Naši lektori

zakladateľka organizácie, odborný garant, lektor

PaedDr. Katarína Hvizdová

Pedagogička, ambasádorka programu eTwinning, členka programu Microsoft Innovative Educator Expert


Vyštudovala elementárnu pedagogiku pre prvý stupeň základnej školy a anglický jazyk. Pracuje ako učiteľka základnej školy vo Svidníku, kde učí anglický jazyk, informatiku a nadaných žiakov. Je dlhoročnou ambasádorkou programu eTwinning, v ktorom vedie kurzy, workshopy, semináre a webináre na národnej aj medzinárodnej úrovni. V roku 2019 založila OZ Edusteps, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mládeže a dospelých a inovatívnymi prístupmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Je absolventkou Komenského inštitútu a lektorkou Akadémie vzdelávania. Je odborným garantom vzdelávacích programov, ktoré OZ Edusteps ponúka a zaoberá sa najmä implementovaním moderných metód a informačných technológií do vyučovania. Pri svojej práci používa alternatívne vzdelávacie metódy so zameraním na učenie zážitkom, modelové situácie a praktické tréningy. Vo voľnom čase rada číta, chodí do prírody a športuje.

lektor

Mgr. Zuzana Diová

Pedagogička, tvorca učebných materiálov a vzdelávacích didaktických obsahov


Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite. Pracuje ako učiteľka anglického jazyka na 1. aj 2. stupni v Prešove na Základnej škole Važeckej. Neustále na sebe pracuje a vzdeláva sa v nových metódach a spôsoboch vyučovania. Svoje skúsenosti s online vyučovaním spracovala aj do svojej práce NOPS (Najlepšie odborné a pedagogické skúsenosti). Aktívne sa zapája do rôznych projektov, ako napr.: organizovanie letných táborov, jarných a letných škôl, skúšanie nových metód vyučovania momentálne Jolly Phonics v 1. ročníku. Tento školský rok je jednou z účastníkov IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa LEAF) a snaží sa zmeniť svoj spôsob vyučovania na viac zážitkové a kooperatívne. Vo voľnom čase rada športuje, číta a tvorí digitálny vzdelávací obsah pre svoju fb stránku Creative Teachers a online databázu Nadácie ZSE (Výnimoční učitelia).

zakladateľ organizácie,koordinátor vzdelávacích programov

Mgr. Martin Kuľha

Pedagóg, člen programu Microsoft Innovative Educator Expert, projektový manažér a tvorca vzdelávacích obsahov


Vyštudoval dejepis a občiansku náuku. Dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Zemplínskych Hámroch, kde okrem riadiacich povinností učil dejepis a anglický jazyk. Je spoluzakladateľom OZ Edusteps, v ktorom má na starosti najmä organizačnú a projektovú zložku. Je zodpovedný za koordinovanie vzdelávacích programov a vnútornú dokumentáciu organizácie. Je vynikajúcim lektorom v oblasti riadenia a managmentu, komunikačných zručností a zavádzaní moderných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zaoberá sa históriou, má rád prírodu a vo voľnom čase veľa športuje. Medzi jeho silné stránky patrí komunikatívnosť, dobrosrdečnosť a ochota pomôcť.

lektor

Mgr. Peter Pirončiak

Učiteľ odborných predmetov pre marketing, komunikáciu a grafiku

Vyštudoval marketingovú komunikáciu a reklamu na univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 1992 začínal ako majster odbornej výchovy na strednom odbornom učilišti obchodnom. V súčasnosti vyučuje na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Absolvoval individuálny rozvojový program učiteľa LEAF, je absolventom programu Komenského inštitútu a v súčasnosti pôsobí v programoch Experti Komenského inštitútu a Microsoft Innovative Educator Expert. Je autorom niekoľkých úspešných projektov Erasmus+, vďaka ktorým žiaci a učitelia boli na pracovných stážach v Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii a Írsku. Vo voľnom čase rád cestuje, spoznáva nové miesta, fotografuje a vzdeláva sa. V roku 2021 začal pracovať aj ako školský digitálny koordinátor na Hotelovej akadémii. 

lektor

PaedDr. Ivana Bršťáková

Pedagogička, tvorca učebných materiálov a vzdelávacích didaktických obsahov, autor niekoľkých publikácii

Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu na univerzite v Žiline. Päť rokov pôsobila ako učiteľka na Súkromnej strednej odbornej škole a v súčasnosti vyučuje na Obchodnej akadémii v našom hlavnom meste. Zúčastňuje sa mnohých medzinárodných projektov, pričom svoje skúseností spracovala aj v národnom projekte NOPS – najlepšie odborné a pedagogické skúsenosti. Pracovala ako externý lektor pre Akadémiu vzdelávania, kde samostatne pripravovala a lektorovala webinárov ktorých sa venovala najmä didaktike cudzieho jazyka. Vo svojom voľnom čase rada číta a vzdeláva sa, čoho dôkazom je niekoľko slovenských i medzinárodných certifikátov a osvedčení. Svoj čas venuje aj tvorbe učebných materiálov pre individuálne potreby svojich žiakov. Medzi jej publikácie patrí Online English Diary a Language Portfolio. Venuje sa aj našim študentom VŠ, je iniciátorkou a zakladateľkou projektu Učiteľstvo z praxe, ktoré ponúka bezplatné poradenstvo.

lektor, koordinátor medzinárodných projektov

Tomáš Hvizd

Študent Technickej univerzity v Košiciach – komerčná logistika

Vyštudoval anglické bilingválne gymnázium v Košiciach a momentálne pokračuje v štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach odbor komerčná logistika. Má vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti. Hovorí viacerými cudzími jazykmi, čo mu výrazne pomáha pri organizovaní medzinárodných projektov. Počas strednej školy absolvoval niekoľko programov Erasmus+, ktoré mu pomohli vytýčiť si svoje ciele. Zaujíma sa o globálne výzvy, zúčastnil sa súťaže CREATE AND CONTROL, v ktorej každý tím predstavoval jeden štát riadený štyrmi politickými stranami. Účastníci mal možnosť nasimulovať rôzne globálne udalosti, krízy, výzvy v oblasti správy verejných vecí ako aj národné a medzinárodné problémy.Tieto dve úrovne projektu umožnili účastníkom zažiť povahu domácej aj medzinárodnej politiky. Lektorovať začal už ako študent strednej školy, najmä vzdelávania v oblasti programovania a kódovania. Vo voľnom čase rád cestuje, spoznáva nových ľudí, skateboarduje a lyžuje.