Creative Teachers a online databázu Nadácie ZSE (Výnimoční učitelia).

zakladateľ organizácie,koordinátor vzdelávacích programov

Mgr. Martin Kuľha

Pedagóg, člen programu Microsoft Innovative Educator Expert, projektový manažér a tvorca vzdelávacích obsahov


Vyštudoval dejepis a občiansku náuku. Dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Zemplínskych Hámroch, kde okrem riadiacich povinností učil dejepis a anglický jazyk. Je spoluzakladateľom OZ Edusteps, v ktorom má na starosti najmä organizačnú a projektovú zložku. Je zodpovedný za koordinovanie vzdelávacích programov a vnútornú dokumentáciu organizácie. Je vynikajúcim lektorom v oblasti riadenia a managmentu, komunikačných zručností a zavádzaní moderných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zaoberá sa históriou, má rád prírodu a vo voľnom čase veľa športuje. Medzi jeho silné stránky patrí komunikatívnosť, dobrosrdečnosť a ochota pomôcť.

lektor

Mgr. Vladimíra Kamhalová

Pedagogička, tvorca učebných materiálov a vzdelávacích didaktických obsahov

 Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry na filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobí na Gymnáziu Trebišovská v Košiciach, kde vyučuje slovenčinu, angličtinu a anglickú literatúru. Odmalička je veľkou milovníčkou literatúry, preto sa aj vo svojej pedagogickej praxi zameriava na zatraktívnenie čítania a na metakognitívne čitateľské stratégie, ktoré zdieľa aj na Instagrame @ucitelka_slovenciny. Je absolventkou ročného programu Komenského inštitútu, kde vďaka svojmu projektu zameranom na čitateľskú gramotnosť napísala metodickú príručku čitateľských stratégií s názvom Medzi riadkami. Rada vymýšľa a hľadá nové moderné spôsoby vyučovania, do svojej výučby vnáša používanie rôznych aplikácií, či AI. Voľný čas trávi väčšinou čítaním dobrej knihy, ktorú si vychutnáva so šálkou voňavej kávy.

lektor

Michaela Stehlíková, DiS.

Pedagogická asistentka, spoluzakladateľka FB, IG skupiny – Asistenti učiteľov, inkluzionistka, športový odborník

Vďaka rozmanitosti kultúr, ľudí, krajín a životných štýlov, ktoré spoznala ako medzinárodná hokejová rozhodkyňa s 20-ročnou praxou a skúsenosťami z olympiády v Soči 2014, sa jej inklúzia do DNA definitívne vryla. Je absolventkou programu Nadácie pre deti Slovenska “Kto chýba?” – Škola inkluzionistov. Je spoluautorkou “Desatoro pre PA”, ktoré bolo publikované v knihe “Pedagogický asistent v ZŠ”. Spolupracuje s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže ako členka pracovnej skupiny, z dieľne ktorej vznikol Katalóg podporných opatrení ako pomoc pre všetky deti bez rozdielu. Spolupracovala s Nadáciou Volkswagen Slovakia, prostredníctvom ktorej priniesla cez online priestor poznatky o práci asistentov. Svoje pracovné a životné skúsenosti túži odovzdávať deťom, kolegom a najmä pedagogickým asistentom ako podpora v ich ušľachtilej práci. Svoj život si nevie predstaviť bez kníh a pohybu. Najradšej má beh, lyže, bežky, korčule a turistiku.

lektor, koordinátor medzinárodných projektov

Tomáš Hvizd

Študent Technickej univerzity v Košiciach – komerčná logistika

Vyštudoval anglické bilingválne gymnázium v Košiciach a momentálne pokračuje v štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach odbor komerčná logistika. Má vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti. Hovorí viacerými cudzími jazykmi, čo mu výrazne pomáha pri organizovaní medzinárodných projektov. Počas strednej školy absolvoval niekoľko programov Erasmus+, ktoré mu pomohli vytýčiť si svoje ciele. Zaujíma sa o globálne výzvy, zúčastnil sa súťaže CREATE AND CONTROL, v ktorej každý tím predstavoval jeden štát riadený štyrmi politickými stranami. Účastníci mal možnosť nasimulovať rôzne globálne udalosti, krízy, výzvy v oblasti správy verejných vecí ako aj národné a medzinárodné problémy.Tieto dve úrovne projektu umožnili účastníkom zažiť povahu domácej aj medzinárodnej politiky. Lektorovať začal už ako študent strednej školy, najmä vzdelávania v oblasti programovania a kódovania. Vo voľnom čase rád cestuje, spoznáva nových ľudí, skateboarduje a lyžuje.

lektor

PaedDr. Radovan Šašala, PhD.

Pedagóg, autor odborných článkov a publikácií, tvorca digitálnych učebných portfólií


Vyštudoval učiteľstvo pedagogiky, hudobného umenia, histórie a taktiež pedagogiku mentálne postihnutých. Aktuálne vyučuje hudobno-teoretické, hudobno-praktické a pedagogické predmety na Strednej odbornej škole pedagogickej v Prešove. Akademický titul PhD získal v roku 2017 v odbore predškolská a elementárna pedagogika s užším zameraním na didaktiku hudobnej výchovy na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom viacerých odborných článkov a publikácií zameraných na využitie digitálnych technológií vo vyučovaní hudobnej výchovy. Taktiež sa venuje tvorbe digitálnych edukačných objektov, digitálnych učebných portfólií a grafickému dizajnu edukačných materiálov.  

lektor

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Vyštxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx