INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Kritické myslenie v školskej praxi

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je osvojiť si učiteľské kompetencie v implementácií metód a prístupov vedúcich ku kritickému zhodnoteniu informácií a textov, rozšíriť zručnosti spojené s rozvojom kritického myslenia žiakov a znalosti ako a kde zaradiť metódy na rozvoj kritického myslenia do výchovno-vzdelávacieho procesu.

V rámci vzdelávania si absolventi posilnia kompetencie v efektívnej argumentácií a práci s informáciami, rozšíria znalosti aktivít cez situácie a úlohy, ktoré nedovoľujú u žiakov používať myšlienkové stereotypy a posilnia si metodologické zručnosti o nástroje a metódy posilňujúce boj proti dezinformáciám. Výstupy zo vzdelávania sú digitálne vzdelávacie materiály, ktoré vytvorí účastník inovačného vzdelávania.


Obsah vzdelávania: procesy rozvíjania kritického myslenia, metódy a stratégie rozvíjania kritického myslenia, test kritického myslenia, nástroje na boj proti dezinformáciám, kladenie otázok, argumentácia, otázky a hĺbkovanie, základy komunikácie


Cieľovú skupinu inovačného vzdelávania tvoria nasledujúce kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov:

1. Učiteľ

b) učiteľ prvého stupňa základnej školy,

c) učiteľ druhého stupňa základnej školy,

d) učiteľ strednej školy,

e) učiteľ základnej umeleckej školy,

f) učiteľ jazykovej školy,

2. Vychovávateľ

3. Pedagogický asistent

4. Školský špeciálny pedagóg


Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín (25 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne)

Vzdelávanie sa uskutoční cez platformu Zoom.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením elektronického formulára a papierovej prihlášky, ktorú si uchádzač stiahne vo formáte PDF zo spätného potvrdzujúceho mailu po odoslaní elektronickej prihlášky. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.

Spôsob ukončenia vzdelávania:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie, vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z obsahu vzdelávania.

Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Po úspešnom ukončení vzdelávania si účastník vzdelávania môže uplatniť 3% príplatok v rámci profesijného rozvoja.

Cena za 50 hodinový program: 120€

Žiadame Vás o dôkladnú kontrolu údajov na prihláške. Údaje sú podkladom na vystavenie osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania.

  Kritické myslenie v školskej praxi

  Inovačné (rozsah 50 hodín)
  Číslo /dátum vydania rozhodnutia o akreditácii: 38/2023 – IV / 21.06.2023

  Osobné údaje

  Bydlisko (trvalý pobyt)

  Dosiahnuté vzdelanie

  Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania (presný názov a sídlo školy, fakulty)

  Súčasné zamestnanie – informácie o škole/školskom zariadení

  Vystaviť faktúru na školu ? *


  Spôsob Platby (* Platí v prípade, že je kurz platený)

  Vyplnením a odoslaním vyplneného registračného formulára beriem na vedomie, že poskytujem svoje osobné údaje spoločnosti EDUSTEPS.
  Sídlo - Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219, za účelom uzavretia a plnenia zmluvy - Viac Tu.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov *

  Súhlas so zasielaním ponúk na vzdelávanie. Viac Tu

  Po registrácii dostanete na Váš email zálohovú faktúru s platobnými údajmi. Faktúra je odoslaná elektronickým systémom.
  Cena - 120 eur