Podmienky spracovania odovzdaného materiálu

OneNote zošit vyexportovaný do súboru vo formáte .onepkg

Zošit bude obsahovať:

– vyplnenie metodického listu (nachádza sa vo vzorovom zošite ako strana č.1)

– minimálne 2 strany vzdelávacieho materiálu pre študentov (príprava učiteľa)

– minimálne 2 strany ako pracovné listy pre študentov (ktoré sa môžu rozposlať študentom a do, ktorých môžu študenti písať)

– minimálne 3 rôzne interaktívne prvky v celom zošite (príloha, výtlačok, video, audio, použitie aktívneho stylusu – dotykového pera) – z toho minimálne 1 embedovaný obsah alebo prvok (zdieľanie obsahu z inej webovej stránky pomocou embed kódu alebo iframe kódu, napr. zdieľanie youtube videa vo OneNote zošite)

 

Kritéria hodnotenia: splnenie všetkých podmienok, ktoré musí OneNote obsahovať, celková kreativita učiteľa, prepojenosť s aprobačnými predmetmi a učebnými osnovami.

Upozornenie: odovzdaný OneNote zošit nesmie obsahovať žiadne osobné údaje žiakov ani učiteľov (okrem mena autora zošita)

Podmienka: Váš súhlas s použitím Vašich prác pre účely propagácie a ďalšieho vzdelávania PZ/OZ pre OZ Edusteps a Microsoft (súhlasy sú súčasťou registračného formulára)