Prosíme prihláste sa, aby ste získali prístup k zakúpeným kurzom.

Na prvom stupni by sa mali u žiakov vytvárať predpoklady ku kritickému mysleniu, ktoré vedú k celoživotným zručnostiam a ďalšiemu vzdelávaniu. Aby sa kritické myslenie dostalo do tried a do vyučovania, je nutné, aby sa s jednotlivými metódami a postupmi oboznámili samotní učitelia a aby si ich vyskúšali v praxi. Jedine takýmto spôsobom, ich môžu efektívne využívať. Na webinári sa venujeme metódam a stratégiám rozvíjania kritického myslenia, ktoré sú vhodné na prácu so žiakmi na 1. stupni základnej školy.