INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Digitálny storytelling ako nástroj pedagogickej inovácie

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvinúť učiteľské kompetencie v schopnosti aplikovať koncept digitálneho storytellingu počas vyučovacieho procesu, osvojiť si voľne dostupné online nástroje v digitálnom prostredí a facilitovať tvorbu výučbového obsahu zo strany učiaceho sa.

Vzdelávanie zoznámi pedagógov s konceptom Digitálneho storytellingu ako s nástrojom digitalizácie vzdelávacieho procesu. Tento prístup je obzvlášť vhodný na budovanie postojov a zvyšovanie komunikačných kompetencií, uľahčuje vyjadrenie názorov ku kultúrno-spoločenským témam, či zložitým sociálnym otázkam. Nástroj je možné aplikovať nielen v humanitných, ale aj prírodovedných predmetoch. 

Vzdelávanie poskytne pedagógom: 

 • konkrétne aktivity digitálneho storytellingu, ktoré si pedagóg môže integrovať so svojich vyučovacích hodín
 • nástroje a cvičenia umožňujúce facilitáciu aktivít digitálneho storytellingu
 • teoretické zázemie pre využitie konceptu digitálneho storytellingu spolu s praktickými návodmi a opismi aktivít
 • návody ako aplikovať voľne dostupné aplikácie a programy pre dosiahnutie, čo najlepších výsledkov


 Digitálne nástroje: Canva, ChatGPT, Balíček Google nástrojov pre kolaboratívnu prácu – dokumenty, formuláre, úložisko


Cieľovú skupinu inovačného vzdelávania tvoria nasledujúce kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov:

1. Učiteľ

a) učiteľ druhého stupňa základnej školy

b) učiteľ strednej školy

c) učiteľ jazykovej školy

2. Vychovávateľ

3. Pedagogický asistent

4. Školský špeciálny pedagóg


Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín (25 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne)

Vzdelávanie sa uskutoční cez platformu Zoom.


Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením elektronického formulára a papierovej prihlášky, ktorú si uchádzač stiahne vo formáte PDF zo spätného potvrdzujúceho mailu po odoslaní elektronickej prihlášky. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.

Spôsob ukončenia vzdelávania:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie, vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z obsahu vzdelávania.

Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Po úspešnom ukončení vzdelávania si účastník vzdelávania môže uplatniť 3% príplatok v rámci profesijného rozvoja.

Cena za 50 hodinový program: 120€

Žiadame Vás o dôkladnú kontrolu údajov na prihláške. Údaje sú podkladom na vystavenie osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania.

  Digitálny storytelling ako nástroj pedagogickej inovácie

  Inovačné (rozsah 50 hodín)
  Číslo /dátum vydania rozhodnutia o akreditácii: 27/2021 – IV / 25.04.2024

  Osobné údaje

  Bydlisko (trvalý pobyt)

  Dosiahnuté vzdelanie

  Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania (presný názov a sídlo školy, fakulty)

  Súčasné zamestnanie – informácie o škole/školskom zariadení


  Vystaviť faktúru na školu ? *


  Spôsob Platby (* Platí v prípade, že je kurz platený)

  Vyplnením a odoslaním vyplneného registračného formulára beriem na vedomie, že poskytujem svoje osobné údaje spoločnosti EDUSTEPS.
  Sídlo - Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219, za účelom uzavretia a plnenia zmluvy - Viac Tu.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov *

  Súhlas so zasielaním ponúk na vzdelávanie. Viac Tu

  Po registrácii dostanete na Váš email zálohovú faktúru s platobnými údajmi. Faktúra je odoslaná elektronickým systémom.
  Cena - 120 eur