INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Mnemotechniky a myšlienkové mapy vo vyučovaní

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávanie je rozvinúť učiteľské kompetencie v schopnosti aplikovať mnemotechniky a myšlienkové mapy do yvučovacieho procesu, osvojiť si voľne dostupné online nástroje v digitálnom prostredí. Program sa sústredí na osvojovanie mnemotechník a tvorenie myšlienkových máp, ktoré pomáhajú žiakom efektívnejšie organizovať informácie, zlepšovať pamäť a dosahovať hlbšie porozumenie učiva. Tieto metódy podporujú kritické myslenie, stimulujú kreativitu a rozvíjajú základné kognitívne schopnosti.

Vzdelávanie poskytne pedagógom:

 • mnemotechniky a metódy, ktoré môže pedagóg implementovať do vyučovania, aby pomohli žiakom a študentom lepšie si zapamätať informácie
 • vyskúšanie si myšlienkového mapovania ako vizuálneho nástroja na organizovania a prepájania informácií
 • usmernenie, ako zapojiť techniky myšlienkového mapovania pre podporu kritického myslenia, porozumenia učiva a kreatívneho vyjadrovania sa medzi žiakmi
 • inovatívne prístupy, hry a aktivity, ktoré podporujú aktívnu účasť a zlepšujú schopnosť študentov pamätať si informácie
 • vizualizačné techniky na zlepšenie učenia a pamäti
 • praktické stratégie a cvičenia, ktoré pomôžu študentom vytvárať živé asociácie a spojenia s obsahom, ktorý sa učia


Digitálne nástroje: Canva, ChatGPT, balíček Google nástrojov pre kolaboratívnu prácu – dokumenty, úložisko, Language garden, Text2MindMap


Cieľovú skupinu inovačného vzdelávania tvoria nasledujúce kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov:

1. Učiteľ

a) učiteľ prvého stupňa základnej školy

b) učiteľ druhého stupňa základnej školy

c) učiteľ strednej školy

d) učiteľ základnej umeleckej školy

e) učiteľ jazykovej školy

2. Vychovávateľ

3. Pedagogický asistent

4. Školský špeciálny pedagóg


Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín (25 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne)

Vzdelávanie sa uskutoční cez platformu Zoom.


Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením elektronického formulára a papierovej prihlášky, ktorú si uchádzač stiahne vo formáte PDF zo spätného potvrdzujúceho mailu po odoslaní elektronickej prihlášky. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.

Spôsob ukončenia vzdelávania:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie, vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z obsahu vzdelávania.

Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Po úspešnom ukončení vzdelávania si účastník vzdelávania môže uplatniť 3% príplatok v rámci profesijného rozvoja.

Cena za 50 hodinový program: 120€

Žiadame Vás o dôkladnú kontrolu údajov na prihláške. Údaje sú podkladom na vystavenie osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania.

  Mnemotechniky a myšlienkové mapy vo vyučovaní

  Inovačné (rozsah 50 hodín)
  Číslo /dátum vydania rozhodnutia o akreditácii: 38/2023 – IV / 26.04.2024

  Osobné údaje

  Bydlisko (trvalý pobyt)

  Dosiahnuté vzdelanie

  Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania (presný názov a sídlo školy, fakulty)

  Súčasné zamestnanie – informácie o škole/školskom zariadení


  Vystaviť faktúru na školu ? *


  Spôsob Platby (* Platí v prípade, že je kurz platený)

  Vyplnením a odoslaním vyplneného registračného formulára beriem na vedomie, že poskytujem svoje osobné údaje spoločnosti EDUSTEPS.
  Sídlo - Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219, za účelom uzavretia a plnenia zmluvy - Viac Tu.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov *

  Súhlas so zasielaním ponúk na vzdelávanie. Viac Tu

  Po registrácii dostanete na Váš email zálohovú faktúru s platobnými údajmi. Faktúra je odoslaná elektronickým systémom.
  Cena - 120 eur