INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania I. 

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je prehĺbiť a rozšíriť učiteľské kompetencie v používaní online nástrojov v digitálnom prostredí a tvoriť digitálny výučbový obsah pre deti predškolského veku, na 1. stupni ZŠ a školských kluboch detí.

V rámci vzdelávania sa absolventi naučia používať digitálne vzdelávacie platformy na tvorbu kvízov a interaktívnych výučbových didaktických hier, vytvárať vlastné edukačné príbehy alebo projekty a ako efektívne integrovať hrové aktivity do výučby. Výstupy zo vzdelávania sú digitálne vzdelávacie materiály, ktoré vytvorí účastník inovačného vzdelávania.

Digitálne nástroje: Jigsawplanet, Learningapps, EducaPlay, Storyjumper, šablóny PowerPointu, Kahoot, Quizizz

Cieľovú skupinu inovačného vzdelávania tvoria nasledujúce kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov:

1. Učiteľ

a) učiteľ materskej školy

b) učiteľ prvého stupňa základnej školy

2. Vychovávateľ

3. Pedagogický asistent

4. Školský špeciálny pedagóg


Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín (25 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne)

Vzdelávanie sa uskutoční cez platformu Zoom.


Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením elektronického formulára a papierovej prihlášky, ktorú si uchádzač stiahne vo formáte PDF zo spätného potvrdzujúceho mailu po odoslaní elektronickej prihlášky. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.

Spôsob ukončenia vzdelávania:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie, vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z obsahu vzdelávania.

Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Po úspešnom ukončení vzdelávania si účastník vzdelávania môže uplatniť 3% príplatok v rámci profesijného rozvoja.

Cena za 50 hodinový program: 120€

Žiadame Vás o dôkladnú kontrolu údajov na prihláške. Údaje sú podkladom na vystavenie osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania.

  Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania - 18.03.2024, 14:00 - 19:00

  Inovačné (rozsah 50 hodín)
  Číslo /dátum vydania rozhodnutia o akreditácii: 27/2021 – IV / 21.06.2021

  Osobné údaje

  Bydlisko (trvalý pobyt)

  Dosiahnuté vzdelanie

  Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania (presný názov a sídlo školy, fakulty)

  Súčasné zamestnanie – informácie o škole/školskom zariadení

  Vystaviť faktúru na školu ? *


  Spôsob Platby (* Platí v prípade, že je kurz platený)

  Vyplnením a odoslaním vyplneného registračného formulára beriem na vedomie, že poskytujem svoje osobné údaje spoločnosti EDUSTEPS.
  Sídlo - Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219, za účelom uzavretia a plnenia zmluvy - Viac Tu.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov *

  Súhlas so zasielaním ponúk na vzdelávanie. Viac Tu

  Po registrácii dostanete na Váš email zálohovú faktúru s platobnými údajmi. Faktúra je odoslaná elektronickým systémom.
  Cena - 120 eur