INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie lll.

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je prehĺbiť a rozšíriť učiteľské kompetencie v schopnosti realizovať prezenčné a dištančné vzdelávanie, používať online nástroje v digitálnom prostredí a tvoriť digitálny výučbový obsah.

V rámci vzdelávania sa absolventi naučia používať digitálne vzdelávacie platformy na tvorbu interaktívnych výučbových hier a aktivít, grafických materiálov, upravovať fotografie a videá vo vybranom fotoeditore a tvoriť prezentácie prostredníctvom digitálnych nástrojov. Výstupy zo vzdelávania sú digitálne vzdelávacie materiály, ktoré vytvoria účastníci inovačného vzdelávania.


Digitálne nástroje: Canva, Quizlet, Genially, Linoit, Clipchamp, Baamboozle


Cieľovú skupinu inovačného vzdelávania tvoria nasledujúce kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov:

1. Učiteľ

a) učiteľ materskej školy,

b) učiteľ prvého stupňa základnej školy,

c) učiteľ druhého stupňa základnej školy,

d) učiteľ strednej školy,

e) učiteľ základnej umeleckej školy,

f) učiteľ jazykovej školy,

2. Vychovávateľ

3. Pedagogický asistent

4. Školský špeciálny pedagóg


Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín (25 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne)

Vzdelávanie sa uskutoční cez platformu Zoom.


Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením elektronického formulára a papierovej prihlášky, ktorú si uchádzač stiahne vo formáte PDF zo spätného potvrdzujúceho mailu po odoslaní elektronickej prihlášky. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.

Spôsob ukončenia vzdelávania:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie, vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z obsahu vzdelávania.

Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Po úspešnom ukončení vzdelávania si účastník vzdelávania môže uplatniť 3% príplatok v rámci profesijného rozvoja.

Cena za 50 hodinový program: 120€

Žiadame Vás o dôkladnú kontrolu údajov na prihláške. Údaje sú podkladom na vystavenie osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania.

  Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie lll. - 03.05.2024, 14:00 - 19:00

  Inovačné (rozsah 50 hodín)
  Číslo /dátum vydania rozhodnutia o akreditácii: 27/2021 – IV / 21.06.2021

  Osobné údaje

  Bydlisko (trvalý pobyt)

  Dosiahnuté vzdelanie

  Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania (presný názov a sídlo školy, fakulty)

  Súčasné zamestnanie – informácie o škole/školskom zariadení

  Vystaviť faktúru na školu ? *


  Spôsob Platby (* Platí v prípade, že je kurz platený)

  Vyplnením a odoslaním vyplneného registračného formulára beriem na vedomie, že poskytujem svoje osobné údaje spoločnosti EDUSTEPS.
  Sídlo - Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219, za účelom uzavretia a plnenia zmluvy - Viac Tu.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov *

  Súhlas so zasielaním ponúk na vzdelávanie. Viac Tu

  Po registrácii dostanete na Váš email zálohovú faktúru s platobnými údajmi. Faktúra je odoslaná elektronickým systémom.
  Cena - 120 eur